ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. โชติ บดีรัฐ  
  Assoc. Prof. Dr. Chot Bodeerat
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ รองอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: chotbodeerat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2555
2 ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550
3 พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
พิธีกร, นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ, รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์ , ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Chot Bodeerat, Supattra Charoenpakdee Bodeerat. (2021). Diversity of Ecosystem and Local Wisdoms Related to Local Lifestyle at Khameun Watershed in Phu Hin Rongkla National Park, Phitsanulok Province. Elementary Education Online, 20 (5), 1010-1020.
อ้างอิง: Chot Bodeerat, Yuvadee Phongrod, Nanthaphan Khodkhong, Supattra Charoenphukdee Bodeerat (2021) The Development of Appropriate Universal Design Model in Muang Phitsanulok to Support Economic Growth, Society and Tourism. Elementary Education Online, 20 (5), 5095-5102.
อ้างอิง: Chot Bodeerat, N. S. S. P. T. . (2021). Appropriate Guidelines for Promoting Tourism Potential of Had Chao Samran Sub-District Municipality, Mueang District, Phetchaburi Province. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 2965–2971.
อ้างอิง: Chot Bodeerat, C. P. N. K. C. S. P. R. C. B. D. . (2021). The Participatory Waste Disposal of the People in Phlaichumponsub-District Municipality, Muang District, Phitsanulok Province. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 3086–3092.
อ้างอิง: Chot Bodeerat, P. R. S. K. A. K. C. B. S. T. . (2021). Revenue Management of Less than Average of Local Government Organizations Case Study of Nong Ya Plong Sub-district Administrative Organization, Loei Province. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 3779–3787.
อ้างอิง: Yuvadee Phongroda, Wichittra Puengthagob, KallayaratWuttiphatyananc, Chatchai Banditratd, Chot Bodeerat. (2021). Public Fiscal and Budget Problems Effecting onthe Public Services Organization ofthe Local Government Organization inPhitsanulok Province, Thailand. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(12), 2923-2931.
อ้างอิง: Danai Chansamruean, Narissara Bumyut , Chot Bodeerat. (2021). Application Of New Government Management/New Public Administration Approaches For Organizational Challenges During The Coronavirus Outbreak Situation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 17165–17178.
อ้างอิง: Rungrote Faiyuea, Phrakhru Santipanathon Prongchit, Pattanapr krn Dontumprai, Sornchai Tawmit, Chot Bodeerat. (2021). Impact of Covid-19 To Employment in Phitsanulok Province. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3), 9947-9952.
อ้างอิง: พงพิทักษ์ กล้าวาจา และโชติ บดีรัฐ. (2564). ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่าน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. Journal of Modern Learning Development, 6(3), 135-149.
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย สร้อยยอดทอง และโชติ บดีรัฐ. (2564). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Modern Learning Development, 6(3), 150-163.
อ้างอิง: อัจฉรา ฉัตรแก้ว และโชติ บดีรัฐ. (2564). การรับรู้สิทธิคนพิการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. Journal of Modern Learning Development, 6(3), 180-192.
อ้างอิง: ธิชาภรณ์ กํานันตน และโชติ บดีรัฐ. (2564). การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร่. Journal of Modern Learning Development, 6(3), 237-249.
อ้างอิง: ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ และโชติ บดีรัฐ. (2564). ความเหลื่อมล้ําในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : กรณีศึกษา ตําบลดินทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Modern Learning Development, 6(1), 130-148.
อ้างอิง: ณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์ และโชติ บดีรัฐ. (2564). แนวทางการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Journal of Modern Learning Development, 6(1), 185-195.
อ้างอิง: พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร,พิพัฒน์ พันมา,มัณฑนา หน่อแก้ว และโชติ บดีรัฐ. (2564). นโยบายกัญชาเสรีในฐานะพืชทางการแพทย์. Journal of Roi Kaensarn Academ, 6(1),184-198.
อ้างอิง: Udom Meethet, Phatsakorn Donkjan, Chot Bodeerat, M. N. P. P. P. P. (2021). The Merger Guidelines for the Small Local Administrative Organizations for Disposing Wastes in Phitsanulok Province. Design Engineering, 258-264.
