ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ เยียระยง  
  Assoc. Prof. Dr. Pairote Yiarayong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: abstract_algebra2010@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
3 ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2559).On Left Primary and Weakly Left Primary Ideals in - LA- Rings. Gazi University Journal of Science, 2016, 29(1). Page: 143-148
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2559).On product of Fuzzy Semiprime ideals in -LA-Semigroups. Gazi University Journal of Science, January 2016, 29(2). Page: 69-77
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2559).ON WEAKLY COMPLETELY QUASI PRIMARY AND COMPLETELY QUASI PRIMARY IDEALS IN TERNARY SEMIRINGS. Communications of the Korean Mathematical Society, 2016 Vol. 31, No. 4. Page: 657-665
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2558).Some basic properties of completely prime ideals in near rings. J. Math. Fund. Sci, 2015, 47(3). Page: 227-235
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2558).Some basic properties of Almost-Prime Left Ideals in -Semirings. Kasetsart Journal Natural Science, 2015, 49(6). Page: 817-820
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2558).On Classical Quasi-Primary Radical of Submodules and Classical Quasi-Primary Radical Formula of submodules. Walailak Journal of Science and Technology, 2015,12(11). Page: 1019-1029
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2557).Some Basic Properties of Gamma-Primary and Quasi Gamma-Primary Ideals in Gamma-AG-Groupids. Suranaree J. Sci. Technol. 21(4), 2014/21. Page: 375-380
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2557).On Classical Quasi-Primary Radical of Submodules and Classical Quasi-Primary Radical Formula of submodules. Walailak Journal of Science and Technology, 2015. Page: 1019-1029
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2556).On Semiprime and quasi Semiprime ideals in AG-groupoid.. KKU Research Journal, 2556. Page: 893-896
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2557).สมบัติบางประการของรากเฉพาะแบบอ่อนของมอดูล. วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2557, 2557/1. Page: 66-74
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง (2556).On Gamma-Primary and Quasi Gamma-Primary ideals in AG-Groupoids. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2 “สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน”, 2557. Page: 218-226
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: พรพิพัฒน์ อ้นอ๊อด, สุปราณี ศักดิ์ศิริกุล และ ไพโรจน์ เยียระยง, Γ -AG-กรุปพอยด์ปรกติ L1-คู่สลับ,พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ,2024.
อ้างอิง: สหรัตน์ พลคล้าย, ปิยะธิดา แหลมแก้ว และ ไพโรจน์ เยียระยง, Γ−AG−กรุปพอยด์กำลังสองนิวเคลียร์ม, พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9,2024.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ไพโรจน เยียระยงและภัคกร ปานโพธิ์, On fuzzy left almost modules, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครังที 11“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวันที่28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี, 267-275.
อ้างอิง: ไพโรจน เยียระยงและภัคกร ปานโพธิ์, On fuzzy left almost modules, การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครังที 11“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวันที่28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี, 267-275.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: P. Yiarayong and P. Panpho, On Interval valued fuzzy semiprime ideals on left almost semigroups, IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations, 2022.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: P. Yairayong and M. Siripitukdet, On 2-absorbing semiprimary submodules, Journal of Mathematical Extension, 14,2, 2020.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: แนวคิดและหลักการเขียนตำรา-หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
อ้างอิง: โครงการเสวนาออนไลน์ Share And Learn เรื่อง “แนวทางการเขียนตำราที่มีคุณภาพ”
อ้างอิง: Train The Trainer “การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” (รุ่นที่1)
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนได้ผลงานและได้บริการวิชาการ
อ้างอิง: การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณสุมิตร สุวรรณ
อ้างอิง: โครงการสัมมนา"การขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ มธ.ฯ พ.ศ. 2566"
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.