ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อรรถพล นาขวา  
  Dr. Auttpol Nakwa
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: Auttpoln@Gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
2 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
3 วท.บ. (สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อรรถพล นาขวา (2557).ความหลากหลายของนกบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตเกษตรเคมี ในตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร) ปีที่ 16 เล่มที่ 1 (2557), 2557/1. Page:-
อ้างอิง: อรรถพล นาขวา (2557).ความหลากหลายของนก ในพื้นที่บริเวณทะเลแก้ว ตำบลบ้านคลอง และตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก. Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร) ปีที่ 16 เล่มที่ 1 (2557), 2557/1. Page: 68-76
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: องค์ประกอบของนกบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ต.ไกรใน อ.กรไกรลาศ จ.สุโขทัย
อ้างอิง: ศิราภรณ์ สีเทพ และ อรรถพล นาขวา. 2562.พฤติกรรมทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโคลานในตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
อ้างอิง: อรยา พฤกษภักดีวงศ์ และ อรรถพล นาขวา. 2562.พฤติกรรมทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโคลานในตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
อ้างอิง: วิจิตราศรีแก้ว และอรรถพล นาขวา. 2563. ความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นที่วนเกษตร พื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว และเกษตรผสมผสานในตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”(342-349). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อ้างอิง: ณัฐพงค์ เกตุเม้า และ อรรถพล นาขวา. พฤติกรรมนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”(534-540). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อ้างอิง: อนงค์นาฏ จิตจำนงค์ อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2563. ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณพื้นที่แก่งบางระจัน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”(328-334). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อ้างอิง: สุกัญญา จันทร์สุคนธ์ อรรถพล นาขวา และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ.2563. ความหลากชนิดของแมลงปอ (Insecta: Odonata) ในเขตพื้นที่แก่งบางระจัน ตำบลหนองแม่นา. อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”(335-341). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝก
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.