ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ฉัตรธง  
  Asst. Prof. Dr. Utaiwan Chattong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: utaiwan.c@psru.ac.th nuwongs@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
3 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food product development
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Cereal technology
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อุทัยวรรณ ฉัตรธง (2556).ผลของรำข้าวต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิสดไขมัน. วารสารวิจัยราชภัฏ พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 7, 2556. Page: 44-51
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: อุทัยวรรณ ฉัตรธง (2555).Comparison of bioactive components in fresh, pressurized, pasteurized and sterilized pennywort (Centella asiatica L.) juices. High Pressure Research :An International Journal, 2555. Page: 309-315
อ้างอิง: อุทัยวรรณ ฉัตรธง (2555).ผลของรำข้าวต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิลดไขมัน. วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร, 2555. Page: 44-51
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.