ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม  
 Asst. Prof. Patumporn Boonchum
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: patumpornb@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
2 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.นเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
English Language Teaching
 
ความสนใจ
Linguistics, Linguistics, English Language
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Boonchum, P. (2020). A Study of Related Factors Impacting on English Foreign Language Students’ English Comprehension and Production in Classrooms. International Journal of Language and Linguistics, 7(3), 88-97.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ฺBoonchu, P. (2018). English Reading Efficiency of Non-English-Major Students via Context Clues Reading Drills. JCRD 11(4), pp.118-125.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Boonchum, P. (2014). Development of Students English Writing Skills by Using Social Network Services. HRD JOURNAL 5(1), pp.62-71.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Boonchum, P. (2009). A study of self-identity changes and correlation of influential factors of Thai students studying English. Educational Research and Review 4(11), pp.535-548.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Boonchum, P. (2018). English Reading Efficiency of Non-English-Major Students via Context Clues Reading Drills. Journal of Communities Development Research (Humanities and Social Sciences, 11(4), 118-125.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.