ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เอกรงค์ ปั้นพงษ์  
  Dr. Akkarong Punpong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: akkarongpunpong@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2562
2 ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง 2554
3 ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) ม.รามคำแหง 2551
4 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, News, Investigative Journalism, Tradition Media, New Media, Intercultural , Entertainment Media, Cutural studies, Cultural Hybridization
 
ความสนใจ
Post-Modern, Popculture, Softpower, Sport media studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์, และภรัณยู ขำน้ำคู้. (2566). การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มมหาวิทยาลัยกำกับรัฐในเขตภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราชภัฏพิบูลสงคราม, 17(1).
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์, และพิชญาพร ประครองใจ. (2563). การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 26(3): 97-111
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์, พิชญาพร ประครองใจ และสิขรินทร์ คงสง. (2563). รูปแบบการดำเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application : Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 26(2): 81-90.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2562). ปัจจัยเชิงสาเหตุในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักฟุตบอลต่างชาติในสโมสรฟุตบอลไทยลีก. วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 32(12): 90-103.
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2562). รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค. วารสารการสื่อสารมวลชน, 7(1): 133-146.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2561). โซเชี่ยลทีวีกับ โลกทัศน์ใหม่ในการรับชมกีฬาฟุตบอล. วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(2): 1-17.
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2561). มองอุตสาหกรรมเพลงสากลไทยผ่านแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรม. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 18(2): 217-229.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และ เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2559). ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต.ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม, 10(2): 1-4.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Akkarong, P, Kobkan, P, Phitchayaporn, P and Sarun, R. (2020). Communication for the Foreign Football Players’ Cultural Adjustment in Thailand Football Club. Journal of Mannagement Science Phibulsongkram Rajabhat University, 2 (3), 67-86.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Akkarong, P, Kobkan, P, Phitchayaporn, P and Sarun, R. (2020). Communication for the Foreign Football Players’ Cultural Adjustment in Thailand Football Club. Journal of Mannagement Science Phibulsongkram Rajabhat University, 2 (3), 67-86.
อ้างอิง:
อ้างอิง: Akkarong Punpong.THAI MODERN MUSIC INDUSTRIAL ANALYSIS USING CULTURAL INDUSTRY CONCEPT.Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(2): 217-229, 2017
อ้างอิง: Punpong, A. (2017). Thai Modern Music Industrial Analysis Using Cultural Industry Concept, 18 (2), 217-229.
อ้างอิง: Punpong, A.(2019). Communication Model for the Foreign Football Players’ Cultural Adjustment in Thailand League Football Club. Phranakhon Rajabhat Research Journal, Humanities and Social Sciences, 14 (2).
อ้างอิง: Punpong, A, and Prakrongjai , P . (2020). An Evaluation of the Bachelor degree in Communication Arts Curriculum, Faculty of Management Science, Phibulsongkram Rajabhat University . Sakthong : Humanlity and Society Journal, 26 (3), 97-111
อ้างอิง: Akkarong, P, Phitchayaporn, P and Sikarint, K. (2020). Lifestyle and Line Communicative Innovation in Smartphone’s Usage Behavior of Undergraduate Students in Phitsanulok Province. Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, 26 (2), 81-90.
อ้างอิง: Akkarong, P, Phitchayaporn, P and Sikarint, K. (2020). Lifestyle and Line Communicative Innovation in Smartphone’s Usage Behavior of Undergraduate Students in Phitsanulok Province. Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, 26 (2), 81-90.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2561). คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 894-904.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์ (2557).พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557. Page:-
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์ (2557).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษาแบบประเมินระหว่างเรียนของนักศึกษารายวิชา วจ.สส.211 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557. Page:-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์ เเละพิชญาพร ประครองใจ, (2566). การประกอบสร้างภาพตัวแทนซูเปอร์ฮีโร่และกลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์เนื้อหาให้เกิดความนิยมในภาพยนตร์ของมาร์เวลสตูดิโอ.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์, ณภัทร วุฒะพันธ์ ภรัณยู ขำน้ำคู้ พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม เเละศรัณย์ รื่นณรงค์, (2564). การสื่อสารผ่านแนวคิด Soft power ของประเทศญี่ปุ่น : บริบททางสังคม และการผสมผสานทางวัฒนธรรมในหนังสือการ์ตูนเรื่องวันพีซ.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2564). การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ภรัณยู ขำน้ำคู้ เเละเอกรงค์ ปั้นพงษ์ , (2563). กลวิธีการสื่อสารผ่านศิลปะการพากย์เรือยาวของปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์ , (2562). การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2561). รุ้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทผู้บริโภค . มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์ เเละพิชญาพร ประครองใจ, (2560). การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) .คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2559). รูปแบบดำเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application: Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก. ทุนส่งเสริมองค์ความรู้ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2559). คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่มีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . สถาบันวิจัยเเละพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เอกรงค์ ปั้นพงษ์ เเละพิณรัตน์ นุชโพธิ์, (2556). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์, (2554). รูปแบบพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุรัฐสภาของเรา ปี พ.ศ. 2554. กรมประชาสัมพันธ์.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.