ชื่อ-นามสกุล
 รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์  
 Assoc. Prof. Uraiwun Ruxpakawong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: urairux@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
2 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537
 
ความเชี่ยวชาญ
Database System, Web Application Development
 
ความสนใจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Sittigul S. and Ruxpakawong U. (2022) . SMALL-SCALE WEAVING EQUIPMENT DEVELOPMENT . Life Sciences and Environment Journal. ,23(1), 185 - 195
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ (2564). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก. สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สทวท.) 8(1),79 – 90.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2561). การสร้างแบบทดสอบคำสั่งสืบค้นข้อมูล และตรวจคำตอบโดยอัตโนมัติ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 46(2), 350 – 360.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2561). การเปรียบเทียบผลการทดสอบจากการใช้ระบบสร้างและตรวจแบบทดสอบพีชคณิตเชิงสัมพันธ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4., 245 – 255.
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ (2561). การพัฒนาระบบส่งเสริมวินัยโภชนาการ โดยใช้การส่งภาพกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4., 237 – 244.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ (2560).ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยThailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 2560. Page: 680-686
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์, สราวุฒิ สิทธิกูล และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์. (2560). “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก”, รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 2560. หน้า 680-686.
อ้างอิง: พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ และอุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์. (2560). “การพัฒนาส่วนเสริมในกูเกิลชีท เพื่อการผสานจดหมาย และส่งอีเมล” รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. หน้า 2672- 2680.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์ (๒๕๖๑). การพัฒนาระบบส่งเสริมวินัยโภชนาการ โดยใช้การส่งภาพกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4., ๒๓๗ – ๒๔๔.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.