ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อินทร์ประสิทธิ์  
  Asst. Prof. Dr. usa inprasit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: usa.inprasit@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563
2 คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552
3 คอ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, graphic
 
ความสนใจ
ออกแบบสิ่งพิมพ์, design, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, Graphic design, Infographic, Packaging design, ๋Jewelry design, Watercolor, Illustration and drawing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: บทความวิจัย "การออกแบบสัญลักษณ์ภาพสำหรับอินโฟกราฟิกเพื่อรับรู้ข้อมูลศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Pictorial symbol design for infographics to receive fine art information in Sukhothai Historical Park." วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 134-153
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: บทความวิจัย "ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย" วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561) หน้าที่ 225-236
อ้างอิง: บทความวิชาการ "ลายปูนปั้นวัดนางพญาสู่แรงบันดาลใจเครื่องประดับเงินสุโขทัย" วารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรายภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่5 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 16-35
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วารสารวิชาการ AJNU ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 -การสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2553-2557 SYNTHESIZE THE ARTICLES PUBLISHED IN THE ART AND ARCHITECTURE JOURNAL NARESUAN UNIVERSITY DURING IN 2553-2557 (หน้า 180-190)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การศึกษาวิเคราะห์ภูมินามกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญา และ ประติมากรรมรูปเคารพ ของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ภาวิดา มหาวงศ์สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ธัญญพร มาบวบ อุษา อินทร์ประสิทธิ์และยุวดี พ่วงรอด การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
อ้างอิง: นำเสนอวิจัยเรื่อง “การออกแบบและประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์หลักสูตรการออกแบบสื่อ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร” การประชุมวิชาการและแสดงวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม”: งานวิจัยและสร้างสรรค์ หน้า 199-207 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง "การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอเส้นใยกัญชงสำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดแบบเซน" การประชุมวิชาการและแสดงวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม”: งานวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 หน้า 81-92. วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง "การออกแบบกระเป๋าจากผ้ายีนส์สำหรับสุภาพสตรีเจนวาย" การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม:วิจัยและการสร้างสรรค์” ครั้งที่ 4 หน้า 310-332 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง "การออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับรับประทานอาหาร" การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง "การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงวัยทำงานโดยประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้า" การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการและแสดงวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม”: งานวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 , ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวร วิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 1495-1515. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 :วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: “การออกแบบและประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์หลักสูตรการออกแบบสื่อ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร” การประชุมวิชาการและแสดงวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม”: งานวิจัยและสร้างสรรค์ หน้า 199-207 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
อ้างอิง: จุลสาร "ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย" การสังเคราะห์องค์ความรู้และวิจัยสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 หน้าที่ 31-33 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: "ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย" การสังเคราะห์องค์ความรู้และวิจัยสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 หน้าที่ 31-33 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนาปีที่ 7 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2560 (หน้าที่ 15) "การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย"
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จ.เลย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.Topic EP 3 : นวัตกรรมแบบราชภัฏ แนวทางในการพัฒนาไปสู่ผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่) โดย รศ.ดร คงศักดิ์ ศรีแก้ว (ระบบออนไลน์)
อ้างอิง: อบรมการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง จากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ระบบออนไลน์)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มคนงานส่วนวังจันทน์ โดย อาจารย์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร และ คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 8.30–16.00 น.ณ ห้อง ARL 201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ (อบรมระบบออนไลน์)
อ้างอิง: อบรม “บริหารความเสี่ยง Risk Management” โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 22 มีนาคม 2565
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสำนักงานสีเขียว กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมการจัดทำบ่อขยะชีวภาพ วันที่ 24-25 มีนาคม 2565
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University รับฟังการบรรยายจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว วันที่ 5 เมษายน 2565
อ้างอิง: เข้าร่วมการทบทวนกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากร โดย ผอ.บุษยมาศ แสงเงิน และนางสุนันทา วัฒนกุลชัย จากกองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ Reskill-Upskill การสร้างนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งบรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ผ้าและผ้าลายอย่างในแผ่นดินสยาม (รูปแบบออนไลน์) วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ Reskill-Upskill การสร้างนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย คณาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ Reskill-Upskill การสร้างนวัตกรรมผ้าลายอย่างโบราณสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก หัวข้อ “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท ธาราไทยซิลค์ จำกัด (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Infographic Presentation Seminar & Workshop : Infographic วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การประชุมปฏิบัติการ : โครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA) โรงแรงแกรนด์ พอยท์ พิษณุโลก 26-27 มีนาคม 2561
