ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ  
 Miss Kawinwara Nawinprasert
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Kriangwara.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลศัลยกรรม, การพยาบาลฉุกเฉิน, การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กวินวรา นาวินประเสริฐ, ชมนาด วรรณพรศิริ, และมลฤดี โพธิ์พิจารย์. (2566). การสังเคราะห์รูปแบบการดูแลเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 39(3): 20-30.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วโรดม เสมอเชื้อ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา, และ นยฎา สรวิสูตร. (2563). การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้หุ่นจำลองเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 26(1): 1-12.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ คุณแขวน, และมัณฑนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Udonthani Hospital Medical Journal, 27(1): 62-68.
อ้างอิง: สุรีวัลย์ วรอรุณ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, และ อภิญญา กุลทะเล. (2562). การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วาราสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4) : 563-578.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุนม, ชมพู่ บุญไทย, ศรันย์ ปองนิมิตพร, เกรียงวรา เข็มทอง, และศิปภา ภุมมารักษ์. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 8 (1) : 59-69.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, และธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, และธรณินทร์ คุณแขวน พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม"
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างองค์กร (OP) และ KPI ผลลัพธ์ หมวดที่ 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPEX)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการใช้งานหุ่น Simulation
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ Edpex สู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN- QA" ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยเชิงคุณภาพ
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรเทคนิคการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำรับคณะกรรม)
อ้างอิง: แนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
อ้างอิง: เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ edPex สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและพัฒนา บนฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" และการประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal”
อ้างอิง: อบรมพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ver.4 รุ่นที่ 9
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
อ้างอิง: อบรม เรื่อง ความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
อ้างอิง: พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาลและรหัสกิจกรรม Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ด้วย Modular system under Sandbox Concept ที่มั่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 8
อ้างอิง: โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสสิเดนท์ จ.เพชรบูรณ์
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advance cardiovacular life support (ACLS Provider) หมดอายุ 19 ก.ย 2564
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advance cardiovacular life support (ACLS Provider) หมดอายุ 12 ก.พ 2563
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปด้านการสอนทางการพยาบาล
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.