ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ คงสีไพร  
  Dr. kittisak khongseeprai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267059
อีเมล์: kittisak.kh@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
3 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, Innovation technology
 
ความสนใจ
Innovation technology, Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2564). การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง. "Life Sciences and Environment Journal". 22(2), หน้า 224-237. DOI: https://doi.org/10.14456/lsej.2021.10
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Kittisak, K., Boonyarit, W., & Somporn, R. (2020). "Influence of Affective Factors on Error Estimation of Electrical Power of Solar PV Rooftop using Artificial Neuron Network Method". Paper presented at the 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.
อ้างอิง: Booyarit, W., Kittisak, K., & Somporn, R. (2020). "Cleaning Frequency Optimization of Solar PV Rooftop base on AI Methods". Paper presented at the 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.
อ้างอิง: Kittisak, K., Boonyarit, W., & Somporn, R. (2020). "Estimating Electric Power Generation of Photovoltaic Power System with Main Variables that Affect Solar Radiation by Artificial Neural Network". Paper presented at International Conference on Multidisciplinary Research Studies and Education, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (2563). การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม. ใน "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (น. 314-323). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงสีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, และสมพร เรืองสินชัยวานิช. การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ. ใน ศิริสุภา เอมหยวก (บ.ก.), "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (น. 326-335). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, และสมพร เรืองสินชัยวานิช. (2560). การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น. ใน ศิริสุภา เอมหยวก (บ.ก.), "รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (น. 237-246). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อัษฎางค์ บุญศรี, และกิตติศักดิ์ คงสีไพร. (2557). "การพัฒนารูปแบบโคมไฟถนนที่สามารถป้องกันแมลงตกค้างภายในโคม". ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (น. 481-484), สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Somporn, R., & Kittisak, K. (2009). Investigation of Transformer Performance by The Finite Element Method. In "International Conference on Electrical Machines and Systems" (p.1253-1258). Tokyo, Japan: IEEE.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2564). "การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง" (สัญญารับทุนเลขที่ RDI-1-63-4 ของกองทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กิตติศักดิ์ คงสีไพร, และอภิรักษ์ ทัดสอน. (2562). "การพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ" (สัญญารับทุนเลขที่ RDI-1-61-5-7 ของกองทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561). พิษณุโลก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
อ้างอิง: Modern control in electrical power system by using artificial intelligence.
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรฯ ได้
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับชุมชน
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการนำร่อง บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาชุมชนบ้านลาดบัวขาวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพัฒนาระบบรดน้ำชุมชนเกษตรอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาิทตย์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ชุมชน
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ณ จ.นครสวรรค์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: อนุกรรมการสอบข้อเขียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ณ จ.นครสวรรค์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หนังสือรับรองโครงการวิจัย "การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดมุมองศาสาหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง" ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Human Subjects Protection-Standard Course
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: เครื่องวัดมุมองศาหัวเตียงผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.