ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  
  Asst. Prof. Dr. Kukiet Konkaew
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7054
อีเมล์: kukietk@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
3 ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, วิธีวิทยาการวิจัย, Public Health, Health Behavior, คุณภาพชีวิต, การสาธารณสุขชุมชน, การป้องกันและควบคุมโรค, Biostatistics, การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
ความสนใจ
สถิติประยุกต์, Research , สุขภาพ , Public Health, Overweight, Obesity, พฤติกรรมศาสตร์, ระบาดวิทยา, การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, อภิชาติ ธรรมจำนงค์, มนัส คำคีรีกุล, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2566). สถานการณ์การบริโภคและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูปของคนไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 32(2), 219–226.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ดวงพร โคแล, ทิตยา หมูตุ่น, จิราภรณ์ พิมพ์หารีย์, สุชัญญา พลบุตร และปริมประภา ก้อนแก้ว. (2566). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์รักษาโรคของประชาชนอําเภอแห่งหนึ่งจังหวัดพิษณุโลก. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5(1), 100-111.
อ้างอิง: ปัทมา สุพรรณกุล, อาจินต์ สงทับ, อนุสรา สีหนาท, นพวรรณ วัชรพุทธ, เบญจมาภรณ์ นาคามดี, กู้เกียรติ ก้อนแก้วและเอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2566). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 17(2), 148-161.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). การรับรู้ ทัศนคติ การเข้าถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจที่จะใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนในระบบการศึกษา ภาคเหนือ ประเทศไทย. วารสารควบคุมโรค, 48(3), 551-562.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เกศินี อินทร์อักษร, พิมกมล อินสุวรรณ, ปริมประภา ก้อนแก้ว, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารควบคุมโรค, 47(เพิ่มเติม 1), 714-723.
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, บุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์, ปัทมา สุพรรณกุล, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). ผลของโปรแกรมการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วของชุมชนต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 30(5), 861-870.
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, ปภังกรณ์ หอมจันทร์, นิตยา ธรรมจำนงค์, จริญญา นันทราย, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดที่บ้านของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทย เชื้อสายปะกาเกอะญอ ในบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ และพื้นที่ห่างไกล. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 51(3). 243-253.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิภาดา ศรีเจริญ. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 39(3), 323-330.
อ้างอิง: อัครพล วงษ์หล้า, ปฏิมา ศิลา, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ผลของหลักสูตรการสอนโรคหนอนพยาธิต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคและความชุกของโรคพยาธิไส้เดือนในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน ปี 2561. วารสารควบคุมโรค, 46(1), 65-74.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วรรณภา เรือนทอง, อรวรรณ อัตถะบูรณ์. (2563). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 29(4), 601-607.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ฐิติวรดา สังเกตุ, และศยามล ภูพิศ. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28(2), 255-262.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ภาณุมาศ ทองเหลี่ยม, ศิริยากร ทรัพย์ประเสริฐ. (2562). ปัจจัยพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28(3), 394-401.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปลอดบุหรี่. วารสารควบคุมโรค, 45(4), 368-379.
อ้างอิง: ชญานิศ โตมอญ, ภัทราภรณ์ เพ็ญโพธิ์, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, จอห์น เรย์มันด์ ดี และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). ศักยภาพในการเป็นสารกาจัดแมลงของสารสกัดจากพืชสมนุไพรในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย, 4(2). 94-103.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว และปัทมา สุพรรณกุล, (2558). การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน; กรณีศึกษา ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว และคณะ, (2557). ผู้ป่วยโรคคอตีบชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ปี 2556-2557: ลักษณะทางคลินิกและแนวทางการป้องกันควบคุมโรค. วารสารสำนักงานควบคุมโรคเขต 2 พิษณุโลก.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: จิรพร เหม็นแดง, เบญญาภา บัวด้วง, วรกานต์ คำมีมา, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2566). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 (9 กุมภาพันธ์ 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า XXX-XXX.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ และชัยยา นรเดชานันท์. (2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 (28 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 758-766.
