ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์  
  Asst. Prof. Dr. SUJITRA LERTSEM BOONYANANT
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: oilza@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561
2 ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
3 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
4 ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547
5 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาศาสตร์
 
ความสนใจ
ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: สุจิตรา เลิศเสม. (2548). ความเข้าใจของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทยเกี่ยวกับประโยคกรรมวาจก และประโยค [-te morau] [-te kureru]. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: รักพงษ์ แซ่โซว, และสุจิตรา เลิศเสม. (2544). การปฏิรูปการศึกษาในยุคเมจิ. ญี่ปุ่นศึกษา, (2), 15-25.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ทัศนคติของบุคคลในสถานศึกษาต่อการใช้ภาษาไทยไม่มาตรฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: 2009-2010 Long-Term Training Program for Foreign Teachers of Japanese Language
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.