ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวกฤษณา วังเสนา  
 Miss krisana wungsayna
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267059
อีเมล์: krisana_2520@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2559
2 บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยโยนก 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
เบิก-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน, ถักตุ๊กตาไหมพรม, กระเป๋าผ้า
 
ความสนใจ
, การทำกระเป๋า Handmade, , การตกแต่งบ้าน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
อ้างอิง: เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
อ้างอิง: แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเาข้าระบบ New GFMIS Token Key
อ้างอิง: โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และพัฒนาจุดทิ้งขยะ
อ้างอิง: โครงการ "รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ ด้วยเกณฑ์การประเมิน EdPEx
อ้างอิง: โครงการ ประชุมชี้แจงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
อ้างอิง: แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดหาพัสดุในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
อ้างอิง: โครงการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
อ้างอิง: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ของสำนักงานอธิการบดี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMis)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: ด้านความซื่อสัตย์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.