อ้างอิง: ดนัย ผ่องแผ้ว, ศรายุทธ คชพงศ์, กุลชาติ บุญกลั่นสอน และโชติ บดีรัฐ. (2564). ทุนมนุษย์ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ. Journal of Modern Learning Development, 6(5), 289-302.
อ้างอิง: จีรนันท์ ยายะวงษ์, บุญโชค บุญมี, ทาริตา แตงเส็ง, วิภาวดี สีตนไชย และโชติ บดีรัฐ. (2564). การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”. Journal of Modern Learning Development, 6(5), 303-314.
อ้างอิง: บุญยพร อิงชาติเจริญ, จตุพร ไกรกิจราษฎร์ และโชติ บดีรัฐ. (2564). ความร่วมมือของภาคประชาชนบ้านสระยายชีกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(12), 306-317.
อ้างอิง: ญาณิศา ยอดสิน, กนกวรรณ ศรมณี และโชติ บดีรัฐ. (2564). วิกฤติโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไทยสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal). Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(12), 318-328.
อ้างอิง: นัชชา เกิดอินทร์, กาญจนาพร วงศ์อาจ และโชติ บดีรัฐ. (2564). มาตรการการเยียวยาของรัฐต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(11), 259-272.
อ้างอิง: กุลวดี กุลสุนทร, เกศรินทร์ วิงพัฒน์และ โชติ บดีรัฐ. (2564). แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(11), 288-302.
อ้างอิง: ปิยพร ประสมทรัพย์, พิเชษฐ์ เชื้อมั่น และโชติ บดีรัฐ. Work from Home (WFH) :“ทำงานที่บ้าน” อย่างไรให้เวิร์คและมีความสุข. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(10), 371-381.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, เบญจมาศ สุริวงษ์, อิศราพร ต๊ะเทียน, ก้องภพ มโนรา, ณัฐกิจ แพงผม, และ ธีระภัทร ใจบุญเรือง. (2563). การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกชุมชนบ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 4(1), 57-70.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2563). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารกระแสวัฒนธรรม, 21(39), 3-16.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพรรษา ฉิมศรี, นริศรา บำยุทธิ์. (2563). การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้ามัดยอม กรณีศึกษาชุมชนบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารพิกุล, 18(1).
อ้างอิง: ดนัย อุ่มชัย และโชติ บดีรัฐ, (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 4(2), 235-252.
อ้างอิง: ธิชาภรณ์ก านันตน, มาริษา อนันทราวัน, และ โชติบดีรัฐ. (2563). PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. Journal of Modern Learning Development, 5(4), 159-172.
อ้างอิง: นภษร สร้อยยอดทอง, วันวิสา แช่มช้อย, และ โชติ บดีรัฐ. (2563). ภัยพิบัติกับการจัดการของเกษตรกรไทย. Journal of Modern Learning Development, 5(4), 173-184.
อ้างอิง: ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ, ณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์, และโชติ บดีรัฐ. (2563). "New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด-19 : การงาน การเรียน และธุรกิจ. Journal of Local Governance and Innovation, 4(3), 263-278.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, วิจิตตรา พ่วงท่าโก, กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์ , โชติ บดีรัฐ. (2563). นโยบายสาธารณะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรณีศึกษา องค์การบริหารส ่วนต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. Journal of Roi Kaensarn Academi. 5(2), 75-94.
อ้างอิง: ธวัช วราสุนันท์ อัจฉรา ฉัตรแก้ว โชติ บดีรัฐ. (2563). ถอดบทเรียน COVID-19 สู่การวางแผนเพื่อรับรองเหตุฉุกเฉินให้ราชการดําเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง. Journal of MCU Buddhapanya Review, 5(3), 228-237.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี พ่วงรอด. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21(1), 29-42.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2562). แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา. วารสารพิกุล,17(2), 295-312.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2562). การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึนเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารท้องถิ่น, 12(4), 548-563.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา บดีรัฐ, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์. (2562). แนวทางการจัดทำแผนแม่บทชุมชนต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม.วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, 8(2), 92-103.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของภาคประชาชนในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(1), 147-158.
