ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย เทพกรณ์  
  Asst. Prof. Dr. Thatchai Thepphakorn
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thatchai.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Swarm Intelligence, Metaheuristics, Course Timetabling, Design of Experiments, Nature-Inspired Optimization Algorithms
 
ความสนใจ
Artificial Intelligence, Computational Intelligence, Simulation, Scheduling
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Kuntasup, M., Pongcharoen, P. and Thepphakorn, T. (2024). Automated Computational Intelligence Based Course Timetabling Tool. Communications in Computer and Information Science, 1974, pp. 264–274. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8255-4_23
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2023). Modified and hybridised bi-objective firefly algorithms for university course scheduling. Soft Computing, 27, pp. 9735–9772. https://doi.org/10.1007/s00500-022-07810-5
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Sooncharoen, S. and Pongcharoen, P. (2021). Particle Swarm Optimisation Variants and Its Hybridisation Ratios for Generating Cost-Effective Educational Course Timetables. SN Computer Science, 2, 264. https://doi.org/10.1007/s42979-021-00652-2
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2020). Performance Improvement Strategies on Cuckoo Search Algorithms for Solving University Course Timetabling Problem. Expert Systems With Applications, 161, 113732. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113732
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Sooncharoen, S. and Pongcharoen, P. (2020). Static and Dynamic Parameter Settings of Accelerated Particle Swarm Optimisation for Solving Course Scheduling Problem. Lecture Notes in Computer Science, 12341, pp. 368-380. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60816-3_40
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Sooncharoen, S. and Pongcharoen, P. (2020). Academic Operating Costs Optimisation Using Hybrid MCPSO Based Course Timetabling Tool. Lecture Notes in Computer Science, 12218, pp. 338-350. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51968-1_28
อ้างอิง: Sooncharoen, S., Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2020). A deep learning tool using Teaching Learning-based Optimization for supporting smart learning environment. Lecture Notes in Computer Science, 12218, pp. 392-404. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51968-1_32
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2019). Variants and Parameters Investigations of Particle Swarm Optimisation for Solving Course Timetabling Problems. Lecture Notes in Computer Science, 11655, pp. 177-187. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26369-0_17
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Pongcharoen, P. and Vitayasak, S. (2016). A New Multiple Objective Cuckoo Search for University Course Timetabling Problem. Lecture Notes in Computer Science, 10053 LNAI, pp. 196-207. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49397-8_17
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Pongcharoen, P. and Hicks, C. (2015). Modifying Re-generation Mutation and Hybridising Clonal Selection for Evolutionary Algorithms Based Timetabling Tool. Mathematical Problems in Engineering, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/841748
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Pongcharoen, P. and Hicks, C. (2014). An Ant Colony Based Timetabling Tool. International Journal of Production Economics, 149, pp. 131–144. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.04.026
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2013). Heuristic ordering for ant colony based timetabling tool. Journal of Applied Operational Research, 5(3), pp. 113–123.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Khadwilard, A., Chansombat, S., Thepphakorn, T., Thapatsuwan, P., Chainate, W. and Pongcharoen, P. (2012). Application of Firefly Algorithm and its parameter setting for job shop scheduling. Journal of Industrial Technology, 8, pp. 49–58.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Lutuksin, T. and Pongcharoen, P. (2010). Best-worst ant colony system parameter investigation by using experimental design and analysis for course timetabling problem. The 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010, pp. 467-471. https://doi.org/10.1109/ICCNT.2010.24
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล ปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.