ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร สุริยะกาศ  
  Asst. Prof. Dr. Wannaphon Suriyakat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267104
อีเมล์: suriyakat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
2 วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548
3 ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
Statistical Process Control, Statistical Computation, Industrial Statistics, Time Series Analysis and Forecasting
 
ความสนใจ
Quantitative Finance, Big Data, Robust Statistics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Suriyakat, W. ., & Panichkitkosolkul, W. (2023). Nonparametric Bootstrap Confidence Intervals for The Population Mean of a Zero-Truncated Poisson-Lindley Distribution and Their Application. Journal of Current Science and Technology, 13(3), 725–733. https://doi.org/10.59796/jcst.V13N3.2023.1077
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: จุฑาทิยพ์ ลีลาธนาพิพัฒน์, ปิยพล ไพจิตร, อรวรรณ เหลืองสีเพชร, จิตต์ปฏิมา ลอยสูงเนิน, สุพรรณวิภา ขุนวิเศษ, และวรรณพร สุริยะกาศ. (2565). การพยากรณ์ปริมาณการจัดจำหน่ายอวนสีขี้ม้า กรณีศึกษา บริษัทผลิตอวนและเชือกโพลี. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 33(1), 101-111.
อ้างอิง: Wannaphon Suriyakat, Kanita Petcharat (2022). Exact Run Length Computation on EWMA Control Chart for Stationary Moving Average Process with Exogenous Variables. Mathematics and Statistics, 10(3), 624 - 635. DOI: 10.13189/ms.2022.100319.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วรรณพร สุริยะกาศ และ สลิลทิพย์ แดงกองโค. (2564). การศึกษาแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังเพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำน่าน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 7(1), 21-30.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Suriyakat, W. (2020). On Sensitivity of Control Chart for Monitoring Serially Correlated Data. Interdisciplinary Research Review, 15(3), 44-47.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Suriyakat, W. (2017). Performance of EWMA Chart for Trend Autoregressive Model with Exponential White Noise. Silpakorn University Science and Technology Journal, 11(2), 16-22.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Suriyakat, W. (2016). PERFORMANCE OF EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE CONTROL CHART FOR EXPONENTIAL ARIMA PROCESSES. Far East Journal of Mathematical Sciences, 100(3), 371.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn, et al. "On EWMA procedure for AR (1) observations with exponential white noise." International Journal of Pure and Applied Mathematics 77 (2012): 73-83.
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn, et al. "Analytical Method of Average Run Length for Trend Exponential AR (1) Processes in EWMA Procedure." IAENG International Journal of Applied Mathematics 42.4 (2012): 250-253.
อ้างอิง: Suriyakat, W., Areepong, Y., Sukparungsee, S., & Mititelu, G. (2012). An Analytical Approach to EWMA Control Chart for AR (1) Process Observations with Exponential White Noise. Thailand Statistician, 10(1), 40-51.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Sappakitkamjorn, J., Suriyakat, W., Suracherdkiati, W., & Kosheleva, O. (2010). How to Estimate Individual Contributions to a Group Project. Journal of Uncertain Systems, 4(4), 301-305.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Suriyakat, W., Onsiri K., and Sunthornwat, R. (2022). Probability Density Function Determined by Using Two Processes of Growth and Decay. Proceedings of the International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS2022), Thailand, 29-35.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นภาพร พลมาตย์ และ วรรณพร สุริยะกาศ. "การศึกษาตัวแบบ GM(1,1) สำหรับการพยากรณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดสระบุรี". การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21". มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 1 ก.พ. 2562. หน้า 1004-1011.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: คุณากร เรื่อศรีจันทร์, วรรณพร สุริยะกาศ และดารณี ทองสีเข้ม. "ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม CUSUM เมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์". การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0". คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10 พ.ย. 2560. หน้า 1213-1221.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn. "Approximation for ARL of EWMA Control Chart with EAR (p) Process." Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. Vol. 2. 2015.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: von Boetticher, S. T., Labuschagne, C. C., & Suriyakat, W. (2014). Tracing the Effect of the Global Financial Crisis on ASEAN Stock Exchanges via Implied Volatility. Abstract of Economic, Finance and Management Outlook, 2.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: วรรณพร สุริยะกาศ (2556).DEWMA Chat Transformed Exponential Observations.. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th International Science,Social Science , Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2013), 2556. Page: 1-5