อ้างอิง: ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์, โชติ บดีรัฐ. (2561). สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารการบริหารท้องถิ่น, 11(2), 55-71.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, 13(2), 388-408.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตหมู่บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 19(ฉบับพิเศษ), 19-28.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2559). การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(3), 67-72.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2558). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 6(1), 20-31.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (255ึ7). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(2), 69-77.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2556). ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 14(2), 80-92.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชงโค เกตุทิพย์, โชติ บดีรัฐ.(2563). แนวทางการดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1.(2,186-2,198-). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
อ้างอิง: ปรารถนา อินทวงศ์, โชติ บดีรัฐ.(2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านย่านใหญ่และหมู่บ้านยมราช ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1.(2,220-2,232-). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
อ้างอิง: กันยารัตน์ โพธิ์ทอง, โชติ บดีรัฐ.(2563). การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1. (2,395-2,406) สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
อ้างอิง: ศุภลักษณ์ พงษ์พุก, โชติ บดีรัฐ.(2563). รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยยวแบบยั่งยืนโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1.(2,407-2,416). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
อ้างอิง: รัตน์ชนก แสงอ่วม, โชติ บดีรัฐ.(2563). การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1. (รอตีพิมพ์). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
อ้างอิง: นวลอนงค์ กมลรัตนานันท์, โชติ บดีรัฐ.(2563). ความคาดหวังของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีต่อการให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1.(รอตีพิมพ์). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
อ้างอิง: ดาวนภา เกตุทอง, โชติ บดีรัฐ.(2563). การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1.(รอตีพิมพ์). สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กิตติกา นาคทอง นันท์นภัส ชามะรัตน์ บุษยา สำราญจิตร์ รังสิมา พินนัตศักดา ศิริวรรณ บุญกอ เสาวลักษณ์ ศรีม่วง อลิษา เกตุวังแดง และโชติ บดีรัฐ. (2562). การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี.
อ้างอิง: สิบโทปฏิวัติ จอมคำสิงห์, โชติ บดีรัฐ. (2562). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขอนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5.(1-13). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: พระสมมารถ ขุนตาล. โชติ บดีรัฐ. (2562). ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9. (575-588). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรราชูปถัมภ์.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกตลาดอาเซียน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2560).การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1737-1753
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2560).การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการน้้าของ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 9 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1464-1474
อ้างอิง: นัฐยา ปั่นเมืองปัก, โชติ บดีรัฐ. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. (หน้า 1464-1474). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: นภัสกร ละลอกแก้ว, โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. (หน้า 1737-1753). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 10 June 2016, Rattana Park Hotel, Phitsanulok, Thailand “The Development of a Presentation Model for the Conveying of the Dimensions of Phitsanulok Indigenous Foods Consuming Cultures to the Public”
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : UNIVERSITY ENGAGEMENT INITIATIVE", 2557. Page: 491-504
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาความคิดเห็นของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 192-200
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารจัดการในเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนของ อบต.หินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 270-282
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 159-171
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการรับบริการภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 293-305
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 238-250
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ (2557).ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนต่อการเลื่อนยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 225-237
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, นันทพันธ์ คดคง. (2562). การพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: นันทพันธ์ คดคง, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2562). การสำรวจรูปแบบการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, นันทพันธ์ คดคง. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมของอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด, นันทพันธ์ คดคง. (2562). แนวทางการพัฒนารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่เหมาะสมของอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2561). การจัดการความรู้ด้านวิถีชีวิตพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาของคนเนินเพิ่ม. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ. (2561). การจัดทำแผนแม่บทชุมชนต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2561).การศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2561). การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด. (2561). รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางระบบนิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึ้น เขตอุทยานภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ : ประเพณีกวนข้าวทิพย์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ภูมิปัญญารากบัวเชื่อม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย : ประเพณีวิ่งว่าวพระร่วง. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2560). กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมืองในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2559). การพัฒนาโครงการธนาคารบุญในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2558). การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2558). การพัฒนารูปแบบการนำเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณะ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: โชติ บดีรัฐ. (2555). ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนบ้านตะโม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: -เป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 57 -เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สารสนเทศในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC" ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 -เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแ
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2561). วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2561). จริยธรรมสำหรับการบริหาร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2557). เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: โชติ บดีรัฐ. (2556). การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: ได้รับมอบโล่เกียรติยศ "ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น" ประจำปี 2557 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.