ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  
 Asst. Prof. Pakawadee Phugan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Pakawadee.00@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
2 วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบเสริมผงรำข้าวหอมมะลิ. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที 10 ฉบับที่ 1 2560. Page: 121-136
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).ผลของการเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาสลาดต่อการยอมรับ ของผลิตภัณฑ์คุกกี้. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences , 2016, 17(1). Page: 54-61
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).ผลของการเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาสลาดต่อการยอมรับ ของผลิตภัณฑ์คุกกี้. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 17 No 1 (2016). Page: 54-61
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก. วารสารกระแสวัฒนธรรม , ปีที่ 17 ฉบับที่ 32. Page: 3-16
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2559).ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม . วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2559). Page: 228-238
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2558).ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559. Page: 105-112
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมแคลเซียมจากผงเปลือกหอยแมลงภู่.. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 576-584
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย4.0, 2560. Page: 156-1163
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูเสริมผงขมิ้น. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4  นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0, 2560. Page: 1147-1155
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ปรุงรสน้ำผัดไทย.  รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่1, 2560. Page: 610-616
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การพัฒนาขนมครองแครงกรอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557. Page:2838-2845
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การใช้แป้งแห้วทดแทนแป้งมันสำปะหลังในการผลิตขนมชั้น. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557. Page: 2846-2855
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 241-246
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากราย. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 336-340
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ 2557).สำรับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษา หมู่บ้านไผ่ขอดอน หมู่บ้านวังครุต. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 322-328
อ้างอิง: ผกาวดี ภู่จันทร์ (2557).ผลของปริมาณน้ำตาลซูโครสที่มีผลต่อการยอมรับของผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่น. งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 2557. Page: 310-315
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ณัฐชยา จันทร์แก้ว รุ่งรัตน์ พันธุ์ สุธิตา ทองอยู่ และ ผกาวดี ภู่จันทร์ (2561,มีนาคม). ชาสมุนไพรอินทรีย์. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ณัฏฐณิชา รัตนจันทร์ ศิริลักษณ์ บุญแก้ว ไพศาล คงสวัสดิ์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ผกาวดี ภู่จันทร์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผ่นอบกรอบ. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ฐิติยา อินทนู ตวงรัตน์ จิตรำพึง วรพรรณ ภิรมก้อย เกษราภรณ์ ภูมิโคกรัก ชไมพร สอนใจดี โสรัจวรชุม อินเกต กุลชญา สิ่วหงวน และ ผกาวดี ภู่จันทร์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: พิทยา คงหนองลาน อรพรรณ เรืองจุ้ย ผกาวดี ภู่จันทร์ และ โสรัจวรชุม อินเกต.(2560,พฤศจิกายน). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมแคลเซียมจากผงเปลือกหอยแมลงภู่. งานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่1, กรุงเทพ.
อ้างอิง: ศศิธร เทศธรรม ธนาภรณ์ สุนทรวัฒน์ รัตติยากรณ์ บุญกลอย รัตนา ประเสริฐสังข์ อรรณนพ มีทอง กุลชญา สิ่วหงวน และ ผกาวดี ภู่จันทร์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: กัญญระพี บัวสุวรรณ ธนานนท์ พรหมโชติ พงษ์สันต์ อินแผลง แพรพลอย พิมพสุต ดารณี มณีนิล โสรัจวรชุม อินเกต และ ผกาวดี ภู่จันทร์. (2561). ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บราวนี่. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ภัทรานิษฐ์ จิตรำพึง สุรัมภา เทพทองดี วรวุฒิ นาคแก้ว กุลชญา สิ่วหงวน และผกาวดี ภู่จันทร์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: บัว เดชอนงค์ นิรมล ภิลาลัย โรจนศักดิ์ คลังวิเชียร วันทนา สวนเศรษฐ ผกาวดี ภู่จันทร์ และ โสรัจ วรชุม อินเกต.(2560,พฤศจิกายน). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูเสริมผงขมิ้น. งานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่1, กรุงเทพ.
อ้างอิง: กนกพร ด่านแก้ว พนัสชนก จ้อยอินทร์ วริศรา ศรีโพธิ์ โสรัจวรชุม อินเกต กุลชญา สิ่วหงวน และ ผกาวดี ภู่จันทร์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองสมุนไพร. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่4, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ธัญทิพย์ ธัญกร สุพรรณี จิตรบรรจง ผกาวดี ภู่จันทร์ สุสิตรา สิงโสม และ โสรัจวรชุม อินเกต. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0, กำแพงเพชร.
อ้างอิง: รัชดาภรณ์ นุชท่าโพ วิภาศิณี ยกตระกูล สุภาพร ศรีจันทร์ ผกาวดี ภู่จันทร์ และโสรัจวรชุม อินเกต. (2560,พฤศจิกายน). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองไรซ์เบอร์รี่ปรุงรสน้ำผัดไทย . งานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่1, กรุงเทพ.
