ชื่อ-นามสกุล
 นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี  
 Mr. Chettalax Kenmalex
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: chetta@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
ระบเครือข่าย/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux
 
ความสนใจ
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Programing Network monitoring, ทรัพย์สินทางปัญญา, ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว,IPV6, Training Mikrotik , Training Zabbix , Training FreebsdOS, Training NetworkAdmin , งานติดตั้งระบบ Computer, Server, Firewall, งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, งานพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย, ออกแบบระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน, สถานศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วิจัยสถาบัน)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือขายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิจัยสถาบัน)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรม_GCE1_(ภาคเหนือ) วันที่ 7-11-2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตร Mikrotik Trainer (MikroTik Academy)
อ้างอิง: หลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification | MOS 77-882
อ้างอิง: หลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification | MOS 77-883
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตร MTCNA - MikroTik Certified Network Associate
อ้างอิง: หลักสูตร MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer
อ้างอิง: หลักสูตร MTCUME - MikroTik Certified User Management Engineer
อ้างอิง: หลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification
อ้างอิง: หลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification | MOS 77-881
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : เทคโนโลยี Mikrotik สำหรับโรงเรียน โครงการร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 จัดโดย สำนักงานเขตพื
ชื่อโครงการ: วิทยากร :โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 4 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU รุ่นที่ 4
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 5 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 2 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU รุ่นที่ 1
ชื่อโครงการ: โครงการอบรม MikroTik Academy (รุ่นที่2/2560) หลักสูตรอบรม MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
ชื่อโครงการ: วิทยากร :โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 2 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU รุ่นที่ 2
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 3 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยวิทยากร : เรื่องการเตรียมความพร้อม IPv6 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชื่อโครงการ: วิทยากร : CactiEz Monitoring สำหรับเครือข่ำยององค์กร ในงาน WUNCA ครั้งที่ 33ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 1 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU
ชื่อโครงการ: วิทยากร : หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Switch Mikrotik และสอบใบรับรองหลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) 1 :: โครงการพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษา-PSRU รุ่นที่ 1 /2559
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรม Gmail Apps มหาวิยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามร่วมกับ GooleThailand : อบรมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ครั้งที่3/2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากร : Zabbix Monitoring สำหรับเครือข่ำยององค์กร ในงาน WUNCA ครั้งที่ 31ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 โดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ชื่อโครงการ: วิทยากร : หลักสูตร พัฒนาเครือข่ายให้รองรับการใช้งาน IPv6 10- 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาสนเทศ ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรม Gmail Apps มหาวิยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามร่วมกับ GooleThailand : อบรมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ครั้งที่2/2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรม Gmail Apps Admin-Trainer มหาวิยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามร่วมกับ GooleThailand
ชื่อโครงการ: วิทยากร : โครงการฝึกอบรม Gmail Apps มหาวิยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามร่วมกับ GooleThailand : อบรมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ครั้งที่1/2557
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: อบรมการใช้งานระบบ iPASSPORT (ipassport2School บริการโรงเรียน)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: อบรมการใช้งานระบบ iPASSPORT (ipassport2School บริการโรงเรียน)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: อบรมการใช้งานระบบ iPASSPORT (ipassport2School บริการโรงเรียน)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา "บริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT" (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 12-13 มีนาคม 2561)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรเสร็จแล้ว: Google Certified Educator Level 1 - Thai on 11/07/2021.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification IC3 GS6 Level 1 1/26/2022 Score=800
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCNA
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCUME
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ACADEMY TRAINER
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCNA
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCTCE
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: MTCUME
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเทคโนโลยีสารสรเทสตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี การสร้างสรรค์โครงงานด้วย Embedded System
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ระบบ iPASSPORT Centralized Log System
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.