ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุ พันไพศาล  
  Asst. Prof. Dr. Wasu Phanphaisarn
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wasu_phy@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Digital Signal Processing, Electronics and Computer Programming
 
ความสนใจ
Biomedical Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Apinya Klayjaitrong Wasu Phanphaisarn and Krailas Mathrmool, P.(2018).PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK .PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 13-25
อ้างอิง: วสุ พันไพศาล (2561).Multi metal oxide sensors system for some chemical functional group classification: The study through pattern classifier using correlation model in Electronic Nose Technology. NU. International Journal of Science, 2560. Page: 48-59
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Wasu Phanphaisarn,(2017) Multi metal oxide sensors system for some chemical functional group classification: The study through pattern classifier using correlation model in Electronic Nose Technology, NU. International Journal of Science 2017 , vol.14(1), 48-59
อ้างอิง: Watchara Maneetoem, and Wasu Phanphaisarn.(2017).ROBOT ARM SYSTEM FOR REHABILITATION IN HEMIPLEGIC PATIENT.Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(2): 296-307.
อ้างอิง: วสุ พันไพศาล (2560).ROBOT ARM SYSTEM FOR REHABILITATION IN HEMIPLEGIC PATIENT. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Vol 18 No 2 (2017). Page: 296-307
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kriangsak Prompak, Anucha Kaewpoonsuk, Thongchai Maneechukate, Wasu Phanphaisarn and Paramote Wardkein “Flow Rate Controlling Using Phase-Locked Loop”, An International Journal of Research and Surveys, vol.7, pp.753-758, 2013.
อ้างอิง: อนุชา แก้วพูลสุข, ธงชัย มณีชูเกต, ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ, วสุ พันไพศาล และ ปราโมทย์ วาดเขียน “ป้ายแสดงตัวเลขชนิดแอลอีดีแบบไร้สายโดยใช้พลังงานจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์”, วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 , หน้า 182-187, 2556
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Phanphaisarn W, Roeksabutr A, Wardkein P, Koseeyaporn J and Yupapin PP, “Heart detection and diagnosis based on ECG and EPCG relationships”, Medical Devices Evidence and Research, vol.4, pp.133-144, 2011.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วสุ พันไพศาล.(2561).Smart Water Meter Network Based on Optical  Numeric Recognition. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 998-1005
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เพียงพิศ สง่าวงศ์, วสุ พันไพศาล , “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น”, พิบูลสงครามวิจัย, หน้า 58-63, 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นพดล สีสุข, เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์, อนุชา แก้วพูลสุข, วสุ พันไพศาล และ ปราโมทย์ วาดเขียน “การอธิบายพฤติกรรมของระบบเชิงเส้นอันดับที่หนึ่งทางไฟฟ้าอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคตัวแปรเวลาหลายตัว”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON36), หน้า 603-606, 2556
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.