ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สมเกียรติ ติดชัย  
  Dr. Somkiat Tidchai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: somkiat.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
3 พธ.บ (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย วรรณคดีไทย, ศาสนา, ปรัชญา, คติชนวิทยา
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 2 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.