ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย อุดก่ำ  
  Asst. Prof. Dr. Sittichai Urtgam
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sittichai.u@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2558
2 วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Molecular genetics
 
ความสนใจ
Shrimp molecular genetics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sujipuli K, Urtgam S, Kunpratum N, Jongjitvimol T. Development of specific-molecular marker for sex determination among papaya cultivars grown in Thailand. NU. International Journal of Science. 2016. 13 (2), 1-10
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Sittichai Urtgam, Supattra Treerattrakool, Sittiruk Roytrakul, Somjai Wongtripop, Juthatip Prommoon, Sakol Panyim, Apinunt Udomkit, Correlation between gonad-inhibiting hormone and vitellogenin during ovarian maturation in the domesticated Penaeus monodon, Aquaculture, Volume 437, 1 February 2015, Pages 1-9, ISSN 0044-8486, http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.11.014.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Supattra Treerattrakool, Chanikarn Boonchoy, Sittichai Urtgam, Sakol Panyim, Apinunt Udomkit, Functional characterization of recombinant gonad-inhibiting hormone (GIH) and implication of antibody neutralization on induction of ovarian maturation in marine shrimp, Aquaculture, Volumes 428–429, 20 May 2014, Pages 166-173, ISSN 0044-8486, http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.03.009.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การสำรวจหนอนพยาธิที่ติดเชื้อในลำไส้ปลาหมอ ในตลาดจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ความหลากหลายของหนอนพยาธิที่ติดเชื้อในลำไส้จิ้งจกบ้าน
อ้างอิง: การสารวจหนอนพยาธิในลาไส้ปลาช่อนจากตลาดสดในอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศ
อ้างอิง: การวิเคราะห์เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในแมลงปั่นใย (Embioptera) ของประเทศไทย
อ้างอิง: ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรตามเขตภูมิศาสตร์ของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacocus manihoti Matile-Ferrero)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ชลธิชา สีโห้ สิทธิชัย อุดก่ำ อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ และ วราภรณ์ ผาลี. 2565. การศึกษาชนิดของพยาธิในปลาไหลนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสัตวศาสตร์. 1.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 14 (วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559)
อ้างอิง: วรชัย พึ่งสมบัติ, กิตติวรา หัสแดง, สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, ธัชคณิน จงจิตวิมล และสิทธิชัย อุดก่ำ. (2562).การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องหมายดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์พื้นเมือง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. 1101-1111.
อ้างอิง: สโรชา ทวาทศปกรณ์, ชิษณุชา มณีจักร, ธัชคณิน จงจิตวิมล, และสิทธิชัย อุดก่ำ. (2562). การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวพื้นเมือง ในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. 1112-1118.
อ้างอิง: สิมลทา มาน้อย สิทธิชัย อุดก่ำ และวราภรณ์ ผาลี. (2562). อุบัติการณ์การติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ปลาช่อนนา(Channa striata)จากอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1, รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ: 20 เมษายน 2562, 332-336
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: The Taxonomic Revision of Landrace Rice in Phitsanulok Province, PSRU61
อ้างอิง: Species Diversity of Wasps (Vespinae: Hymenoptera) in Northern Thailand, PSRU61
อ้างอิง: Upland rice species diversity in Noen Phoem community, Nakhon Thai District, Phitsanulok Province using DNA barcoding, CHE61
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Occurrence of trematode larvae infected in Filopaludina snails in Phitsanulok Province, NRCT60
อ้างอิง: Identification of fireflies from Northern Thailand by DNA barcoding, NRCT60
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย สวจ"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จริยธรรมในการใช้สัตว์เพื่อการทดลอง มน.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น3 วช
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMIS)"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA สำหรับครูวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การใช้กล้องจุลทรรศน์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 28-01-60
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพุทธชินราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 5
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ กิจกรรมค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ กิจกรรมค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5
ชื่อโครงการ: กิจกรรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนตากพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการฝึกปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน 26-11-59
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (นักศึกษาปี 2 ชีววิทยา/58)
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ (นักศึกษาปี 2 จุลชีววิทยา/58)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ทางชีววิทยา ให้กับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคนิคปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อ Real time PCR for genetics diagnosis คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคนิคปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อ Antibody as probe for protein detection คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: กรรมการสอบเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษมลพิษภาวะแวดล้อมและนิเเวศพิษวิทยา คณะสาธาระสุข ม.นเรศวร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: อาจารย์พิเศษในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะสาธาระสุข ม.นเรศวร
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Miss Masyitha Wahid นศ.ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.นเรศวร เรื่อง Histopathological alteration and metallothionine gene expression in the organs of Swamp eel (monopterus albus) collected from cadmium contaminated areas in the
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: Urtgam S. BIOL440 Molecular Genetics. Pibulsongkram Rajabhat University. Phitsanulok. 2018
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: Poster Award Winner in the Area of “Agricultural Biotechnology and Agroindustry” at the 23th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Systems Biotechnology: Quality & Success”, Bangkok, Thailand. (Certificate, 2012)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: Best Award for Science Research for student 2007, Faculty of Science, Naresuan University (Certificate, 2008)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Animal welfare in Science Research
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Biosafety and Chemical safety
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.