ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงรบ อักษร  
  Asst. Prof. Dr. Thongrob Auxsorn
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: auxsorn@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
3 ปทส. (ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Electronics, Print Circuit Board, Embedded System., computer
 
ความสนใจ
Intelligent and Expert System, Networking, IOT, Artificial Intelligence, Cloud Computing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ไพศาล สีนรครุฑ, ธีรโชติ สุดจิตต์, ธนพงษ์ นิตยประภา และ ธงรบ อักษร. (2566). การพัฒนาต้นแบบเครื่องรดน้ำผักสวนครัวผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 2(2), 9-21.
อ้างอิง: กุลธิดา ดีเม็ด, ศิรินภา บัวเก่า, ธนพงษ์ นิตยประภา และ ธงรบ อักษร. (2023). เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์ไฟไหม้ Line Notify. Rattanakosin Journal of Science and Technology:RJST. 5(2), 87-97.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: จักรกริชชัย บัวสมบูรณ์ และ ธงรบ อักษร. (2565).ระบบการจัดการและตรวจสอบน้ำส้าหรับอาคารที่พักอาศัยด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2564 ปีที่ 1 เล่มที่ 2, 58-68
อ้างอิง: ภูมินทร์ ท้าวหลวง, ปิยพล มูลงาม, จิราพรรณ ม่วงตาล และ ธงรบ อักษร. (2565).ระบบแจ้งสถานะของเครื่องซักผ้าด้วยวิธีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 2 เล่มที่ 2, 69-80
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Auxsorn T and Phoka T.(2021).EMERGENCY REPORTING SYSTEM BASED ON AIRBAG TRIGGERING. ICIC Express Letters, 15(6), 575-584
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Auxsorn T, Wongthai W, Phoka T and Jaiboon W. (2020). THE ACCURACY MEASUREMENT OF LOGGING SYSTEMS ON DIFFERENT HARDWARE ENVIRONMENTS IN INFRASTRUCTURE AS A SERVICE CLOUD. ICIC Express Letters Part B: Applications, 11(5), 427-437
อ้างอิง: Jaiboon W, Wongthai W, Phoka T, and Auxsorn T. (2020). A LOGGING SYSTEM IN OPENSTACK ENVIRONMENT TO MITIGATE RISKS ASSOCIATED WITH THREATS IN INFRASTRUCTURE AS A SERVICE CLOUD. ICIC Express Letters, 14(4), 387-397
อ้างอิง: Auxsorn T, Wongthai W, Phoka T and Jaiboon W. (2020). Performance Considerations of a ogging system simultaneously with a Customer Virtual Machine in Infrastructure as a Service loud. Lecture Notes in Electrical Engineering 621, 285-296
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ธนายุต เกตุแมน, ธงรบ อักษร. (2566). เปลเด็กทารกอัจฉริยะ. การประชุมการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11, 2290-2298.
อ้างอิง: นภัทร พรหมสุทธิ์, เกียรติศักดิ์ วงษ์อัยการ, ธงรบ อักษร. (2566). เครื่องขจัดกลิ่นอับในรองเท้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี, osci-127 - osci134.
อ้างอิง: ณัฐภัทร พูลเส็ง, ต่อสกุล อาจหาญ, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร และไพฑูรย์ งิ้วทั่ง,(2566). เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองเพื่อลดปัญหาระบบทางเดินหายใจในที่พักอาศัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3. 177-183.
อ้างอิง: กวินธิดา ศิริภักดิ์, เบญจา คงกะพันธ์, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร และไพฑูรย์ งิ้วทั่ง,(2566). ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3, 84-91.
อ้างอิง: สิทธิ์เทพ ลิขิตสถาพร, อภิรักษ์ บัวนวล, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร และไพฑูรย์ งิ้วทั่ง,(2566). เกษตรอัจฉริยะผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3, 92-101.
อ้างอิง: ภูชิต พันธ์มหา และธงรบ อักษร. ( 2566). เกมจำลองการเอาชีวิตรอดจากการติดเชื้อ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 11. 553-562.
อ้างอิง: จีรภัทร เพ็ญสุภา, วริทธิ์ธร นิรัญศิลป์ และ ธงรบ. (2566). อักษรเกมพิมพ์ศัพท์หรรษา . การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 11. 533-537.
อ้างอิง: พินิจ ทุมเสน ,พีรพัฒน์ ปั้นไล้,ธงรบ อักษร ศุภชัย คนเที่ยง ,ภวัต ฉิมเล็ก ,พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง. (2566). แอปพลิเคชั่นสั่งจองโต๊ะร้านหมูกระทะ.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัฒกรรม ครั้งที่9(NCTIM2023). 1095-1101.
