ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  
  Asst. Prof. Dr. Piyamanas Voravitrattanakul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: piyamanasv@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ม.นเรศวร 2557
2 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ม.นเรศวร 2552
3 กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ม.นเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทางการศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา, เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา, เทคนิคการจัดการเรียนรู้, วิทยาการคำนวณ, podcast
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: รงค์รบ น้อยสกุล ดิเรก ธีระภูธร และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2563). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สำหรับศูนย์การเรียนรู้การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุพิบูล 7(1) (62-75).
อ้างอิง: พัชรี ปุ่มสันเทียะ สิริณดา เจริญชอบ พัชราวลัย มีทรัพย์ และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2563). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในรายวิชาภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 48(2), 184-202.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วีรวัชร์ ทองสุข ดิเรก ธีระภูธร และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2562). การพัฒนาบทเรียนบทเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 21(1) (235-247).
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2562). การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกและสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 13(2) (517-532).
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศิรดล ศรีดาเดช, ดิเรก ธีระภูธร และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 20(4) (206-218).
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วรภา บางสาลี, พรชัย ทองเจือ และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11(1) (105-119).
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). การใช้กระดาน IWB ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดตามแนวคิด Bansho. วารสารครุพิบูล 4(2) (59-74).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2558). การใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอน. วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2(2) (11-20).
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล และดิเรก ธีระภูธร. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 14(2) (65-79).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สหรัฐ ทองยัง, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2564). การพัฒนาแชทบอทเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5. (183)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โสภณ เขียวพุ่มพวง ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล และดิเรก ธีระภูธร. (2563). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (282-293).
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เสาวรส ศรีอุ่นดี, พรชัย ทองเจือ, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 CPRU 2018. (319-328). ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พรพิมล บุญส่ง, บัญชา สำรวยรื่น, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17.
อ้างอิง: วราภรณ์ จันทะศร, พัชราวลัย มีทรัพย์ และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). การศึกษาแนวทางในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สราวุฒิ คงนุ่น, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล, บัญชา สำรวยรื่น. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน WBI เรื่องระบบสุริยะ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 (127-136)
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น, จิตศิริน ลายลักษณ์, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, ชนิกานต์ คุ้มนก, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2559). สภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. (1062-1071)
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Child Watch
อ้างอิง: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตและพัฒนาศักยภาพครู ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
อ้างอิง: โครงการอบรม "พลิกโฉมการผลิตครูไทยในยุค Digital Disruption" วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ร ห้องสโลป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำเล่ม SAR ระดับหลักสูตร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมรรถะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมการใช้โปรแกรม English Discoveries Online วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 512 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการสัมมนาก้าวล้ำนำสมัย ด้วยเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ ลากูน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียด้วยระบบ MOOC ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันที่ 14-15 มีนาคม 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และจรรยาบรรณการตีพิมพ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" รุ่น 6 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: โครงการอบรมมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างสรรค์การเรียนการสอนด้วย Interactive Whiteboard (IWB) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการอบรมอาจารย์ใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) สำหรับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 209-210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์เป็นแบบภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
อ้างอิง: โครงการอบรม Search Engine Optimaization (SEO) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม E-Thesis วันที่ 18 ธ.ค. 59 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา 5-6 มิถุนายน 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการอบรมการใช้งานกระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: Youtube Chanel
ชื่อโครงการ: Podcast
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: Weblog
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 23-24 มี.ค. 60 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ "การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา เรื่องการจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ED2212 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Global Standard 6 Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media (3 ชั่วโมงการเรียนรู้ ) https://lms.thaimooc.org/certificates/018305e5d464435595095e985e3380ad
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: กิจกรรมการอบรมและเสวนาออนไลน์ "Metaverse เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต" วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชั่วโมง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสร้างวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai) https://lms.thaimooc.org/certificates/53201b72b47f4099a0df570187d504f3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Data + AI for Communication: Chatbot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม | Data + AI for Communication: Build AI Chatbot without Programming (4 ชั่วโมงการเรียนรู้) https://lms.thaimooc.org/certificates/131d5273606d41abb3e26c5c9dc11713
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา (10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) รุ่นที
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (45 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (5 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖) รหัส ๖๓๐๒๓ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การวิจัยทางการศึกษา (12 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “Micro Learning การเรียนรู้พอดีคํา” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์” จำนวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสําหรับครู” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “เเนะนําการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค COVID-19” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “การวัดประเมินผลแบบออนไลน์” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ “การสอนออนไลน์ผ่าน Google Meets and Google Drive for Digital Classroom” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (5 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดการศึกษาโดยครอบครัว | Homeschool (6 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ โครงการบรรยายพิเศษการคิดด้วยภาพ “Visual Thinking” จํานวน ๓ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Instructional Design for Online Learning (MUx)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites (7 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ระบบการสอนอัจฉริยะ (8 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมการสร้างสรรค์ งานกราฟิกด้วย Canva สำหรับบุคลากรภายใน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร Local Trainer
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certified Microsoft Innovative Educator program
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The 11th TCU INTERNATIONAL E-LEARNING CONFERENCE 2020 DISRUPTIVE ECOLOGY: NEW NORMAL OF EDUCATION IN POST COVID-19” Online Conference on July 30, 2020
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ระดับประถมศึกษา ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ และรักษาเกียรติประวัติที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The AI for oceans Hour of Code and demonstrating an understanding of the basic concepts of Computer Science
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องกาแล็กซี Galaxy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้ ThaiMOOC)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเวิลด์คาร์พ PSRU
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา UKM4
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Cambridge English Placement Testing
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: TOEFL Institutional Testing Program
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.