ชื่อ-นามสกุล
 นางนิตยา ปิ่นแก้ว  
 Mrs. Nitaya Pinkaew
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267200
อีเมล์: nitaya@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.บ. (การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
ด้านการเงินและพัสดุ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เรื่องการวิเคราะห์การจัดการโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 (งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ผู้จัดทำ: นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์ ผู้ร่วมทำวิจัย: นางนิตยา ปิ่นแก้ว, นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ และนางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: เรื่องความพึงพอใจผู้ที่เข้ารับการอบรมเสริมทักษะความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 (งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผู้จัดทำ: นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ ผู้ร่วมทำวิจัย: นางนิตยา ปิ่นแก้ว และนางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2557 (งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ผู้จัดทำ: นางนิตยา ปิ่นแก้ว ผู้ร่วมทำวิจัย: นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ และนางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบimis (กนผ.ว38/2564 วันที่25มกราคม2564) อบรมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ (ระยะเวลา 9 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่2 การเขียนข้อความในหนังสือราชการ (ระยะเวลา 9 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Zoom ขอเชิญท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 ช่วงเวลา User Training เวลา 10.00 – 12.00 น. (สำหรับอาจารย์ หรือผู้ใช้งานทั่วไป) และ Admin Training เวลา 14.00 – 16.00 น. (สำหรับผู้ดูแลระบบ Zoom)
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) วิชาความเชื่อมั่นในตนเอง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) วิชาการบริหารงบประมาณและการเงิน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา13.00-16.30น. ณ ห้องประชุม ท.209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. (หนังสืองสม.ว154/2563 ลงวันที่23พ.ย.63
อ้างอิง: บรมการใช้งาน VLEARN แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่26มิ.ย.63 เวลา 13.30-16.30น. ห้อง Computer lab 106 ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) วินัยจรรยาของข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การจัดทำตัวชี้วัด (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรม โครงการอบรมเส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 16-17ธันวาคม2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว (วุฒิบัตร ที่ อว0617.1(4)/108 ให้ไว้ ณ วันที่17ธ.ค.62)
อ้างอิง: อบรม โครงการอบรม หลักสูตร เรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Imagine Stream และ Microsoft Office 365 (สำหรับบุคลากร) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา8.30-16.30น. ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วุฒิบัตร ที่ อว0617/2625/2562 ให้ไว้ ณ วันที่22พ.ย.62)
อ้างอิง: อบรม โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา8.30-16.30น. ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วุฒิบัตร ที่อว0617/17/2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ม.ค.63)
อ้างอิง: อบรมการใช้งานระบบติดตามระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ที่ กนผ.ว400/2562 ลงวันที่22พ.ย.62 (อบรมวันที่11ธ.ค.62 ณ ห้อง Training room ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ มรพส.)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน(ผู้บริหารระดับต้น) ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก วันที่5-9ส.ค.62
อ้างอิง: อบรมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ คำสั่ง มรพส.605/62 ณ ห้องประชุม800 อาคาร ร. มรพส. 31ก.ค.62
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู้ความสุขในการทำงาน (R2H) ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก 28-29 ต.ค.62
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. 13มิ.ย.61
อ้างอิง: อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปี 2561 เรื่องความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ มรพส. 9-10พ.ย.60
อ้างอิง: อบรมระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO50001 และการประเมินวัฎจักรชีวิตเพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ณ มรพส. 18-19ธ.ค.60
อ้างอิง: อบรมดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่36 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16-20ม.ค.61
อ้างอิง: อบรมการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ณ ท.410 (กองกลาง) 20ก.พ.61
อ้างอิง: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแนวนโยบายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ณ จังหวัดชลบุรี 26ก.พ.61-2มี.ค.61
อ้างอิง: อบรมจัดทำJOB/KPI/IDPและสมรรถนะรายตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการ ณ มรพส. E-Library 8 มี.ค. 61
อ้างอิง: ประชุมเขิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่าเคียงหาด บีช อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6-8 มิ.ย.61
อ้างอิง: อบรมการเขียนผลงานเชิงสังเคราะห์ฯสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ณ ท.209 มรพส. 23 พ.ค.61
อ้างอิง: การจัดทำโครงสร้างและการบริหารงานของศูนย์ IT ณ โรงแรมเชียงคานฮิลส์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 20-22 มิ.ย.61
อ้างอิง: อบรมโครงการการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น วันที่25 มิ.ย.61 ณ ห้อง ท.406-407 ชั้น 4 (ฝั่งอาคารเรียน) ที่ กบค.0538.1(4)/ว531 7มิ.ย.61
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ งตส.ว.030/60 ณ ห้องประชุม Meetin Hall ชั้น4 มรพส. 10 เม.ย.60
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง ณ ท.209 มรพส. 17 มี.ค.60
