ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กุสุมา ยกชู  
  Dr. KUSUMA YOKCHOO
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: kusuma.y@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์(จิตวิทยาการศึกษา)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
2 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
3 กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Educational Psychology
 
ความสนใจ
Brian Mind and Learning, Psychology, Instructional Desing, พฤติกรรมศาสตร์, Education for Sustainable Development, การให้คำปรึกษา, การปรัพฤติกรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์,กุสุมา ยกชู, อัญญณี สุวรรณโรจน์,เบญญาพัชร์ วันทอง และ ปรียานุช วิไลวิทย์.(2564). การศึกษาความต้องการจำเป็นของบริการแนะแนวในนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์).วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,14(2),54-68
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ภาวิดา มหาวงศ์, กุสุมา ยกชู และปรียานุช วิไลวิทย์. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณความเป็นครูของ นักศึกษาวิชาชีพครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล.7(2)p.168-182.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กุสุมา ยกชู,พาสนา จุลรัตน์,นฤมล พระใหญ่และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). กรอบคิดงอกงามของครูในการพัฒนาผู้เรียน: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ.17(2)p.109-125.
อ้างอิง: กุสุมา ยกชู ,พาสนา จุลรัตน์, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). กรอบคิดงอกงามของครูในการพัฒนาผู้เรียน: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ,17(2),109-125
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: กุสุมา ยกชู (2553).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และ PAT ของนักเรียนชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร . วารสารบัณฑิตศาส์น มมร., ปี่ที่ 9 ฉบับที่ 1, 2553. Page: 77 - 95
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ธัญญพร มาบวบ, ภาวิดา มหาวงศ์, อุษา อินทร์ประสิทธิ์ และกุสุมา ยกชู.(2565). การพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือในชุมชนบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7:2565. น.418-432.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Kusuma Yokchoo. (๒๐๑๕). Effect of using the “Information Literacy Skills” program on high school student Demonstration School University of Phayao. Oral presented at ๑st Srinakrarinwirot University International Conference on Education (SWUICE) (Proceeding).๑๑-๑๒ September ๒๕๑๕ .P.๘๖-๙๒
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปนัดดา ทองห่อ สฤษฎ์พงศ์ คงแท้ และกุสุมา ยกชู. (2566). ผลของการใช้บทเรียน E – Learning เรื่อง E.A.S. เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 12. มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้าที่ 278-292.
อ้างอิง:
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ธัญพร มาบวบ, ภาวิดา มหาวงศ์, อุษา อินทร์ประสิทธิ์ และกุสุมา ยกชู.(2565, 25 กุมภาพันธ์). การพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือในชุมชนบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [เอกสำรนำเสนอ]. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7: พิษณุโลก, ประเทศไทย.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, ธัญพร มาบวบ, ภาวิดา มหาวงศ์, อุษา อินทร์ประสิทธิ์ และกุสุมา ยกชู.(2565, 25 กุมภาพันธ์). การพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือในชุมชนบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [เอกสำรนำเสนอ]. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7: พิษณุโลก, ประเทศไทย.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Family therapy for child & Adolesce using the Systematic Approach Process and Practice
อ้างอิง: อบรมสมรรถนะและการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะ ณ อาคาร นวัตรกรรมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมแลกเปลี่ยน บทบาทและเทคนิคการเป็นครูแนะแนวที่ช่วยส่งเสริมเด็ก “เติมไอเดียครูแนะแนว สร้างเด็กอย่างไรให้ไปถึงฝั่งฝัน”
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูตรงานวิจัย R2R
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “ขั้นตอนการเขียนและการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฺฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางของ Outcome Base Learning เพื่อรับกรประเมินตามเกณฑ์ AUN – QA
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ (โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน)
อ้างอิง: การยกระดับประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมบทบาทหมาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ The Impact Ranking Online Zoom 19
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: คณะวิทยากรร่วมกับภาควิชาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนเอกชน สู่มาตรฐานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเ
ชื่อโครงการ: คณะวิทยากรอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สิงหาคม ปี ๒๕๕๓ (การแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร) ที่โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก.
ชื่อโครงการ: คณะวิทยากรอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สิงหาคม ปี ๒๕๕๓ (การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ที่โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร.
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 รหัส 63 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2566 และ 29 ถึง 30 เมษายน 2566 เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น ณห้องศว. 115 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวและครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นกับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในฐานะครูแนะแนวศตวรรษที่ 21 โรงเรียนผดุงราษฎร์ ณ หอประชุมสัจธรรม พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรในการจัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(enrichment program)ปีงบประมาณ 2565 รูปแบบที่ 3 summer camp
ชื่อโครงการ: กรรมการออกข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบและสังเคราะห์ข้อสอบโครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อประมวลความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับเตรียมความพร้อมสู่การสอบบรรจุข้าราชการครู
ชื่อโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและให้ข้อเสนอแนะการทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะกริทด้วยการจัดการเรียนรู้แนวพุทธิปัญญานิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพรูปแบบการอบรมผู้ปกครองตามแนวคิดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูในการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกปี
ชื่อโครงการ: วิทยากร EDUCA Online Festival 2022 ในหัวข้อ “ครูเปลี่ยน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)”
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสาขาจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาและการแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 "ชีวิตวิถีใหม่ใช้ใจดูแล"
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการวิชาการหรรษากับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปากทาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาจิตวิทยาองค์กรกับการทำงานอย่างมีความสุข คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์) หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้แก่นักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารล
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพครูวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง"เนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชาชีพครูจิตวิทยาและการแนะแนว "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูสังคมศึกษา การศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพและโครงงานอาชีพสำหรับท้องถิ่นโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง) ตั้งแต่ 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ห้องประชุม ตึก 201 IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากรในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ.การให้คำปรึกษาครูคู่ใจวัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ชื่อโครงการ: วิทยากรการจัดอบรมปฏิบัติการฝึกทักษะการให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาวิชาโท จิตวิทยาและการแนะแนว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว พิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อหนังสือ: ช่อลัดดา ขวัญเมือง สลักจิต ตรีรณโอภาส กุสุมา ยกชู ภาวิดา มหาวงศ์ อสมาภรณ์ วันทอง และปวรี กาญจนภี. (๒๕๕๕). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. พิษณุโลก : โปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อหนังสือ: ช่อลัดดา ขวัญเมือง สลักจิต ตรีรณโอภาส กุสุมา ยกชู ภาวิดา มหาวงศ์ อสมาภรณ์ วันทอง และปวรี กาญจนภี. (๒๕๕๕). จิตวิทยาสำหรับครู. พิษณุโลก : โปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.