ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ วรรณเทศ  
  Asst. Prof. Dr. Nopparat Wannathes
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0552671000 ต่อ 4228
อีเมล์: wnopparat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานเห็ด
 
ความสนใจ
Fungal Systematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: นพรัตน์ วรรณเทศ (2557).การแยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีทจากรากหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) และประสิทธิภาพการยับยั้ง Fusarium moniliforme และ Pyricularia grisea. การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2557. Page: 106-111
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นพรัตน์ วรรณเทศ. (2554). สัณฐานวิทยาและควราทมหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดำ (Agaricales, Marasmius) ในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ 12-2: 129-140.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E, Hyde K D, Perry B A, Lumyong S. (2009). A monograph of Marasmius (Basidiomycota) from Northern Thailand based on morphological and molecular (ITS sequences) data. Fungal Diversity 37: 209-306.
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E, Lumyong S. (2009). Four new species of Marasmius section Globulares from northern Thailand. Fungal Diversity 36: 155-163.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E and Lumyong S. (2007). Mating studies, new species, and new reports of Marasmius from northern Thailand. Mycological Research 111: 985-996.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E, Renowati A, Tan Y S and Lumyong S. (2004). A redescription of Marasmius pellucidus, a species widespread in South Asia. Fungal Diversity 17: 203-218.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: นพรัตน์ วรรณเทศ (2557).การแยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีทจากรากหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) และประสิทธิภาพการยับยั้ง Fusarium moniliforme และ Pyricularia grisea. การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2557. Page: 106-111
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.