ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ฉัตรธง  
  Asst. Prof. Dr. Utaiwan Chattong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: utaiwan.c@psru.ac.th nuwongs@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
3 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food product development
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร, Functional Foods and Functional ingredients
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อุทัยวรรณ ฉัตรธง (2556).ผลของรำข้าวต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิสดไขมัน. วารสารวิจัยราชภัฏ พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 7, 2556. Page: 44-51
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: อุทัยวรรณ ฉัตรธง (2555).Comparison of bioactive components in fresh, pressurized, pasteurized and sterilized pennywort (Centella asiatica L.) juices. High Pressure Research :An International Journal, 2555. Page: 309-315
อ้างอิง: อุทัยวรรณ ฉัตรธง (2555).ผลของรำข้าวต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิลดไขมัน. วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร, 2555. Page: 44-51
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ภัณฑิรา ศรีดำ เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2565. ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์และราในลูกแป้งพื้นบ้านที่มีบทบาทในการกระบวนการหมักข้าวหมาก. การนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565.
อ้างอิง: สมฤดี อุ่นยิ่งเจริญ อุทัยวรรณ ฉัตรธง และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพจากมะพร้าวน้ำหอม. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่สู่อนาคต" วันที่ 20 พฤษภาคม 2565.
อ้างอิง: สมฤดี อุ่นยิ่งเจริญ อุทัยวรรณ ฉัตรธง และปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา. (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพจากมะพร้าวน้ำหอม. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่สู่อนาคต" วันที่ 20 พฤษภาคม 2565.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” 25-26 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา, อุทัยวรรณ ฉัตรธง และหทัยทิพย์ ร้องคำ. (2562). ผลของอัตราส่วนระหว่างตัวอย่างกับตัวทำละลายและระยะเวลาการสกัดด้วยวิธีมาเซอเรชันต่อคุณภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม. โปสเตอร์
อ้างอิง: จุฬารัตน์ สิงห์รักษ์, ศิริพร บุญเจียม, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. (2561). ปริมาณกล้วยกรอบที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยวกล้วยกรอบตกเกรดผสมธัญพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี.
อ้างอิง: จุฬาลักษณ์ สมฤทธิ์, พิภัทร น้ำนุช, เกตุการ ดาจันทา, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, หทัยทิพย์ ร้องคำ, และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. (2563). ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลในปลีหย็องปรุงรสอบแห้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย.วันที่ 25 มีนาคม 2563.
อ้างอิง: จิดาภา นาคไทย, วาทารี โต๊ะถม, อุทัยวรรณ ฉัตรธง, หทัยทิพย์ ร้องคำ, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, และเกตุการ ดาจันทา. (2563). การผลิตเม็ดบีดน้ามะขามด้วยเทคนิคออยสเฟียริฟิเคชัน และโฟรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย.วันที่ 25 มีนาคม 2563.
อ้างอิง: สโรชา เม่นชาวนา, สุนิษา กองชัยสงค์, เกตุการ ดาจันทา, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, หทัยทิพย์ ร้องคำ, อุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2564. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและแคโรทีนอยด์ทั้งหมดจากเยื่อฟักข้าวอบแห้ง. รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7. 1673-1678.
อ้างอิง: พงศกร แสงหงษ์, เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2564. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์น้ำมัลเบอร์รีผสมน้ำผึ้งโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ. รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21. 260-273.
อ้างอิง: สุทธินี สะคำภา อุทัยวรรณ ฉัตรธงและธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. 2564. ผลของเพกทินเมธ็อกซิลต่ำและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ลดน้ำตาล. การนำเสนอแบบบรรยาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสิน วิทยาเขตสุรินทร์. วันที่ 16 กันยายน 2564
อ้างอิง: ภัณฑิรา ศรีดำ เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2565. ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์และราในลูกแป้งพื้นบ้านที่มีบทบาทในการกระบวนการหมักข้าวหมาก. การนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ้างอิง: “กระบวนการเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการแผนกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย RAINS for Food Valley เครือข่าย 4 มหาวิทยาลัย (ภาคเหนือตอนล่าง) จากแหล่ง ทุนภายนอก”
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#1
อ้างอิง: หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร สำหรับผู้มีประสบการณ์
อ้างอิง: หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณะและสถาบัน
อ้างอิง: อบรมการใช้โดรนทางการเกษตรคูโบต้า
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) มรพส.รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 "สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking"
อ้างอิง: กิจกรรมการสำเร็จหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม ระดับประเทศ : อบรมหัวข้อบรรยายพิเศษ “ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม” (Module 6) Phitching และเสวนาวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.