ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ  
 Mr. Rapeepong Intasueb
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: rahm1_9@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
2 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเนชั่น 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management
 
ความสนใจ
Cultural Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กุลแก้ว คล้ายแก้ว, ภัทริศร์ ถนอมสิงห์ และรพีพงศ์ อินต๊ะสืบ. (2564). ท่องเที่ยวเชิงอาหาร : ศักยภาพและการพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนบ้านไม้ขาว เชื่อมโยงภูเก็ตเมืองมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์วิทยาการอาหาร. วารสารวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ. 2556. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เกชา ดาดูเคล กุลแก้ว คล้ายแก้ว รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ ชาคินัย หมีเทศ Mr. Andrew Lee Sweeney.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกในช่วงปรากฏการณ์วิถีปกติใหม่ (New Normal). รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563. วันที่ 29 พฤษภาคม 2564. หน้า 1440 - 1456.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Intasueb, R.,Rangsikanpoom T., Boonyim S.,& Kannamkhoo P. (2020). The Development of Instructional of Application Information Technology to Support community Based Tourism. The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing 14th-16th February 2020 at Suan Dusit University.Page 2213-2220.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ. 2561. การพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอนครไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ. 2560. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 17 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.หน้า 388-394.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ. 2557. กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. การประชุมทางวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 เมษายน 2557.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ. 2556. รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 “นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 17 – 18 มกราคม 2556.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : อาหารมุสลิมเพื่อการพัฒนาเส้นทางอาหารริมทางต้นแบบกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดพิษณุโลก สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย แห่ล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร : กรณีศึกษา กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย แห่ล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : การประเมินศักยภาพชุมชนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุ่น : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขา จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอนครไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน : เครือข่ายสถาบันอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2554
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรม จังหวัดพิษณุโลก สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน : เครือข่ายสถาบันอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2554
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สถานภาพ : คณะทำงานวิจัย แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ชื่อโครงการวิจัย : รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย แหล่งทุน : เครือข่ายงานวิจัยภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2553
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) โดยกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 (Online)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยกรมการท่องเที่ยว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: หลักสูตรยกระดับฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวแผนกอาหารและเครื่องดื่ม สาขาบริกร (Waiter) 30 ชั่วโมง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตร"ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" โดยภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร" โดย สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง "การส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานบริการและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจที่พัก" ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: "โครงการเจ้าบ้านบริการตรงใจสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน" วิทยากรบรรยาย หัวข้อ - ต้นกำเนิดและตัวอย่างโฮมสเตย์ในประเทศไทย - การตกแต่งโฮมสเตย์อย่างมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการตลาดนัดคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานบ้านศาลา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษา "โครงการแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่" อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อวน.) วันที่ 21 มกราคม - 20 กันยายน 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงเมืองภูเก็ตมรดกโลกด้านอาหารสร้างสรรค์ (Phuket UNESCO Creative City) " จัดอบรมออนไลน์ (Virtual Conference) โดยสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรและผู้ประสานงาน โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน ณ Xian University of Arts and Science มลฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากรและที่ปรึกษาด้านวิเทศสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนและทำความตกลงด้านหลักสูตรปริญญาตรี ระหว่างสถานบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก) และ มหาวิทยาลัยจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี สาธารณรับประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร "โครงการอบรมนักเรียน เยาวชนเพื่อแนะนำแหล่งท่องเทียวชุมชน (ยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)" ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร "โครงการ Idea to innovative business challenge จากแนวคิดสู่นวัตกรรมแผนธุรกิจ" วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง Innovation Club By GSB มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก "การสร้างนักเล่าเรื่องท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม "การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ดี" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจที่พักแรม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ "รู้จักพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและวิธีแก้ปัญหา" สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ชื่อโครงการ: โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก "การสร้างนักเล่าเรื่องท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2561
ชื่อโครงการ: กิจกรรมอบรม "การมีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากวัดพระธาตุหริภุญไชยสู่วัดพระยืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน" ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการให้บริการระดับสูง ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ณ เมืองตองยี (Taunggyi) ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2560
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กรากฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 กรากฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะทำงานด้านสถาบันการศึกษาวิชาการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั้ง 4 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และ กำแพงเพชร)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อหนังสือ:
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (TH463 Health Tourism)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวด โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (โครงการ Baikhao The Homemade Ice cream โดย กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองปลิง)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวด โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (โครงการโฮมสเตย์บ้านนาบัว)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจ บริษัทไรเซน ฮอลิเดย์ จำกัด โครงการ Idea to innovative business challenge จากแนวคิดสู่นวัตกรรมแผนธุรกิจ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขา พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวด โครงการ Start Up Thailand League สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Trip Planner - แอพพลิเคชั่นที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและสามารถจัดโปรแกรมการเดินทางได้ด้วยตนเอง)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการ
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม Adventure Green การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการประกวด Trip and Treat การส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวแบบ CSR เที่ยวหัวใจใหม่ พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รหัสผู้ตรวจประเมิน เลขที่ P580317
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ภาษาอังกฤษขั้นสูง 400 ชั่วโมง Bournmouth University, United Kingdom
ปี พ.ศ. 2540 (1997)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ภาคเหนือ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: Trip Planner - แอพพลิเคชั่นที่ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและสามารถจัดโปรแกรมการเดินทางได้ด้วยตนเอง
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.