ชื่อ-นามสกุล
 นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร  
 Mr. Krittanat Sattayasoontorn
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267077
อีเมล์: ktn_sat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
2 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, สหกิจศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา
 
ความสนใจ
ประวัติศาสตร์, สังคมศาสตร์, ออกแบบสิ่งพิมพ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: หลักสูตร "การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องมือทางด้านดิจิทัลสำหรับผลิตสื่อมัลติมิเดีย , โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU-IDT-6521000006
อ้างอิง: ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE(Backward Curriculum Design)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา", สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, 20-21 กุมภาพันธ์ 2560,โรงแรมนานาชาติบางแสนและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ้างอิง: หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา", การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา, 1-4 มีนาคม 2560, โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.