ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว  
  Asst. Prof. Dr. Alongkorn Muangwai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: alongkornm25@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.นเรศวร 2551
3 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์, การวางแผนการผลิต, การวิจัยดำเนินงาน, วิศวกรรมอุตสาหการ, Artificial intelligence, Logistics and Supply Chain
 
ความสนใจ
วิศวกรรมอุตสาหการ, การวิจัยดำเนินงาน, Logistics and Supply Chain Management, โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่, การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อลงกรณ์ เมืองไหว (2561).การวิเคราะห์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลด้วยวิธีการเมตาฮิวริสติกส์: กรณีศึกษา โรงงานอ้อยและน้าตาล จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 , 2560. Page: 656-662
อ้างอิง: อลงกรณ์ เมืองไหว (2561).การจัดเซลล์การผลิตในระบบการผลิตแบบเซลลูลาร์เสมือนด้วยวิธีการเจเนติกอัลกอริทึม. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10, 2560. Page: 356-366
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อลงกรณ์ เมืองไหว, จิระเดช ต๊ะวัน, วิษณุ ถนอมวงศ์, ศุภวิชญ์ อิทธิมา (2556).การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณีศึกษา. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับประชาคมอาเซียน, 2556. Page:-
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: อลงกรณ์ เมืองไหว (2555).การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลัง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (A Study of Supply Chain Management System of Cassava in Amphur WatBot Phitsanulok). การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี, 2555. Page:-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.