ชื่อ-นามสกุล
 นางนิตยา กะหมาย  
 Mrs. nittaya kamai
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267093
อีเมล์: nittaya_k52@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนงบประมาณ, ตัดยอดในระบบgfmis, งานธุรการ และสารบรรณ, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EDpex)
อ้างอิง: เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM : แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี)
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.