อ้างอิง: อบรมการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ณ ท.410 อาคารทีปวิชญ์ 20 มี.ค.60
อ้างอิง: อบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ประจำปี2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์ไอที 29-30 เม.ย.60
อ้างอิง: อบรมการใช้ระบบ E-Document ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 มรพส. 20 มิ.ย.60
อ้างอิง: อบรมโครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข ณ ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. 26 มิ.ย.60
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงปม.ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงปม.62 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว มรพส. 14ก.ย.60
อ้างอิง: อบรมเทคนิคการเขียนสมรรถนะบุคลากรสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น มรพส. 9มิ.ย.60
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย 5 ปี 12-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม บรีซฮิลล์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมอาคาร9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. กนผ.ว031/59 7ก.พ.59
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ภายในสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มรพส. กนผ.ว032/59 7ก.พ.59
อ้างอิง: อบรมหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี ท.209 มรพส. กนผ.ว060/59 3มี.ค.59
อ้างอิง: อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มรพส. กค ว 709/59 4พ.ค.59
อ้างอิง: อบรมและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ อาคาร e-Library มรพส. กนผ.ว178/59 8มิ.ย.59
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ สำหรับหน่วยงาน ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส. วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ สำหรับหน่วยงาน ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส.26-27ธ.ค.59
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมระบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม.2558 (กนผ.01) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 มรพส. วันที่ 1 ตุลาคม 2557
อ้างอิง: อบรมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ(สนง.ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557
อ้างอิง: อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ณ ท.410 มรพส. วันที่ 11-12 มิถุนายน 2558
อ้างอิง: อบรมโครงการภาษาต่างประเทศระยะสั้น ภาษาอังกฤษ ณ ห้องเรียนIT 301 วันที่ 4-8, 10-12 มิถุนายน 2558
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน สนอ.ก.พ. ที่ 103/58 วันที่ 1 มิ.ย. - 12 ก.ค.58
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรMicrosoft office word 2010 สนอ.ก.พ.ที่ 97/58 วันที่ 1 มิ.ย. - 12 ก.ค.58
อ้างอิง: อบรมและทดสอบ Microsoft Office Specialist ณ บริษัท เอเอาร์ ไอที กทม. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุน ณ ท.410 มรพส. วันที่ 7 กันยายน 2558
อ้างอิง: อบรมเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร ณ ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มรพส. วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มรพส.(iMiS) ศทส.ว195/58 9ก.ย.58
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ(วิจัยสถาบัน) ในโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน (หนังสือบันทึก กนผ.ว001/57 และวุฒิบัตร อบรมวันที่ 15-16ม.ค.57)
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนางาน (หนังสือ กก.ว023/57 และ วุฒิบัตร ศธ0538/690/2557 อบรม 26ก.พ.57)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ” (หนังสือกบค.ว273/57 และวุฒิบัตร ศธ0538/1159/2557 อบรม19พ.ค.57)
อ้างอิง: อบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุฯ (กก.ว95/57 อบรม23-24พ.ค.57)
อ้างอิง: อบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน (หนังสืองกง.298/57 อบรม1-2ก.ค.57)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในสถานการณ์จริง (หนังสือกนผ.ว171/57 อบรม22-23ก.ค.57 )
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ (วุฒิบัตร ที่ศธ 0538/392/2556 อบรมวันที่5-6ก.พ.56)
อ้างอิง: อบรมสัมมนาการจัดทำแผนการดำเนินงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ที่ ศทส.15/56 อบรมวันที่ 7-8ก.พ.2556)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการมืออาชีพ (วุฒิบัตร ศธ0538/681/2556 อบรมวันที่13-14ก.พ.56)
อ้างอิง: อบรมโครงการ”ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ” (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ179/56 อบรมวันที่ 6 มี.ค.56)
อ้างอิง: อบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document(ระยะที่3) (วุฒิบัตร ที่ ศธ 0538/1005/2556 อบรม21-22มี.ค.56)
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยสถาบันฯ (วุฒิบัตร ศธ0538/1549/2556 อบรมวันที่ 21 ส.ค.56)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการเพื่อดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) (สปค.ว145/56 อบรม 14ต.ค.56)
อ้างอิง: อบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (หนังสือสนง.เครือข่าย สายสนับสนุนฯ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 17 ) (เกียรติบัตร อบรม 2-4ธ.ค.56)
อ้างอิง: อบรมระบบเบิกจ่ายวัสดุ The store (วุฒิบัตร ที่ศธ0538/1877/2556 อบรม 25ธ.ค.56)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ (ระยะเวลา 9 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่2 การเขียนข้อความในหนังสือราชการ (ระยะเวลา 9 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: )อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) วิชาการบริหารงบประมาณและการเงิน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลด็อก กูเกิลซีท กูเกิลสไลด์ (8 ชั่วโมงการเรียนรู้) วันที่ 15 พฤษภาคม 2020 ThaiMOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายเลขใบรับรอง c7270292a22d40b9b6fb271f1b456b66
