ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ยุวดี อัครลาวัณย์  
 Mrs. Yuwadee Akkaralawan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: yakkaralawan@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 ป.พย. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปวิมล มหายศนันท์ ยุวดี อัครลาวัณย์ และเริงฤทธ์ ทองอยู่. (2566). การประยุกต์ให้การพูดกับตนเองทางบวกในการปฏิบัติการพยาบาล : กรณีศึกษาผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะซึมเศร้า. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 29(1), 119-130.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: กิจกรรมการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มร.พส.
อ้างอิง: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cognitive Behavioral Therapy การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล
อ้างอิง: "โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย (เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ)" วิทยากร รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว จัดโโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero"
อ้างอิง: การบรรยายพิเศษ/เสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทาง ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ป้องกันรักษาอย่างไร?...ในยุคดิจิทัล” (Direction to Prevention and Treat of Depression and Suicide in the digital age)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ รูปแบบออนไลน์
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมศาสตร์การสอนสมัยใหม่" ณ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: โครงการแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ กองกิจการนักศึกษษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตรในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด"โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น
อ้างอิง: โครงการอบรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Chat GPT เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มร.พส.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: งานประฃุมวิฃาการ "สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์" ครั้งที่ 1 เสวนาวิชาการ เรื่อง "การบำบัดผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในฃุมฃน" โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต (ออนไลน์)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตำบลจอมทองแบบบูรณาการด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG model (ตลาดนัดวัฒนธรรมในชุมชนตำบลจอมทอง)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: สัมมนาแลกเปลี่ยนการรดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 กันยายน 2566 Iณ โรงแนมท็อปแลนด์
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cognitive Behavioral Therapy การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "โครงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย (เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนและการเตรียมผลงานเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ)"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote Web & Zertero
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ กองกิจการนักศึกษษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.