ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ  
 Miss Kawinwara Nawinprasert
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Kriangwara.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลศัลยกรรม, การพยาบาลฉุกเฉิน, การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วโรดม เสมอเชื้อ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา, และ นยฎา สรวิสูตร. (2563). การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้หุ่นจำลองเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 26(1): 1-12.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ คุณแขวน, และมัณฑนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Udonthani Hospital Medical Journal, 27(1): 62-68.
อ้างอิง: สุรีวัลย์ วรอรุณ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, และ อภิญญา กุลทะเล. (2562). การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วาราสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4) : 563-578.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุนม, ชมพู่ บุญไทย, ศรันย์ ปองนิมิตพร, เกรียงวรา เข็มทอง, และศิปภา ภุมมารักษ์. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 8 (1) : 59-69.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วโรดม เสมอเชื้อ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา, และนยฎา สรวิสูตร. (2563). การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้หุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 26(1): 1-12
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: วโรดม เสมอเชื้อ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา, และนยฎา สรวิสูตร. (2563). การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้หุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 26(1): 1-12
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ คุณแขวน, และ มัณฑนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุญ, ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ คุณแขวน, และมัณทนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 27(1), 62-68.
อ้างอิง: สุรีวัลย์ วรอรุณ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, และ อภิญญา กุลทะเล. (2562). การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4), 563-578.
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน ศิปภา ภุมมารักษ์ เกรียงวรา เข็มทอง ธรณินทร์ คุณแขวน และมัณฑนา เป็งยาวงค์. การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอดรธานี 2562; 27(1): 62-68.
อ้างอิง: วโรดม เสมอเชื้อ, กวินวรา นาวินประเสริฐ, นัยนา เมธา, และณยฎา สรวิสูตร.(2563).การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้หุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงสมรรถนะสูง. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 26(1), 1-12.
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, และธรณินทร์ คุณแขวน. พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม"
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, ศิปภา ภุมมารักษ์, เกรียงวรา เข็มทอง, ธรณินทร์ คุณแขวน, และ มัณฑนา เป็งยาวงค์. (2562). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, และธรณินทร์ คุณแขวน. (2562). การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: อณัญญา ลาลุน, เกรียงวรา เข็มทอง, ศิปภา ภุมมารักษ์, ไพฑูรย์ วุฒิโส, และธรณินทร์ คุณแขวน พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 "ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม"
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advance cardiovacular life support (ACLS Provider) หมดอายุ 19 ก.ย 2564
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Advance cardiovacular life support (ACLS Provider) หมดอายุ 12 ก.พ 2563
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปด้านการสอนทางการพยาบาล
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.