ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. บุญลดา คุณาเวชกิจ  
  Dr. Boonlada Kunavetchacij
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Teacherpomm@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
2 กจ.ม. (การจัการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
3 บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บุญลดา คุณาเวชกิจ (2559).แนวทางการพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เมษายน - มิถุนายน 2559. Page: 50-59
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.