ชื่อ-นามสกุล
 รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์  
 Assoc. Prof. Uraiwun Ruxpakawong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: urairux@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
2 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System
 
ความสนใจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ (2561).ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยThailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 2560. Page: 680-686
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.