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "การทำงานวิจัยภาคสนามสัมผัสประสบการณ์จริง" 10-11 มีนาคม 2561
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่ทีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร โดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร 25-26 มกราคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา : Intellectual Property Strategy” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์" ห้องประชุม meeting hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :NRMS) ห้องปฏิบัติการคือพิวเตอร์ IT 106 ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: .อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง หัวข้อ "การพัฒนาการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ คลัสเตอร์ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญท้องถิ่น ณ ห้องปรางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา" โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก 27-28 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: วิทยากร “การออกแบบตราสัญลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากร “การออกแบบตราสัญลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์” โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มเศรษฐีเรือทอง ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มจักสานบ้านบุ่ง ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านน้ำอับ ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากร: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มนางโสภากระเป๋าผ้า ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการ : โครงการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวลเหลือทิ้ง (เศษไผ่) กรณีวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มีนาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย : โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไหเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ (ระยะที่ 2) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย : บริการวิชาการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเห็ดทอดกรอบ กลุ่มแม่บ้านพลายชุมพล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย : โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไหเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ (ระยะที่ 1) วันที่ 16 มีนาคม 2561
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะขามเปรี้ยวอัดก้อนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อโครงการ: ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการนำเสนอหลักสูตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 งาน "PSRU Open House ครั้งที่ 5" ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
ชื่อโครงการ: วิทยากรการวาดภาพโดยใช้สีน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง วท.๓๐๔ อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย ประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง เรื่อง รูปแบบการจัดการทางศิลปหัตถกรรมชุมชนบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศา
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย ประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง เรื่อง การรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อรูปแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป สำหรับผู้บริโภคนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัย ประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนากระบวนการออกแบบสัญลักษณ์นำโชคเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวท้องถิ่นประจำจังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะแ
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ห้องปฏิบัติการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 103 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ วัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร”
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19”
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่1 “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาปลีกล้วยไข่ และชาเกสรกล้วยไข่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร”
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 “การออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19”
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 “เครื่องประดับสะท้อนความงามภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายเทวสตรี จังหวัดกำแพงเพชร”
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตัดสินประกวดคลิปและภาพถ่ายโดนใจ “PSRU Open House” วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ตัดสินสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ รายวิชา CVIL315 การจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 2 เรื่อง
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 เรื่อง
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิชาการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 เรื่อง
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ"
ชื่อโครงการ: วิทยากร :Water color workshop อบรมเรื่องการวาดภาพโดยใช้สีนํ้า ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6 สิงหาคม 2563
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือเชิงวิชาการ เรื่อง "การขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์" ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 กรกฎาคม 2563
ชื่อโครงการ: กรรมการ: ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ รายวิชา การจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง เทคโน 4305 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ PSRU Open House หัวข้อ ภาพถ่ายโดยใจวัยป๊อป” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 มกราคม 2562
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ​"​การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมที่1​ ปีการศึกษา 2561​" สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2 นิสิตหลักสูตรสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : "การสร้างตราสินค้า ภาพลักษณ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย" โครงการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวลเหลือทิ้ง (เศษไผ่) กรณีวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เทคโน OK" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที 21 มีนาคม 2562
