ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
3 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Image Processing , Inspection System, Machine Learning
 
ความสนใจ
Image Processing Application, Computer Vision and Robotic, Machine Learning Application
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Muneesawang, P., & Sandnes, F. (2018). Automatic Optical Inspection of Solder Ball Burn Defects on Head Gimbal Assembly. Journal of Failure Analysis and Prevention, 1-10.
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Sandnes, F. E., & Muneesawang, P. (2018). Detection of micro contamination in hard disk drives using angle measurements and Bayesian classification. Journal of Computers. 29(1), 152-159.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Sandnes, F. E., & Muneesawang, P. (2017). An Area-Based Prior Value Method for Detection of Micro Contamination in Hard Disk Drives. IEEE Access, 5, 10017-10023.
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Sandnes, F. E., & Muneesawang, P. (2017). Reducing False Detection during Inspection of HDD using Super Resolution Image Processing and Deep Learning. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 9(2-5), 91-95.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Yammen, S., Muneesawang, P., & Sandnes, F. E. (2015). Vertical ddge detection-based automatic optical inspection of HGA solder jet ball joint defects. ECTI Transactions on Computer Eng, Computer and Information Technology, 9(2), 173-181.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด (2561).การรู้จำภาพพระพุทธรูปด้วย SIFT และ SVT. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 , 2560. Page: 114-119
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Muneesawang, P., & Sandnes, F. E. (2016, July). Detection of micro contamination in hard disk drives using maximum likelihood estimation and angle detection. In Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 13th International Joint Conference on (pp. 1-5). IEEE.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Muneesawang, P., & Sandnes, F. E. (2015, November). Image based contamination detection on hard disk head gimbal assembly. In Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), 2015 11th International Conference on (pp. 143-146). IEEE.
อ้างอิง: Ieamsaard, J., Yammen, S., & Muneesawang, P. (2015, June). Vertical edge detection-based automatic optical inspection for solder jet ball joint defect on Head Gimbal Assembly. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Banlupholsakul, K., Ieamsaard, J., & Muneesawang, P. (2014, July). Re-ranking approach to mobile landmark recognition. In Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2014 International (pp. 251-254). IEEE.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: Ieamsaard, J., & Fuangpian, T. (2015). Automated Optical Inspection for Solder Jet Ball Joint Defects in the Head Gimbal Assembly Process. Visual Inspection Technology in the Hard Disk Drive Industry, 99-129.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.