ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร  
 Miss Ratchadaporn Teansuntorn
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: nugolf_itc@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
Microsoft Office, design, Graphic design, Infographic
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: IC3 Certificate ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านไอทีขั้นพื้นฐาน Certifications (IC3 GS6 Level 2) วันที่ 27 มกราคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Google workspace และสอบ Google certified Educator ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟฟิกด้วย Canva วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วิทยากร : นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร IC3 GS6 Level 1 (Trai the Trainer) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Train the trainer ICDL (The International Standard in Digital Skills Certification)
อ้างอิง: เข้าอบรมโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 วันที่ 27 มีนาคม 2563
อ้างอิง: IC3 Certificate ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านไอทีขั้นพื้นฐาน Certifications (IC3 GS6 Level 1) วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษา (เป็นผู้ช่วยวิทยากร)
อ้างอิง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากร
อ้างอิง: โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา หลักสูตร DIGITAL LITERACY CERTIFICATION (IC3)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น (สำหรับครู) และ อบรมการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก (นักเรียน ป.1 - ป.6) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Google workspace และสอบ Google certified Educator ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมหลักสูตร Train the trainer ICDL (The International Standard in Digital Skills Certification) ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด 7 Modules ประกอบด้วย- Computer Essentials Windows 10- Online Collaboration Google Drive- Online Essentials IE 11/Outlook 2016- Word Processing MS Word 2016- Spreadsheets MS Excel 2016- Presentation MS PowerPoint 2016- Using Databases MS Access 2016
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าอบรมโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Computer LAB 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 วันที่ 27 มีนาคา 2563 เวลา 09.00-16.30 น. หัวข้อที่ 1 เรื่อง เทคนิคการใช้ ZOOM Cloud Meetings (เวลา 09.00 - 12.00 น.) โดย ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อที่ 2 เรื่อง เทคนิคการใช้ Hangout Meet By Google (เวลา 13.00 - 14.30 น.) โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อที่ 3 เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Teams (เวลา 14.30 - 16.30 น.) โดย รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ภัทรชาต โกมลกิติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการเรียนรู้การใช้งาน Learning Microsoft Teams การจัดการห้องเรียนเสมือน Virtual Classroom สำหรับการเรียนการสอน ด้วย Microsoft Teams วันที่ วันที่ 21 - 22 พ.ค. 63 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากร Microsoft Word 2016 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากร 2. Microsoft Excel 2016 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากร Microsoft PowerPoint 2016 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา หลักสูตร DIGITAL LITERACY CERTIFICATION (IC3) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.