ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ  
 Miss sureeporn kaewlo
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7103
อีเมล์: Sureeporn.ka@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Web Aplications
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Web Application Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2562). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1(1) (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 14-29.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2560). ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Knowledge Management PSRU. [Online : http://km.psru.ac.th]
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2560). การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. Knowledge Management PSRU. [Online : http://km.psru.ac.th]
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. หน้า 349-363.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2560). วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. หน้า 435.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ (2558). ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558” สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558. หน้า 724-730.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2554). การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2562). การพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ และหนึ่งฤทัย ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2560). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2559). วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีการศึกษา 2556-2558 (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ. (2557). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิปละและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: สุรีย์พร แก้วหล่อ, กมลรัตน์ บุญอาจ, มาริน จันทรวงค์, วราภรณ์ จันทะศร, ภคินี ดิบทิพย์, ชลธิชา คล้ายสอน และหนึ่งฤทัย สุขป้อม. (2555). ศึกษาความพึงพอใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น” (รูปแบบใหม่) / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับนักศึกษาและบุคลากร / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมโครงการเส้นทางความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 2 / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) / จัดโดยหน่วยงาน: โดยสถาบันวิจัยประชาการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน หลักสูตร "การทำธุรกิจขนมชั้นลายดอกไม้และวุ้นผลไม้ธัญพืช” / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เรียนออนไลน์เรื่อง Turn you face into money with Line Sticker และคอร์ส เรียน เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน /จัดโดยหน่วยงาน: บริษัท Topica Edumall - Top English (Thailand) จำกัด
อ้างอิง: เรียนออนไลน์ เรื่อง เขียนแอปแอนดรอยด์ใน 6 สัปดาห์ สร้าง 3 โปรเจกต์ /จัดโดยหน่วยงาน: บริษัท Topica Edumall - Top English (Thailand) จำกัด
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย" / จัดโดยหน่วยงาน: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลของสายสนับสนุนวิชาการ / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสัมมนาเรื่อง เติมไอเดียทางการศึกษาด้วย AR (Augmented Reality) / จัดโดยหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การอบรมโครงการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมโครงการเทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การฝึกอบรมโครงการ "งานประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและโรงเรียน" /จัดโดยหน่วยงาน: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสถาบันอิสระพล
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) / จัดโดยหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) / จัดโดยหน่วยงาน: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมจริยธรรมในมนุษย์ ผ่านการทดสอบ (19/20) / จัดโดยหน่วยงาน: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: The certificate has successfully of Course Completion Design and Troubleshooting Cisco Switching and Wireless / จัดโดยหน่วยงาน: Information Technology PSRU & Cisco Systems (Thailand) Ltd.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างาน และเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน /จัดโดยหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) /จัดโดยหน่วยงาน: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานและสมรรถนะของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมโครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 /จัดโดยหน่วยงาน: กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรม โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน "การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน" / จัดโดยหน่วยงาน: ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Search Engine Optimization (SEO) /จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการใน "โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" /จัดโดยหน่วยงาน: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรม โครงการอบคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การติดตั้งและบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik รุ่นที่ 2 / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการ "การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดแบบบวก" /จัดโดยหน่วยงาน: สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ / จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการใน "โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" /จัดโดยหน่วยงาน: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Google App for Education /จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ / จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรี / จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 /จัดโดยหน่วยงาน: สำนักงานคลังจังหวัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: งานสัมมนา HP Enterprise Day : Make your business with the Intelligence Solution /จัดโดยหน่วยงาน: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมกับ บริษัท เอชพี (ประเทศไทย) จำกัด
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมอาชีพเสริมรายได้ ปีการศึกษา 2556 /จัดโดยหน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP: PowerPoint /จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สนง. ก.พ.
อ้างอิง: การฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Network Monitoring ภายในองค์กรด้วยโปรแกรม ZABBIX / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน IT / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา PHP /จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ความเชื่อมั่นในตนเอง / จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปด้วย JOOMLA! /จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP: Excel /จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สนง. ก.พ.
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP: Word /จัดโดยหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาทางไกลวิทยาลัยข้าราชการพลเรือนสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สนง. ก.พ.
อ้างอิง: ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ตามหลักสูตรเบื้องต้น / จัดโดยหน่วยงาน: วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดหมวดหมู่และทำรายการหนังสือ สำหรับผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด รุ่นที่ 1 /จัดโดยหน่วยงาน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ / จัดโดยหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL / จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: การฝึกอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ /จัดโดยหน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร โครงการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี รุ่นที่ 1 / จัดโดยหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก / จัดโดยหน่วยงาน: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อหนังสือ: คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม TikTok 101: การใช้ฟีเจอร์ และการตัดต่อวิดีโอสั้นเบื้องต้น / จัดโดย TikTok for good องค์กรโคเฟค(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ผ่านการอบรม หลักสูตร การขายของออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชัน Shopee (ระยะเวลา 7 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 / จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดีจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ powerful" วิทยากร : อาจารย์ธีรภัทร สุวรรณรุจิ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 / จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดีจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 LEVEL 1 / is hereby granted this certification for having demonstrated knowledge related to Technology Basics, Digital Citizenship, Information Management, Content Creation, Communication, Collaboration, and Safety and Security through the successful completion of the IC3 Digital Literacy exam. Date ISSUED: January 11, 2022. / by Robert Whelan, President and Chief Executive Officer, Pearson VUE.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 LEVEL 1 Digital Literacy Certification, รายงานผลคะแนนการทดสอบ, (876/700), Date: January 11, 2022
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตร ผ่านการอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA) (ระยะเวลา 7 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 / จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดีจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.