ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์  
  Dr. Thanyaporn kongkhan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thanya_kku@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561
2 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
3 กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรและการสอน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์, สุนทรี จูงวงค์สุข, กล้าหาญ พิมพ์ศรีม อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุลและวริศรา ตั้งค้าวานิช (2562).การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจิตอาสา โดยใช้การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม (Service learning) :กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 16 (ฉบับที่ 73) หน้า 50-57.
อ้างอิง: ณิรดา เวชญาลักษณ์ และธัญญาพร ก่องขันธ์.(2562).แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัยตามแนวห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 16 (ฉบับที่ 73) หน้า 23-30.
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์ และสมทรง สิทธิ. (2562). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 14 (ฉบับที่ 1) หน้า 53-61.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2561). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2) หน้า 83-96.
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 13 (ฉบับที่ 37) หน้า 91-104.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์ และคณะ.(2560). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1) หน้า 12-22.
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องปัญหาสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 11 (ฉบับที่3) หน้า 139-147.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Kongkhan, T. (2019). The Development Guidelines of Professional Learning Community of Teachers by Contemplative Education and Mentoring System of Student Teachers Trained Professional Experiences in Faculty of Education. 2019 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning (IC4E 2019).Waseda University, Japan.
อ้างอิง: บุศรินทร์ โพธิ์เรือง ชนากานต์ สกุลหงส์ และธัญญาพร ก่องขันธ์.(2562).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สาระภูมิศาสตร์ ระหว่างวิธีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 106-114.
อ้างอิง: ประภาพร แสวงหา สละ เกิดศาสตร์ และ ธัญญาพร ก่องขันธ์.(25562).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 115-122.
อ้างอิง: วัชรี รอดเกตุ นุชรีย์ ศรีประดู่ และธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สินค้าและบริการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 131-138.
อ้างอิง: ทัศนีย์วรรณ มากสงค์ อัจฉราวรรณ ปิ่นม่วง และ ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562).การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 147-157.
อ้างอิง: จันจิรา ทองนิล กรชุดา สัตยบุตร และธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 158-164.
อ้างอิง: สุพิชฌาย์ สัตย์ประกอบ ปกรณ์ เกษน้อย และธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562).การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 180-186.
อ้างอิง: อมรเทพ ชาบาง นิวัฒน์ สนศิริ และธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 195-206.
อ้างอิง: จิรัติกาล ปิ่นดี เจริญรัตน์ มณีนุตร์และ ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2562). ผลการใช้บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 224-232.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Kongkhan, T. (2015).The Results of using Project-Based Learning to help undergraduate students to Learn Local Wisdoms at the Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University.Proceedings of the 8th International Conference on Educational Reform for Social Justice (ICER 2015). Lotus Pang Suan Kaew Hotel Chiang Mai, Thailand.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2556).ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 5E รายวิชามนุษย์กับสังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจของนักศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course)"
อ้างอิง: การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ Project-based Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.