ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุธาสินี อรุณ  
 Miss Suthasinee Arun
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Lsuthasinee.psru@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Msc.business (Business) เกียรตินิยมอันดับ 2 University of Huddersfield 2559
2 รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2552
3 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อรนุช สืบบุญ, ธนพร รังสิกรรพุม, สุธาสินี อรุณ, ชมพูนุท นรินทรางกุล ณ อยุธยา, ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท, และประสิทธิชัย นรากรณ์. (2566). บุพปัจจัยของความผูกพันในกลุ่มความภูมิใจในกลุ่มและความไว้วางใจในสมาชิกที่ผลต่อความภักดีของผู้ซื้อบนเว็บไซต์โชเซียลเน็ตเวิร์ค. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 17(1), 45 - 55.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: อรนุช สืบบุญ, ธนพร รังสิกรรพุม, สุธาสินี อรุณ, ชมพูนุท นรินทรางกุล ณ อยุธยา, ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท, และประสิทธิชัย นรากรณ์. (2566). บุพปัจจัยของความผูกพันในกลุ่มความภูมิใจในกลุ่มและความไว้วางใจในสมาชิกที่ผลต่อความภักดีของผู้ซื้อบนเว็บไซต์โชเซียลเน็ตเวิร์ค. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 17(1), 45 - 55.
อ้างอิง:
อ้างอิง: Arun, S. (2019). The Relationship Between Perception Of Image And Service Quality Satisfaction Of Cofee Shop In Muang, Phitsanulok. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 1(1), 30-44.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Social Responsibility in term of Managing Flow and Customer Service
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.