ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ วรรณเทศ  
  Asst. Prof. Dr. Nopparat Wannathes
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0552671000 ต่อ 4228
อีเมล์: wnopparat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานเห็ด
 
ความสนใจ
Fungal Systematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: นพรัตน์ วรรณเทศ (2557).การแยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีทจากรากหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) และประสิทธิภาพการยับยั้ง Fusarium moniliforme และ Pyricularia grisea. การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2557. Page: 106-111
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นพรัตน์ วรรณเทศ. (2554). สัณฐานวิทยาและควราทมหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดำ (Agaricales, Marasmius) ในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ 12-2: 129-140.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E, Hyde K D, Perry B A, Lumyong S. (2009). A monograph of Marasmius (Basidiomycota) from Northern Thailand based on morphological and molecular (ITS sequences) data. Fungal Diversity 37: 209-306.
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E, Lumyong S. (2009). Four new species of Marasmius section Globulares from northern Thailand. Fungal Diversity 36: 155-163.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E and Lumyong S. (2007). Mating studies, new species, and new reports of Marasmius from northern Thailand. Mycological Research 111: 985-996.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Wannathes N, Desjardin D E, Renowati A, Tan Y S and Lumyong S. (2004). A redescription of Marasmius pellucidus, a species widespread in South Asia. Fungal Diversity 17: 203-218.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: นพรัตน์ วรรณเทศ (2557).การแยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีทจากรากหญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides) และประสิทธิภาพการยับยั้ง Fusarium moniliforme และ Pyricularia grisea. การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2557. Page: 106-111
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท (ยังไม่เคยใช้ประเมินภาระงานในรอบประเมินก่อนหน้า)
อ้างอิง: ฉัตรสมร กุศลช่วย และ นพรัตน์ วรรณเทศ (2561) เห็ดร่มก้านดำ (Marasmius, Agaricales) ในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
อ้างอิง: Wannathes N, Suwannarach N and Kumla J. 2019. Marasmius (Basidiomycota, Agaricales) Section Marasmius from Lower Northern Thailand. International conference on Biodiversity 2019, 22-24 May 2019, Bangkok Thailand.
อ้างอิง: Wannathes, N. (2019). Taxonomy and Phylogeny of Marasmius (Basidiomycota, Agaricales) Section Marasmius from North Eastern Thailand. Mycological Congress 2019. 1-4 October 2019, Mie, Japan.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม หัวช้อการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ม.นเรศวร วันที่ 15 พ.ค. 2566
อ้างอิง: Olympus Roadshow 2023 @PSRU จัดโดย Evident Olympus
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจร "การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" จัดโดย สวจ. สถานที่ ศว.115 ควท.
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เสวนาเกร็ดความรู้ด้านเห็ดรา คร้งที่ 2 ตอน ทรัฟเฟิลแท้ และ ทรัฟเฟิลเทียม รวมถึงการเพาะเลี้ยงในปัจจุบัน จัดโดย Siam Mycological Network
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.