ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ คงสีไพร  
  Asst. Prof. Dr. kittisak khongseeprai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267124
อีเมล์: kittisak.kh@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
3 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, Innovation technology
 
ความสนใจ
Innovation technology, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน, Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2565). การพัฒนาชุดควบคุมระบบแสงสว่างแบบไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ. "Life Sciences and Environment Journal". 23(1), หน้า 128-145. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2022.10
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2565).การพัฒนาชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อส่งเสริมทักษะการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล. 9(2). 259-273.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2564). การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. "Life Sciences and Environment Journal". 22(2), หน้า 224-237. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2021.10
อ้างอิง: สมพร เรืองสินชัยวานิช, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ และกิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2564). การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม. "วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม". 3(3). หน้า 198-206. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245110/166382
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ สมพร เรืองสินชันวานิช. (2563). การพยากรณ์รังสีอาทิตย์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น: กรณีศึกษาอําเภอเมืองพิษณุโลก (ประเทศไทย). "วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม". 2(2), หน้า 52-58. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/241347/164395
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สโรชา ดีวิจิตร, ณัฐณิชา พิชัย, สมพร เรืองสินชัยวานิช และ กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิบนแผงโซลาร์เซลล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สโรชา ดีวิจิตร, ณัฐณิชา พิชัย, สมพร เรืองสินชัยวานิช และ กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิบนแผงโซลาร์เซลล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2565). การพัฒนาชุดควบคุมระบบแสงสว่างแบบไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ. "Life Sciences and Environment Journal". 23(1), หน้า 128-145. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2022.10
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2565).การพัฒนาชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อส่งเสริมทักษะการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล. 9(2). 259-273.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สโรชา ดีวิจิตร, ณัฐณิชา พิชัย, สมพร เรืองสินชัยวานิช และ กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิบนแผงโซลาร์เซลล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2565). การพัฒนาชุดควบคุมระบบแสงสว่างแบบไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ. "Life Sciences and Environment Journal". 23(1), หน้า 128-145. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2022.10
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2565).การพัฒนาชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อส่งเสริมทักษะการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล. 9(2). 259-273.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2564). การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. "Life Sciences and Environment Journal". 22(2), หน้า 224-237. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2021.10
อ้างอิง: บุญญฤทธิ์ วังงอน, กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2564). การพยากรณ์การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยสมการการถดถอย. ใน "การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON44)". น่าน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: สโรชา ดีวิจิตร, ณัฐณิชา พิชัย, สมพร เรืองสินชัยวานิช และ กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิบนแผงโซลาร์เซลล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2565). การพัฒนาชุดควบคุมระบบแสงสว่างแบบไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ. "Life Sciences and Environment Journal". 23(1), หน้า 128-145. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2022.10
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2565).การพัฒนาชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อส่งเสริมทักษะการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล. 9(2). 259-273.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2564). การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. "Life Sciences and Environment Journal". 22(2), หน้า 224-237. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2021.10
อ้างอิง: บุญญฤทธิ์ วังงอน, กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2564). การพยากรณ์การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยสมการการถดถอย. ใน "การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON44)". น่าน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (12 กุมภาพันธ์ 2563). การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1-9.
อ้างอิง: K. Khongseephai, B. Wangngon, S. Ruangsinchaiwanich. (2020). Estimating Electric Power Generation of Photovoltaic Power System with main variables that affect solar radiation by Artificial Neural Network. ICMDRSE-20, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2563). การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. หน้า 314-323
อ้างอิง: Kittisak, K., & Somporn, R. (2021). "Evaluation of Solar Radiation Using Artificial Neuron Network & Ordinary Least Squared Regression Models". Paper presented at the 16th GMSARN International Conference 2021, Rayong, Thailand.
อ้างอิง: สมพร เรืองสินชัยวานิช, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ และกิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2564). การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม. "วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม". 3(3). หน้า 198-206. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245110/166382
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สโรชา ดีวิจิตร, ณัฐณิชา พิชัย, สมพร เรืองสินชัยวานิช และ กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิบนแผงโซลาร์เซลล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: บุญญฤทธิ์ วังงอน, กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2564). การพยากรณ์การทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยสมการการถดถอย. ใน "การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON44)". น่าน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.
