ชื่อ-นามสกุล
 นายวุฒิพงศ์ คงสิบ  
 Mr. Woottipong Kongsib
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 9715
อีเมล์: woottipong523@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบปฏิบัติการ FreeBSD, Linux, Unix, ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์, Web Aplications, Web Application Development
 
ความสนใจ
การตลาด/การลงทุน, Web Based Technologies and System Applications, Intelligent and Expert System, Graphic User Interface (GUI) and Graphic Information System (GIS), Analytics Tools In Marketing Online
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset Workshop 2020"
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การเขียนโปรแกรมและแข่งขันโปรแกรม Korat smart city hackathon
อ้างอิง: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Laravel Framework
อ้างอิง: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ReactJS Framework
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist 2016
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT Analysis
อ้างอิง: ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรม Google Assistant For Education
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยเครื่องมือ Thunkable
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ด้วยเครื่องมือ React Native Framework
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยเครื่องมือ Appinventor
ชื่อโครงการ: วิทยากรสร้างความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้นและอบรมการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยเครื่องมือ Android Studio
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการสร้าง Video Streaming On Demand
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรม Korat smart city hackathon
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: ประกวดดนตรีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มาหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset Workshop 2020"
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Certified Solutions Developer
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Certified Professional
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MikroTik MTCNA
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิทยากรอบรม Android Developer (Appinventor)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Specialist
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MiCrosoft Certified Solutions Associate
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิทยากรบรรบายหลักสูตร "iPASSPORT2School" โปรแกรมจัดการข้อมูล Log
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิทยากรบรรยายการใช้งาน Google Apps For Education
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Core IOS Application Development
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วิทยากรอบรม Google App for Education
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office PowerPoint 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Excel 2010
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.