ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวประนอม หาญจริง  
 Miss Pranorm hanjing
ตำแหน่ง: ผู้บริหาร ระดับ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
สังกัดหน่วยงาน: กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267098
อีเมล์: toon7879@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
2 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนการสอน , บริหารการศึกษา กระบวนการงานจัดการสอบ ก.พ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ ๑๗
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: หลักสูตรส่งเสิรมและพัฒนาทักษะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนันสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ ๘
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.