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ​"​การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมที่2​ ปีการศึกษา 2561​" สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษ รายวิชา COMPUTER GRAPHIC นิสิตหลักสูตรสาขสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดภาพวาดตามจินตนาการ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินแข่งขันวาดภาหญ้าแฝก : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร :Water color workshop อบรมเรื่องการวาดภาพโดยใช้สีนํ้า ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12​กันยายน 2562
ชื่อโครงการ: ออกแบบตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสิน "สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก รายวิชา CVIL315 การจัดการขยะมูลฝอย" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 17 ​ตุลาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : "Design view in everyday มุมมองการออกแบบในชีวิตประจำวัน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร "การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวืตและอาชีพ ด้านเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย" บรรยายเรื่องการออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา วันที่ 31 มีนาคม 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากร :Water color workshop อบรมเรื่องการวาดภาพโดยใช้สีนํ้า ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 27 กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบประเมินการออกแบบลวดลายผ้าบ้านม่วงหอม จ.พิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ตรวจและวิพากษ์ศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 20 มีนาคม 2563
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ วิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสื้อแจ็คเก็ตไปรษณีย์ที่เสื่อมสภาพเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์" นิสิตระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16 เมษายน 2563
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ "ประเมินการพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านไทรย้อย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย" นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (ioc) "การพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านไทรย้อย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย" นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ "ศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นข่าสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม" นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 14 ตุลาคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาและพัฒนาเนื้อดินแปดริ้ว เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก” นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยานิพนธ์เรื่อง "การออกแบบของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผา อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ตรวจและวิพากษ์ศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ธันวาคม 2015
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: งานศิลปกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน "การออกแบบกราฟิก"
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมประกวดภาพ “แต่งผ้าไทยในวัดจุฬามณี” ชื่อภาพ : " ยามอาทิตย์อัสดง แลชมวัดจุฬามณี " ภาพถ่ายโดย นฤพนธ์ คมสัน (1 ธันวาคม 2565 : ประกาศผล)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: รางวัล​ "ศิษย์เก่าดีเด่น" วิทยาลัย​อาชีวศึก​ษานครสวรรค์​ วันที่ 1 เมษายน 2564
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันกับ2 : University Knowledge Management UKM ครั้งที่ 7 วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นสู่ออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร ที่ตอบสนองความต้องการบนสื่อ Social Network”
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ:การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติกลุ่มวิทยาศาสตร์ University Knowledge Management UKM ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เรื่อง “เทคนิคการสอนเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้สู่การประกวดระดับชาติ”
ชื่อรางวัล: รางวัลระดับดีมาก "Thesis & Independent Study Innovation Award 2020​" กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 สิงหาคม 2563 วิจัยเรื่อง : ผลการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้งานศิลปกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย สาขาผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 : วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ : การประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดีย (MOOC e-Learning) ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายวิชา การออกแบบกราฟิก
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แสดงผลงานภาพประกอบ ชื่อผลงาน “The Happiness world of Usa” ในงาน CPI Creative showcase 3 ของทางหลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Bachelor of Technology Program in Creative Product Innovation คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16 - 21 มกราคม 2567ณ หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แสดงผลงานภาพประกอบ ชื่อผลงาน “The Devil Priest” ในงาน CPI Creative showcase 2 ภายใต้หัวข้อ Wonder Phuket “เมื่อภูเก็ตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง” ของทางหลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Bachelor of Technology Program in Creative Product Innovation คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 24 มีนาคม 2566
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แสดงผลงานภาพประกอบ “The Devil Priest” ในนิทรรศการ DO IDEA SHOWCASE#7 ภายใต้ชื่องาน "บางมุมมอง" การแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ ถนนหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: แสดงผลงานภาพประกอบ ศิลปะออนไลน์ CPI creative showcase1 ชื่อผลงาน "อุษา" ในรูปแบบ VR360 องศา (เทคโนโลยีโลกเสมือน) สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 4 มกราคม 2565
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อลิขสิทธิ์: ประเภท วรรณกรรม ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกกับความเชื่อ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : 1 นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตร
ชื่อลิขสิทธิ์: พุทธศิลป์และศิลปกรรมบนศาสนวัตถุเมืองพิษณุโลก เล่ม 1 ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : 1 นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิดา มหาวงศ์ 5 นางสาวจิตตรี
ชื่อลิขสิทธิ์: สิริพัตราแห่งนคราเมืองสองแควและเมืองสุโขทัย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : 1 นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ 4 นางสาวธัญญพร มาบวบ 5 นางสาววรินทร พลขัน (วันที่ยื่นจดลิขสิทธ
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.