อ้างอิง: Kittisak, K., & Somporn, R. (2021). "Evaluation of Solar Radiation Using Artificial Neuron Network & Ordinary Least Squared Regression Models". Paper presented at the 16th GMSARN International Conference 2021, Rayong, Thailand.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Kittisak, K., Boonyarit, W., & Somporn, R. (2020). "Influence of Affective Factors on Error Estimation of Electrical Power of Solar PV Rooftop using Artificial Neuron Network Method". Paper presented at the 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.
อ้างอิง: Booyarit, W., Kittisak, K., & Somporn, R. (2020). "Cleaning Frequency Optimization of Solar PV Rooftop base on AI Methods". Paper presented at the 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.
อ้างอิง: Kittisak, K., Boonyarit, W., & Somporn, R. (2020). "Estimating Electric Power Generation of Photovoltaic Power System with Main Variables that Affect Solar Radiation by Artificial Neural Network". Paper presented at International Conference on Multidisciplinary Research Studies and Education, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (2563). การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม. ใน "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (น. 314-323). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงสีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, และสมพร เรืองสินชัยวานิช. การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ. ใน ศิริสุภา เอมหยวก (บ.ก.), "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (น. 326-335). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (2560). การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น. ใน ศิริสุภา เอมหยวก (บ.ก.), "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (น. 237-246). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อัษฎางค์ บุญศรี, และกิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2557). "การพัฒนารูปแบบโคมไฟถนนที่สามารถป้องกันแมลงตกค้างภายในโคม". ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (น. 481-484), สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Somporn, R., & Kittisak, K. (2009). Investigation of Transformer Performance by The Finite Element Method. In "International Conference on Electrical Machines and Systems" (p.1253-1258). Tokyo, Japan: IEEE.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: กำรประชุมวิชำกำร “พิบูลสงครำมวิจัย ครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2560
อ้างอิง: พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5
อ้างอิง:
อ้างอิง: K. Khongseeprai, B. Wangngon and S. Ruangsinchaiwanich. (2020, December, 21-22). "Influence of Affective Factors on Error Estimation of Electrical Power of Solar PV Rooftop using Artificial Neuron Network Method" [Paper Presentation]. The 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.
อ้างอิง: B. Wangngon, K. Khongseeprai and S. Ruangsinchaiwanich. (2020, December, 21-22). "Cleaning Frequency Optimization of Solar PV Rooftop base on AI Methods" [Paper Presentation]. The 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.
อ้างอิง: B. Wangngon, K. Khongseeprai and S. Ruangsinchaiwanich. (2020, December, 21-22). "Cleaning Frequency Optimization of Solar PV Rooftop base on AI Methods" [Paper Presentation]. The 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2565). "การพัฒนาชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อส่งเสริมทักษะการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" (สัญญารับทุนเลขที่ RDI-2-65-15 จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2564). "การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง" (สัญญารับทุนเลขที่ RDI-1-63-4 ของกองทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2562). "การพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ" (สัญญารับทุนเลขที่ RDI-1-61-5-7 ของกองทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรม "หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)" รุ่น 3
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE
อ้างอิง: การอบรม การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราหนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Human Subjects Protection-Standard Course
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร GCP online training เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิตอล 4.0
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
อ้างอิง: Modern control in electrical power system by using artificial intelligence.
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรฯ ได้
อ้างอิง: อบรม เรื่อง Research Ethics
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับชุมชน
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาชุมชนบ้านลาดบัวขาวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพัฒนาระบบรดน้ำชุมชนเกษตรอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาิทตย์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 1780/2565
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาบทความวิจัย ใน "การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565" ตามเลขหนังสือที่ สวจ. ว 237/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อโครงการ: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามเลขหนังสือที่ อว 0615/ว 2438 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ชื่อโครงการ: เป็นวิทยากรบรรยายการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม" ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามหนังสือเลขที่ สพม.นว-กส.651/2565
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามหนังสือเลขที่ สพม.นว-กส.368/2565
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ณ จ.นครสวรรค์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการสอบข้อเขียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ณ จ.นครสวรรค์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หนังสือรับรองโครงการวิจัย "การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดมุมองศาสาหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง" ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ด้วยแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: เครื่องวัดมุมองศาหัวเตียงผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.