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Suriyakat, Wannaporn, et al. "An Analytical Approach to EWMA Control Chart for Trend Stationary Exponential AR (1) Processes." Proceedings of the World Congress on Engineering. Vol. 1. 2012.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Suriyakat, W., Onsiri K., and Sunthornwat, R. (2022). Probability Density Function Determined by Using Two Processes of Growth and Decay. Proceedings of the International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS2022), Thailand, 29-35.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: กิจกรรมสร้างไอเดียและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากร มรพส. DIY & WORKSHOP ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE วันจันทร์ ที่ 5 ก.พ.2567 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมบงกชเพชร ชั้น 2 โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคลากร ภายใต้ กิจกรรมอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง LAB106 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการ "Train the Trainer" การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รุ่น 1 (18-19 พฤษภาคม 2567) ห้องพิบูล301
อ้างอิง: โครงกรอบรมและทดสอบ PSRU Digital Test สำหรับบุคลากร มรพส. วันที่ 29 พ.ค. 2567 ห้อง LAB106 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Computational Science Summer School 2023 (CSSS2023) Summer School in Data Science and Modelling in Industries, 13-17 March 2023, KMUTT
อ้างอิง: โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​ทาง​วิชาการ​ คณะ​วิทยาการ​จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "ก้าวสู่​ตำแหน่ง​วิชาการ​ เจาะลึก​หลักเกณฑ์​การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ​ ก.พ.อ.​ พ.ศ.​ 2564" วันที่ 4 เม.ย. 2566
อ้างอิง: โครงการ “การออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล” วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarism วันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการพัฒนาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย วันที่ 12 ธ.ค. 2566 ห้องประชุมตึกไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : Topic 2. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดย ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ระบบ ZOOM
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรจะได้ทุนภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุน PMU วช. ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ระบบ ZOOM
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัย และนวัตกรรม งานวิจัยเชิงพื้นที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
อ้างอิง: การจัดหลักสูตร CWIE อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน / รูปแบบของการจัดหลักสูตร CWIE วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศว 115 อาคารวิทยสโมสร
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ วันที่ 25 พ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ (Webinar) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับอุดมศึกษา" วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ พ.ศ. 2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่าน Application Zoom
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องอยุทธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การเขียนหนังสือ/ตำรา ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ตอน "สร้างผลงานอย่างมีคุณค่าเพื่อความก้าวหน้า และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์" วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: "คณาจารย์นิเทศงานสกกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" เครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ISI WSC 2019 Short Course: Diagnostics and Robust Parameter Estimation of Nonlinear Regression with Application Using R. 16–17 August 2019 at Sasana Kijang of Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานหรืองานวิจัย (PBL/RBL) เป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Introduction to data science and data mining for business using Rapidminer
อ้างอิง: เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
อ้างอิง: ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-learning (ผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอประกอบการสอน)
อ้างอิง: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
อ้างอิง: Big data analysis with data visualization technology
อ้างอิง: การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning (learn square)
อ้างอิง: เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: School and workshop on classification and regression trees. IMS, NUS.
อ้างอิง: วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) รุ่น 1
อ้างอิง: Google app for education
อ้างอิง: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: Best oral presentation award of The 2012 International Conference of The International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS2022), Thailand, 3-4 November 2022.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: Best paper award of The 2012 International Conference of Computational Statistics and Data Engineering, The world congress on engineering 2012, London, U.K., 4-6 July, 2012.
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.