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ ให้ ณ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สื่อสารแบบ Social Distance ด้วย Gmail ให้มีประสิทธิภาพ This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 12 May 2020 (Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานออนไลน์ด้วย Autocrat) This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 14 May 2020 (Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (สุดยอด 10 Google Extension ช่วยการเรียนออนไลน์ และ Work from Home ให้มีประสิทธิภาพ) This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 19 May 2020 (Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Skill Development) ทักษะทางการคิด วิชาทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา ให้ ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากMicrosoft Educator Center (Nitaya Pinkaew) Has been awarded this Microsoft in Education certificate in recognition of membership in the : (Certified Microsoft Innovative Educator program) completed: 5/22/2020
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (สร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพด้วย Google Data Studio) This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 21 May 2020 (Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ วิชาการวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินงานตามแผน ให้ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (สอนออนไลน์ผ่านมือถือ แบบไม่ง้อคอมพิวเตอร์ด้วย G-Suite for Education) This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 26 May 2020 (Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (ประเมินผลการเรียนอย่างมีมาตรฐานด้วย Rubric บน Google Classroom) This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 28 May 2020 (Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพเพื่อฝ่าวิกฤติสู้ COVID-19 เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (สร้าง Info Graphic และ Graphic Design แบบมืออาชีพง่ายๆ รวดเร็วเพียง 5 นาที ด้วย Canvea) This Certificate is hereby given to นิตยา ปิ่นแก้ว 4 June 2020 Online Training Course by EduTech Thailand
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) วินัยจรรยาของข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางนิตยา ปิ่นแก้ว ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การจัดทำตัวชี้วัด (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/305/2562 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ประจำปีงปม.2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ อว0617.1(4)/091/2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ในวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สำเร็จหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สูความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ อว0617/2625/2562 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านโครงการอบรม หลักสูตร เรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Imagine Stream และ Microsoft Office 365 (สำหรับบุคลากร) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา8.30-16.30น. ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อว0617.1(4)/108/2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรมโครงการเส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office Word 2016 Date of achiewement OCtober31,2019 verify.certiport.com mUaJ-DwB9
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office Excel 2016 Date of achiewement November1,2019 verify.certiport.com wL6mA-Hahh
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2016 Date of achiewement November7,2019 verify.certiport.com mbGu-XVHn
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/755/2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/2870/2561 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตรได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538.1(4)/205/2561 กบค. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลของสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/946/2560 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมโครงการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน วันที่ 20 มีนาคม 2560
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอมอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน วันที่ 17 มีนาคม 2560
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office Word 2013 Date of achiewement May 19,2017 verify.certiport.com Q2Yw-4TYs
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ศธ0538/3366/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปี2561 เรื่องความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย.60
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1738/2560 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนสมรรถนะบุคลากรสำหรับการประเมินผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2010 Date of achiewement May 19,2016 verify.certiport.com M267-s2SD
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 Date of achiewement May 27,2016 verify.certiport.com wYons-2uza
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/627/2559 สำนักงานอธิการบดี มรพส. มอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการอบรมให้ความรู้การเงินและพัสดุ ประจำปี 2559" วันที่ 16-17 พ.ค.59
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ0538/1735/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ" วันที่ 26-27 ธันยาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1841/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ"อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ" ประจำปี 2558 11-12 มิถุนายน 2558