อ้างอิง: อรวรรณ คำยิ่ง, อังสุมาลี นันทพรม, ปริมประภา ก้อนแก้ว, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, ยุวดี ตรงต่อกิจ, วิภาดา ศรีเจริญ, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พืชกระท่อมของประชาชน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ "ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพภายใต้รูปแบบใหม่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ"ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-8 กันยายน 2566.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: บุศรากร พรมเวียง, ลลิตา สินคงป้อง และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 (25-28 มกราคม 2565) มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 779-790.
อ้างอิง: นุชนิสา เย็นขัน, วิไลวรรณ ประทุมมาท, ยุวดี ตรงต่อกิจ, วิภาดา ศรีเจริญ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 529-539.
อ้างอิง: ณัฐธิดา กันธุ, เหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 511-519.
อ้างอิง: Poolprasert, P., Tanruean, K., Thongchai, W.,Chammui, Y., Likittrakulwong, W.,Konkaew, K., Konkaew, P. and Thongkhao, K. 2022. Evaluation of the Use of Different Solvents for Mitragyna speciosa Leaf Extracts on Larvicidal Activity Against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). The 14th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. p.77. (22-25, November, 2022)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว, ปริมประภา ก้อนแก้ว. (2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 , 8(1), XXX-XXX.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ปริมประภา ก้อนแก้ว, บุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์, ลดาวัลย์ ปันพรม และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). ชุมชนต้นแบบด้านความฉลาดรอบรู้ต่อการบริโภคอาหารที่มีโซเดียม ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564. สืบค้นจาก http://203.157.71.172/academic/web/files/2564/r2r/MA2564-002-02-0000000291-0000000602.pdf
อ้างอิง: ปภังกรณ์ หอมจันทร์, ปริมประภา ก้อนแก้ว, จริญญา นันทราย, นิตยา ธรรมจำนงค์, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดที่บ้านของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยเชื้อสายปะกาเกอะญอในบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ และพื้นที่ห่างไกล. การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564. สืบค้นจากhttp://203.157.71.172/academic/web/files/2564/research/MA2564-002-01-0000000639-0000000661.pdf
อ้างอิง: บุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์, ปริมประภา ก้อนแก้ว, บรรเจิด สืบพงศ์ตระกูล, กิตติคุณ ยศบรรเทิง, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-2019 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์. การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564. สืบค้นจาก http://203.157.71.172/academic/web/files/2564/research/MA2564-002-01-0000000294-0000000562.pdf.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: นวลพร บุญสาร, ฐิติกร กรแก้ว, ชลธิชา ภาสะและ, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 994-1002.
อ้างอิง: กาญจนภัส ไชยขันธุ์, จินนิภา กิ่งกลางดอน, ภัทธิรา อินจุ้ย, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 925-933.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วรรณภา เรือนทอง, อรวรรณ อัตถะบูรณ์, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2562). ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวตกรรม, 5(1), 970-979.
อ้างอิง: พิมภิรา พรมสุ, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata(L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้าเงิน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 471-478.
อ้างอิง: อภิสิทธิ์ หัดไทยทระ, ยุวดี สีนวนขา, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ภรภัทร สำอางค์, วิษณุ ธงไชย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L. ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae (L). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 592-597.
อ้างอิง: วรรณนิศา แสงเงิน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, มานิสา กองแก้ว, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetida ต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 หน้า 598-603.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุฑามาศ รัศมี, สราวุฒิ ทรัพย์เพชร และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 65-72.
อ้างอิง: สมเพชร แซ่ว่าง, อัสนี คุ้มหนู และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 87-94.
อ้างอิง: ณหทัย สุริยวงศ์, สุวิมล สร้างพล และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2561). การบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. หน้า 953-962.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, เจษฎากร โนอินทร์, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ, วรินทร ทีเวียง, ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม. (2561). ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561. หน้า 877-885.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, อรษา ภูเจริญ, พุฒิซ้อน เรืองเดช, เพชราภรณ์ จิตบำรุง และวันวิสา หนูส่ง. (2560). ความรู้และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของผู้จำหน่ายสุราในร้านขายของชำ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน้า 1-5.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ดวงตะวัน เทพวัง, มณีรัตน์ ศิริโก่งธนู และวริชฐา กิจสาคร. (2559). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3. หน้า 316-320.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, นพมาศ กุลคง, จิรพนธ์ พุดลบ, เยาฮา แซ่หว้า และอรษา ภูเจริญ. (2559). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3. หน้า 330-334.
