ชื่อ-นามสกุล
 นางอัมรินทร์ ศิริชัย  
 Mrs. Amarin sirichai
ตำแหน่ง: บุคลากร ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267093
อีเมล์: rinry5624@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารงานบุคคล
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 7 และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web & Zotero ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.
อ้างอิง: เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ณ ประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มรพส.
อ้างอิง: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล(Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.