อ้างอิง: ณัฐกุล ไทยโกษา, ปฏิญญา ปั้นคล้าย และธงรบ อักษร. (2566). เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อัตโนมัติสำหรับหน่วยฝึกทหาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน , 285-293.
อ้างอิง: จุฑารัตน์ เทียมเนียม, ชนาธิป แซ่ตั้ง และ ธงรบ อักษร. (2566). การพัฒนาระบบไล่นกโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกควบคุมผ่านอปกรณ์เคลื่อนที่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2983-2990.
อ้างอิง: อรรถพันธ์ มูลฟู, ศุภชัย พรหมประเสริฐและ ธงรบ อักษร. (2566). ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการขายสําหรับตู้ขายหน้ากากอนามัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2991-2998.
อ้างอิง: ภาสกร นาคสําราญ, สิริดนย์ ชัยรัตนคําโรจน์ และธงรบ อักษร. (2566). ต้นแบบราวตากผ้าบนอาคารสูงควบคุมการตากผ้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13, 1497-1509.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: จักรกริชชัย บัวสมบูรณ์, มนัสนันท์ ผดุงาติ, รุจาภา เขียวขำ, ธงรบ อักษร. (2565). ระบบเล้าไก่ซิลกี้อัจฉริยะ. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 886-893.
อ้างอิง: สุทธิพงษ์ เพ็ชรสูงเนิน, เสกสรรค์ แสนยากุล, ธงรบ อักษร. (2565). ระบบควบคุมการปลูกผักกาดหอมแบบไฮโดรโปนิกส์ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4, 27-35.
อ้างอิง: จักรกริชชัย บัวสมบูรณ์, ณัฐธิดา โมรานนท์, ธงรบ อักษร. (2565).ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับการเพาะปลูกเมลอน. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6, 142-152.
อ้างอิง: แสงตะวัน ใบโพธิ์, เอกลักษณ์ สุกสาด, วรรณิดา เสือมั่น, ธงรบ อักษร. (2565). การพัฒนาระบบแจ้งค่าออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านแอปพลิเคชันไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3, 886-893.
อ้างอิง: เกื้อกูล ศศะรมย์, ศิวมณฑล มนฑา, สลิลทิพย์ พัลลภางกูล, ธงรบ อักษร, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, (2022).การพัฒนาระบบควบคุมเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟผ่านแอปพลิเคชัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย, 2, 227-237.
อ้างอิง: กฤษณะ วังหลวง, ธงรบ อักษร, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, (2022).ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย, 2, 238-248.
อ้างอิง: ชญานนท์ มันพร้าว, ธงรบ อักษร. (2565). ระบบควบคุมการปลูกผักสลัดด้วยไอโอที. การประชุมการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11, 1243-1251.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อนุวัฒน์ มณฑา, อรรถพล ตรงต่อกิจ, ไพฑรูย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, กฤติกา สังขวดี, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร, ภวัต ฉิมเล็ก. (2564). การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการจองคิวช่าง. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 1145-1153.
อ้างอิง: บริพัฒน์ ชมภิรมย์, กมลชนก ชลมารค, รัฐชฎา ตองอ่อน, ธงรบ อักษร. (2564). การพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 , 1482-1489.
อ้างอิง: วันนิสา กลิ่นลูกอิน , วิริทธิ์พล เหล็กสิงห์ , พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, และ ธงรบ อักษร, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง. (2564). การพัฒนาระบบการจองคิวช่างภาพ. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 1126-1133.
อ้างอิง: กฤษณพงศ์ จาดศรี, ชลกานต์ จับแสงจันทร์, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง. (2564). สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52, 229-235.
อ้างอิง: วงศกร อมะรักษ์, เจตนิพัทธ์ ยอดเมือง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร, ภวัต ฉิมเล็ก, ศุภชัย คนเที่ยง, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง. (2564). ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์. การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52, 1464-1471.