อ้างอิง: Noin, J., Konkaew, K., Maneesri, J., Thisuka, A., Neuamai, R. and Poolprasert, P. 2017. Perceived Health Promotion and Health Promoting Behaviors among Undergraduate Students in Pibulsongkram Rajabhat University. The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030. p-154-160
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: จิรพร เหม็นแดง, เบญญาภา บัวด้วง, วรกานต์ คำมีมา, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2566). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 (9 กุมภาพันธ์ 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า XXX-XXX.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Poolprasert, P., Tanruean, K., Thongchai, W.,Chammui, Y., Likittrakulwong, W.,Konkaew, K., Konkaew, P. and Thongkhao, K. 2022. Evaluation of the Use of Different Solvents for Mitragyna speciosa Leaf Extracts on Larvicidal Activity Against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). The 14th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. p.77. (22-25, November, 2022)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว, ปริมประภา ก้อนแก้ว. (2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 , 8(1), XXX-XXX.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, รัชดาภรณ์ แม้นศิริ, พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ, วัชระ เกี๋ยนต๊ะ, ชัยยา นรเดชานันท์, ประภาพร เมืองแก้ว, ปริมประภา ก้อนแก้ว. (2566). แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 , 8(1), 768-776.
อ้างอิง: อรวรรณ คำยิ่ง, อังสุมาลี นันทพรม, ปริมประภา ก้อนแก้ว, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, ยุวดี ตรงต่อกิจ, วิภาดา ศรีเจริญ, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พืชกระท่อมของประชาชน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ "ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพภายใต้รูปแบบใหม่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ"ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-8 กันยายน 2566.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: สุฑามาศ รัศมี, สราวุฒิ ทรัพย์เพชร และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ The Undergraduate Science and Technology Conference 2018 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: สมเพชร แซ่ว่าง, อัสนี คุ้มหนู และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ The Undergraduate Science and Technology Conference 2018 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, เจษฎากร โนอินทร์, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ, วิรินทร ทีเวียง และคณะ. (2561). ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ณหทัย สุริยวงศ์, สุวิมล สร้างพล, และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว (2561). การบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ สู่วิจัยรับใช้สังคมด้วยนวตกรรมสร้างสรรค์ 5(1), 953-962.
อ้างอิง: วรรณภา เรือนทอง, อรวรรณ อัตถะบูรณ์, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2562). ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). แนวทางการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปลอดบุหรี่. การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย.
อ้างอิง: วรรณภา เรือนทอง, อรวรรณ อัตถะบูรณ์, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2562). ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวตกรรม, 5(1), 970-979.
อ้างอิง: กาญจนภัส ไชยขันธุ์, จินนิภา กิ่งกลางดอน, ภัทธิรา อินจุ้ย, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 000-000.
อ้างอิง: นวลพร บุญสาร, ฐิติกร กรแก้ว, ชลธิชา ภาสะและ, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 000-000.
อ้างอิง: พิมภิรา พรมสุ, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ้ย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบใบสาบเสือ (chromalaena odorata (L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้ำเงิน chrysochus pulcher baly. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2562 , 15(1), 471-478.
อ้างอิง: วรรณนิศา แสงเงิน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, วิษณุ ธงไชย, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetida ต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2562 , 15(1), 598-603.
อ้างอิง: อภิสิทธ์ิ หัดไทยทระ, ยุวดี สีนวนขา, กาญจนา เกตุอ่อน, กีรติ ตันเรือน, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, ภรภัทร สำอาง, วิษณุ ธงไชย, และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. (2562). ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L.ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae (L). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2562 , 15(1), 592-597.
อ้างอิง: นวลพร บุญสาร, ฐิติกร กรแก้ว, ชลธิชา ภาสะและ, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 994-1002.
อ้างอิง: กาญจนภัส ไชยขันธุ์, จินนิภา กิ่งกลางดอน, ภัทธิรา อินจุ้ย, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 925-933.
อ้างอิง: กาญจนภัส ไชยขันธุ์, จินนิภา กิ่งกลางดอน, ภัทธิรา อินจุ้ย, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 , 6(1), 925-933.
อ้างอิง: บุศรากร พรมเวียง, ลลิตา สินคงป้อง และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 (25-28 มกราคม 2565) มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า XXX-XXX.
