ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรดรัล จุลกัลป์  
  Asst. Prof. Dr. Phondaran Chunlakan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: phondaran@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์) ม.เกษตรศาสตร์ 2553
2 วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
3 วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Agricultural product development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พรดรัล จุลกัลป์ (2560).การผลิตเทมเป้ถั่วเหลืองด้วยผงเชื้อ RHIZOPUS OLIGOSPORUS TISTR 3089 ในระดับครัวเรือนและการนำไปใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ในผงปรุงรส. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 18(1). Page: 201-208
อ้างอิง: พรดรัล จุลกัลป์ (2560).PRODUCTION OF SOYBEAN TEMPEH WITH RHIZOPUS OLIGOSPORUS TISTR 3089 STARTER POWDER IN HOUSEHOLD LEVEL AND USE TO SUBSTITUTE MEAT IN SEASONING POWDER. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 18, No 1 (2017). Page: 201-208
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: พรดรัล จุลกัลป์, ธนพล กิจพจน์ (2556).การผลิตเทมเป้ถั่วเหลืองด้วยผงกล้าเชื้อ Rhizopus oligosporus TISTR 3098 ในระดับห้องปฏิบัติการ. Rajabhat J.Sci. Humanit. Soc. Sci., 2556/14(1). Page: 32-41
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พรดรัล จุลกัลป์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสำเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 104-110
อ้างอิง: พรดรัล จุลกัลป์ (2560).การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนจากสารสกัดเมล็ดอะโวคาโด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 223-229
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.