อ้างอิง: ปฐมพงษ์ เกิดทรัพย์ , ธงรบ อักษร.(2564). "ระบบนับและการแจ้งจำนวนเหรียญกษาปณ์ไทย" การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ครั้งที่ 1. 700-707
อ้างอิง: เทพพิทักษ์ อิ้ดแสง, ภูเบศ เกตุฮ่อ, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา,ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร, ภวัต ฉิมเล็ก , ไพทูรย์ งิ้วทั่ง (2564). "ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพจากการตรวจสอบใบหน้า".Innovative management: 6th national conference, 58-64
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กศิศิศ เทียนมี ,ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง,ภวัต ฉิมเล็ก,พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา,ศุภชัย คนเที่ยง,ธงรบ อักษร , (2563) "เว็บไซต์ ขายของฝาก ออนไลน์", งาน ประชุมวิชาการ ระดับชาติพิบูล สงคราม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม, 165- 173
อ้างอิง: ธนภัทร เอี่ยมบัว,ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง,ภวัต ฉิมเล็ก,พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา,ศุภชัย คนเที่ยง,ธงรบ อักษร, (2563) "การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ กรณีศึกษาโรงพยาบาลกงไกรลาศ", งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 156-164
อ้างอิง: อันดามัน สุคนธรส,ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง,ภวัต ฉิมเล็ก,พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา,ศุภชัย คนเที่ยง,ธงรบ อักษร, (2563) "เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านวิมานดิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 146-155
อ้างอิง: ศิรวุฒิ แสงรัศมี, ณัฐพงษ์ ชัยนุพันทร์, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร, ไพฑรูย์ งิ้วทั่ง, ธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). "การพัฒนาเว็บไซต์ กรณีศึกษา เครื่องมือระบบการอบรมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราขภัฏพิบูลสงคราม" การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. 4123-4134
อ้างอิง: อัษฏาวุธ รัตนมณี, ภาวินี อินทร์ทอง, ไพฑรูย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก. (2563). "ระบบควบคุมการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของมะนาว" การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. 4221-4221.
อ้างอิง: สุพจน์ พลูคล้าย, ธงรบ อักษร, ภาวินี อินทร์ทอง, ไพฑรูย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก, กชวรรณ นงค์แย้ม. (2563). "แอปพลิเคชันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนส าหรับผู้ป่วยวิกฤตด้วยการใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤต" การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. 4200-4211.
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ เหล่าอุดม, ธงรบ อักษร, ภาวินี อินทร์ทอง, ไพฑรูย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธนพงศ์ นิตยะประภา, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็กม. (2563). "ระบบควบคุมเปิดปิดเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟน" การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. 4222-4237.
อ้างอิง: วาทิน คงช้าง, ปฐมพงษ์ เกิดทรัพย์, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ธงรบ อักษร, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก และกชวรรณ นงค์เเย้ม.(2563). "เว็บเบสเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยวิกฤตด้วยการใช้ค่าสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. 1682-1692
อ้างอิง: ดวงรัตน์ คีรีรมย์, มานีตะวัน บัวพรม, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง. (2563). "การพัฒนาระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท์มือสองออนไลน์" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. 1716- 1727
อ้างอิง: นันทิมา อยู่แก้ว, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). แอปพลิเคชันตรวจสอบอาการเบื้องต้นของร่างกาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 165-174
อ้างอิง: วิภาวี บุญภักดี, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). แอปพลิเคชันคำนวณแคลอรี่อาหารจานเดียวและเครื่องดื่ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 285-292
อ้างอิง: วัลยา ทรงเจริญ, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). เว็บแอปพลิเคชันแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 293-304
อ้างอิง: ศศิธร ยอดกระโหม, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). แอปพลิเคชันการจองตั๋วรถประจำทางของบริษัท คิงด้อมทัวร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 317-327
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ นรังสิทธิ์, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเรียกใช้แม่บ้าน อำเภอเมืองพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 329-340
อ้างอิง: สาลิกา พรมเสือ, ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา, ศุภชัย คนเที่ยง, ธงรบ อักษร และธนพงศ์ นิตยะประภา. (2563). แอปพลิเคชันกลั่นกรองโรคข้าว. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 20(1). 341-350
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ต สวนจักร์, กฤษณะ วังหลวง, ธงรบ อักษร, ศุภชัย คนเที่ยง, ภวัต ฉิมเล็ก, พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง, (2022).ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สำ หรับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย, 2, 238-248.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิขาการอย่างสร้างสรรค์
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การอบรมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัย
อ้างอิง: โครงการเสริมสรา้งและยกระดับทักษะระดับพื้นฐานด้าน Data Science
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อโครงการ: BKP OPEN HOUSE 2024
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน นวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 ประเภทนวัตกรรมวิทยานิพนธ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะพื้นฐานด้าน Data Science
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.