ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กุสุมา ยกชู  
  Dr. KUSUMA YOKCHOO
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: teacherkusuma@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์(จิตวิทยาการศึกษา)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
2 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
3 กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Educational Psychology
 
ความสนใจ
Brian Mind and Learning, พฤติกรรมศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: กุสุมา ยกชู (2553).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และ PAT ของนักเรียนชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร . วารสารบัณฑิตศาส์น มมร., ปี่ที่ 9 ฉบับที่ 1, 2553. Page: 77 - 95
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.