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/2112/2558 สำนักงานอธิการบดี มรพส. มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ"เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร" วันที่ 23-24 ก.ค.58
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist NITAYA PINKAEW has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 Date of achiewement July 28,2015 verify.certiport.com wNFC8-2uzA
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบวุฒิบัตรในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21" วันที่6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/2047/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรม"โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อใช้งานในสถานการณ์จริง" ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/2142/2557 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1989/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน" วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1159/2557 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมมรรถนะ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1901/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการส่งเสริมจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มรพส. วันที่ 15-16 มกราคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/690/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนางานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1549/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1623/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการจ้างเหมาก่อสร้างหรือปรับปรุงแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบเกียรติบัตร ได้เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณโรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1877/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสู่ตร การใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุ e-Store วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1549/2556 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยสถาบันฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/392/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 2 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/681/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เลขานุการมืออาชีพ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1005/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document (ระยะที่ 3) วันที่ 21-22 มีนาคม 2556
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/4353/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/3676/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมโครงการกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ หลักสูตร"หัวใจบริการ และการพัฒนาองค์กร" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ รุ่นที่1/2555:ธันวาคม 2554-มกราคม 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(HRD:e-Learning) ด้านเสริมสมมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาความรู้เบื้องต้นด้วยความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1/2555:ธันวาคม 2554 - มกราคม 2555
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/2738/2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตร ได้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 8 กันยายน 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา Microrsoft Office Word 2007 รุ่นที่ 1/2554 : ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1/2554 : ธันวาคม 2553-มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาคุณภาพชีวิตในการทำงาน รุ่นที่1/2554:ธันวาคม 2553-มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่1/2554:ธันวาคม 2553-มกราคม 2554
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/3673/2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มหลักสูตร งานหนังสือราชการและการทำรายงานการประชุม วันที่ 29-30 กันยายน 2554
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ วิชาเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ รุ่นที่1/2553: มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชาการบริหารค่าตอบแทน รุ่นที่1/2553: มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหาร วิชาการบริหารความเสี่ยง (Risk Mangement) รุ่นที่ 1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหาร วิชาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1/2553 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1578/2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-DOCUMENT วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1078/2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้มีปสาทะศรัทธาอย่างแรงกล้า เข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ตามหลักสูตรเบื้องต้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ 57/2552 สำนักงาน ก.พ. ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP : Word โดยพัฒนาการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มีนาคม 30 เมษายน 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/446/2552 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่ 3 วันที่ 8-10 มีนาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2/2552 : มีนาคม - เมษายน 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรสมรรถนะของราชการพลเรือนไทย รุ่นที่3/2552 : มิถุนายน - สิงหาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รุ่นที่3/2552 : มิถุนายน - สิงหาคม 2552
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงาน ก.พ. มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมผู้ไต้บังคับบัญชา รุ่นที่ 3/2552 : มิถุนายน - กรกฎาคม 2552
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.