อ้างอิง: ปทิตตา แท่นทอง ธัญญารัตน์ ปักดำ ษิรดา เรืองธนัตจุล ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากแป้งข้าวเหนียวดำ. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครี้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: ตวงรัตน์ คำสะอาด พรทิพย์ เดโชเม็ง แพรทอง เย็นใจ สุธิดา แก้วกัลยา ผกาวดี ภู่จันทร์ ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมผงกระชาย. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครี้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: พิมพ์วิภา ทะนันชัย รักษิณา สีลาจันทร์ ศสินา วรขันธ์ ผกาวดี ภู่จันทร์ ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เสริมใยอาหารจากตะขบ. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครี้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: จุราภรณ์ เณธิชัย สุชาดา ยิ้มเข้ม อรยา สีล้ง ผกาวดี ภู่จันทร์ ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมเปี๊ยะเสริมใยอาหารจากผงซังขนุน. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครี้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: ณัฐวดี พุฒหยวก ศุภศิริ พูลอนันต์ สุวรรณา บุญธรรม ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2562). ผลของการใช้หญ้าหวานร่วมกับสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในเค้กเนยสด. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครี้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: จินตนา แซ่หลอ วัลเพ็ญ ศักดิ์เจริญชัยกุล ยุวดี การุญบริรักษ์ ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การประบุกต์ใช้แป้งข้าวเหนียวดำในไอศกรีมกะทิ. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครี้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: ปภาวรินท์ หนูฉิม นันท์ชพร สาดอ่ำ อารยา พรานเสือ อัญชรีย์ มีแดนไผ่ โสรัจวรชุม อินเกต ไพรวัลย์ ประมัย และผกาวดี ภู่จันทร์. (2562). ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพของคุกกี้เสริมใยอาหารจากกากสับปะรดโดยการอบจากเตาถ่านแทนเตาอบไฟฟ้า. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 1 ตุลาคม 2562
อ้างอิง: ปทิตตา แท่นทอง ธัญญารัตน์ ปักดำ ษิรดา เรืองธนัตจุล ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากแป้งข้าวเหนียวดำ. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: ตวงรัตน์ คำสะอาด พรทิพย์ เดโชเม็ง แพรทอง เย็นใจ สุธิดา แก้วกัลยา ผกาวดี ภู่จันทร์ ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมผงกระชาย. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: พิมพ์วิภา ทะนันชัย รักษิณา สีลาจันทร์ ศสินา วรขันธ์ ผกาวดี ภู่จันทร์ ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ เสริมใยอาหารจากตะขบ. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: จุราภรณ์ เณธิชัย สุชาดา ยิ้มเข้ม อรยา สีล้ง ผกาวดี ภู่จันทร์ ไพรวัลย์ ประมัย และโสรัจวรชุม อินเกต. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมเปี๊ยะเสริมใยอาหารจากผงซังขนุน. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: ณัฐวดี พุฒหยวก ศุภศิริ พูลอนันต์ สุวรรณา บุญธรรม ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2562). ผลของการใช้หญ้าหวานร่วมกับสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในเค้กเนยสด. งานประชุมวิชาการระดับ ชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: จินตนา แซ่หลอ วัลเพ็ญ ศักดิ์เจริญชัยกุล ยุวดี การุญบริรักษ์ ผกาวดี ภู่จันทร์ โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2562). การประบุกต์ใช้แป้งข้าวเหนียวดำในไอศกรีมกะทิ. งานประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15, 13 พฤศจิกายน 62.
อ้างอิง: ปภาวรินท์ หนูฉิม นันท์ชพร สาดอ่ำ อารยา พรานเสือ อัญชรีย์ มีแดนไผ่ โสรัจวรชุม อินเกต ไพรวัลย์ ประมัย และผกาวดี ภู่จันทร์. (2562). ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพของคุกกี้เสริมใยอาหารจากกากสับปะรดโดยการอบจากเตาถ่านแทนเตาอบไฟฟ้า. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 1 ตุลาคม 2562.
อ้างอิง: จุฑามาศ นาคคงคำ, ธวัลรัตน์ อ่ำอำไพ, มณฑิรา ประสงค์ผล และ ผกาวดี ภู่จันทร์. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งถั่วดำ. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: สุชานาถ ห่านพงษ์ศักดิ์, ณัฐภูมิ เขียวยิ่ง, สหรัฐ จันโต, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). ผลการทดแทนนมสดด้วยน้ำนมข้าวเม่าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: อรอนงค์ กำเงิน, ณัฏฐ์นรี กลิ่นเกษม, โยธากา วงษา, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). ผลการทดแทนนมสดด้วยน้ำนมข้าวเม่าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: อานนท์ ประสาทพร, ธีระพงษ์ เจิมจุ้ย , อารยาื จันทองหลาง, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนโดยการทดแทนแป้งด้วยกากถั่วเหลือง. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: ชลิตา กันแตง, ภาณุเดช ผาแสง , ศุภกานต์ เยี้ยวประเสริฐ, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย และ โสรัจวรชุม อินเกต. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำเสริมผงดอกโสน. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: วัลธิชา นิลรัตน์, สรัญญา จำรัสพานิชย์, สุภาวดี แห้วเหมือน, อรอุมา ทับทัน, ผกาวดี ภู่จันทร์, โสรัจวรชุม อินเกต และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่ทุเรียน. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: ธนพร ดาวเรือง, กาญจนา ศรีผา, บุษกร แผนนาม, สิริรักษ์ ภักดันอก, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย และ โสรัจวรชุม อินเกต. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสน้ำพริกเผา. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: พิมพ์วิไล ไชยพร, รัตนาภรณ์ ปานทุ่ง, ศกล คุ้มญาติ, ผกาวดี ภู่จันทรต์, โสรัจวรชุม อินเกต, และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากเปลือกแก้วมังกรทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: กานดา ดาปาน, ณัฐฌา เหล็กขำ, ทราภรณ์ บางยิ้ม, มาริณี ประชุม, ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย และ โสรัจวรชุม อินเกต. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครกแป้งเผือกสำเร็จรูป. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
อ้างอิง: พิมพ์วิไล ไชยพร, รัตนาภรณ์ ปานทุ่ง, ศกล คุ้มญาติ, ผกาวดี ภู่จันทรต์, โสรัจวรชุม อินเกต, และ ไพรวัลย์ ประมัย. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากเปลือกแก้วมังกรทดแทนแป้งสาลีบางส่วน. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 7-8 ตุลาคม 2563.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพการให้ค าปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.