ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ภัคกร ปานโพธิ์  
  Dr. Phakakorn Panpho
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: drppanpho@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Biomedical Engineering) University of Liverpool 2564
2 MSc. (Biomedical Engineering) University of Liverpool 2559
3 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
4 วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.นเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
Biomedical Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Panpho, P., Brendan, G., Chim, Y.H., Davies, H., Field, M., Madine, J. and Akhtar, R., 2019. Macro-and Micro-mechanical Properties of the Ovine Aorta: Correlation with Regional Variations in Collagen, Elastin and Glycosominoglycan Levels. Artery Research, 25(1-2), pp.27-36.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘Creep behaviour and biochemical data of chronic aortic dissection’, The ARTERY19 Conference, 2019, Budapest, Hungary.
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘Mechanical properties of the ovine aorta: macro- to micro- scale correlation with regional variations in collagen, elastin and glycosominoglycan levels’, The BioMedEng19 conference, BioMedEng19, 2019, London, UK. ‘BHF travel awards’
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘Regional variations of biomechanical properties of the ovine aorta at the macro- and micro- scale correlation with in collagen, elastin and glycosominoglycan levels’, The 27th Northern Cardiovascular Research Group Meeting, 2019, Leeds University, UK.
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘The mechanical properties of the ovine aorta at the macro- and micro- scale correlation with regional variations in collagen, elastin and glycosominoglycan levels’, The 14th international symposium in Biomechanics in Vascular Biology and Cardiovascular Disease, 2019, Imperial College London, UK. ‘BHF travel awards’
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘Regional variations in the micromechanical and biochemical properties of the ovine aorta’, the ARTERY18 Conference, 2018, Guimarães, Portugal.
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘Regional variations in the micromechanical and biochemical properties of the ovine aorta’, the 26th Northern Cardiovascular Research Group Meeting, Newcastle upon Tyne, UK.
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘Correlation between regional variations in the micromechanical and biochemical properties of the ovine aorta’, the 2018 World Congress of Biomechanics, WCB2018, 2018, Dublin, Ireland.
อ้างอิง: P. Panpho, M. Field, J. Madine, R. Akhtar, ‘regional variations in the micromechanical properties of the ovine aorta’, the 24th Annual Conference of the Section of Bioengineering of the Royal Academy of Medicine, BinI2018, 2018, Ireland.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ภัคกร ปานโพธิ์ (2556).การอ่านค่าข้อมูลจากภาพ 2 มิติ ของหัวอ่านฮาร์ดดิกส์ชนิด HAMR ด้วยการใช้การประมวลผลทางสัญญาณและภาพ. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 64-71
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ภัคภร ปานโพธิ์ (2554).The study of dicrotic Nortch and pulse wave form by signal and system principles. , 2554. Page: 987-990
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ภัคกร ปานโพธิ์ (2553).Hard Disk Media Scratch Detection by Laser Scanning. งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล ครั้งที่ 3 (The 3 rd International Conference on data Storage Technology), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553. Page: 5-8
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง:
อ้างอิง: High-performance flexible lead-free piezo-antiferroelectric based on NaNbO3/PDMS composites for energy harvesting application Rattiphorn Sumanga, Thitirat Charoonsukb, Narathip Vittayakornc and Phakakorn Panphoa,*
อ้างอิง: Flexible hybrid piezo/triboelectric energy harvester based on a lead-free BNT-BT-KNN ceramic-polymer composite films Phakakorn Panphoa, Thitirat Charoonsukb, Narathip Vittayakornc and Rattiphorn Sumanga,*
อ้างอิง: UTILIZING BANANA PEEL WASTE EXTRACT FOR GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES AND THEIR ANTIBACTERIAL APPLICATION ON TRADITIONAL THAI FABRICS Rattiphorn Sumang1, Suppanit Jarernsuk2, Narathip Vitayakorn3 and Phakakorn Panpho 1*
อ้างอิง: ENHANCED PERFORMANCES OF TRIBOELECTRIC NANOGENERATOR OF BaTiO3/POLYMER COMPOSITE FILE MODIFIED WITH rGO Phakakorn Panpho1, Thitirat Charoonsuk2, Narathip Vittayakorn3 and Rattiphorn Sumang1,*
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING OF MATERIALS (ISTEM2022); 29 November -2 December 2022 Nongnooch Pattaya, International Convention & Exhibition Center (NICE), THAILAND
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING OF MATERIALS (ISTEM2022); 29 November -2 December 2022 Nongnooch Pattaya, International Convention & Exhibition Center (NICE), THAILAND
อ้างอิง:
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Panpho, P., Field, M., Madine, J., Akhtar, R.(2018). REGIONAL VARIATIONS IN THE MICROMECHANICAL PROPERTIES OF THE OVINE AORTA. Bioengineering in Ireland, P.50
อ้างอิง:
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.