ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ  
 Mrs. Ratchadaporn Pattana
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: ratchadapat@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
2 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์, Industrails Economic
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2563). แนวทางการเพิ่มมูลค่าข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10(3), 89-99.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15 มีนาคม 2562.
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2562). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15 มีนาคม 2562.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2561). แนวทางการลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 8-9 มีนาคม 2561.
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ, อรรถพล จรจันทร์ และะ ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์. (2561). การศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “Thailand ๔.๐ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, 23 มีนาคม 2561.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2560). การใช้เศษแก้วเพื่อลดความพรุนตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 21 กรกฎาคม 2560, 2331-2341.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2558). การวิเคราะห์อุปสงค์บัณฑิตสาขาวิชาเซรามิกในอุตสาหกรรมเซรามิกไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี 2558 สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 13-14 กุมภาพันธ์ 2558.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2554). การวิเคราะห์ต้นทุนการทำนาของชาวนาในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2554.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2552). การจัดระบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของห้างหุ้นส่วนสามัญปั้นดิน อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต. โครงการวิจัยจากแหล่งทุน สกว. ในโครงการ IRPUS ประจำปี 2552.
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
อ้างอิง: นิวัตร พัฒนะ, รัชฎาภรณ์ พัฒนะ และคณะ. (2543). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สโตนแวร์จากแหล่งดินบ้านดงดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก. โครงการวิจัยจากแหล่งทุน สกว. ประจำปี 2543.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก (กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการเศรษฐกิจชุมชน “สร้างงาน สร้างอาชีพชุมชน” เทศบาลตำบลพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี, เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ และ รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. (2564). สารประกอบสำหรับเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์ซเลนสำหรับการผลิตโกร่งบด. อนุสิทธิบัตร, 10 มีนาคม 2564.
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.