อ้างอิง: นุชนิสา เย็นขัน, วิไลวรรณ ประทุมมาท, ยุวดี ตรงต่อกิจ, วิภาดา ศรีเจริญ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า XXX-XXX.
อ้างอิง: ณัฐธิดา กันธุ, เหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า XXX-XXX.
อ้างอิง: ณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย, สุวินัย ทองทิพย์, วิภาดา ศรีเจริญ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า XXX-XXX.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรม กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 (ออนไลน์)
อ้างอิง: การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดหลักสูตร CWIE ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ศว.115 (วันที่ 28 มิถุนายน 2565)
อ้างอิง: การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "การพัฒนาโจทย์วิจัยและนวตกรรม งานวิจัยเชิงพื้นที่" (วันที่ 29 มิถุนายน 2565)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนิเทศหลักสูตรอิงสมรรถนะ (28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู/การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (23-24 มิถุนายน 2564)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) (25 มิถุนายน 2564)
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ "ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ" บรรยายโดย รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ศูนย์หนังสือจุฬา 4 พ.ย. 2564
อ้างอิง: อบรมฟื้นฟูสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 5-7 พ.ย. 2564
อ้างอิง: อบรม "โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)" 16 พ.ย. 2564
อ้างอิง: อบรมการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms 1 ต.ค. 2564 (IDT PSRU)
อ้างอิง: อบรมสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva 19 พ.ย. 2564 (IDT PSRU)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมการเรียนรู้การใช้งาน Learning Microsoft Teams การจัดการห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) สำหรับการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Teams และการสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Forms (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่) ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 63
อ้างอิง: ประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 e-Library ชั้น 4 มรพส. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed method)" วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มรพส. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมการเขียนหนังสือ-ตำราทางวิชาการ ณ อาคารเอกกาทศรถ ม.นเรศวร วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 15 ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
อ้างอิง: การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2562 (ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม) 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Certificate of Attendance on “Research Manager: RM” During 24-26 January 2018 at Naresuan University.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Certificate of Attendance on “Good Clinical Practice: GCP Training” During 14-15 December 2017 at Naresuan University.
อ้างอิง: Certificate of Completion on The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research certifies that Kukiet Konkaew successfully completed the NIH Web-based training course "Protecting Human Research Participants".
อ้างอิง: Certificate of Participation “2017 WRITING ARTICLES FOR INTERNATIONAL JOURNALS” Kamphaeng Phet Rajabhat University, June, 2017.
อ้างอิง: อบรม“โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มิถุนายน 2560
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับ HLM คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 1, 8, 21, 29 พฤษภาคม 2565)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีที่ 2" โรงเรียนเทศบาลพลายชุมพล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีที่ 1" โรงเรียนท่าทองวิทยาคม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นกรรมการพิจารณางาน CQI เขตสุขภาพที่ 2 ห้องอุทัยธานี โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ มรภ.นครปฐม
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลบ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์" (วันที่ 11 กรกฎาคม 2565)
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็น Chair Session ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565)
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิชาการ วารสารวิชาการสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ชื่อโครงการ: ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 1, 8, 21, 29 พฤษภาคม 2565)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม เรื่อง "สาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบของการสูบบุหรี่ของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกาามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก"
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรพิเศษ "วิพากษ์การนำเสนอผลงานสาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุข อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก"
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการฯ ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาบทความและบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ปี พ.ศ.2560
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง จังหวัดอุตรดิตถ์" ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี" ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร" ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรรอยุธยา" ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่รับประทานยาตามแผนการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก" ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 30-70 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร" ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ "การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 (บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน)"
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว" ม.รามคำแหง
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในมุมมองผู้ให้บริการ (ส.ม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ส.ม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Microsoft Innovative Educator program
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Attendance on “Research Manager: RM” During 24-26 January 2018 at Naresuan University.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Attendance on “Good Clinical Practice: GCP Training” During 14-15 December 2017 at Naresuan University.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Completion on The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research certifies that Kukiet Konkaew successfully completed the NIH Web-based training course "Protecting Human Research Participants".
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรการอบรม“โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรการอบรม "การวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับ HLM" คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.