ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม  
 Asst. Prof. Patumporn Boonchum
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: patumpornb@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
2 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.นเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
English Language Teaching
 
ความสนใจ
Linguistics, Linguistics, English Language
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นันท์นภัส พิชยะศุภนันท์, สุกฤตา สิทธิวรากร, หทัยรัตน์ นิระชน, และปทุมพร บุญชุม. (2565). กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการจ าเรื่องค าอุปสรรคและค าปัจจัยผ่านวีดิทัศน์ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. อักษราพิบูล, 3(1), 74-85.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Boonchum, P. (2020). A Study of Related Factors Impacting on English Foreign Language Students’ English Comprehension and Production in Classrooms. International Journal of Language and Linguistics, 7(3), 88-97.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ฺBoonchu, P. (2018). English Reading Efficiency of Non-English-Major Students via Context Clues Reading Drills. JCRD 11(4), pp.118-125.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Boonchum, P. (2014). Development of Students English Writing Skills by Using Social Network Services. HRD JOURNAL 5(1), pp.62-71.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Boonchum, P. (2009). A study of self-identity changes and correlation of influential factors of Thai students studying English. Educational Research and Review 4(11), pp.535-548.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กิจกรรมประชุมเพื่อวิเคราะห์ stakeholders ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาภาษาอังกฤษ 1
อ้างอิง: กิจกรรมพัฒนาเนื้อหาและสื่อวีดิทัศน์รายวิชาภาษาอังกฤษ 1
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมการสร้างภาพด้วย AI
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารการเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ (Paper camp)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ TEAM Teaching
อ้างอิง: โครงการอบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web & Zertero (รุ่นที่ 1)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Tr3aining ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 3
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.