ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล  
  Asst. Prof. Dr. Jittiporn Suwannawit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7000-5
อีเมล์: j_suwannawit@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
3 กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: จิตติพร ตังควิเวชกุล (2559).Existence and convergence theorems for the split quasi variational inequality problems on proximally smooth sets. Journal of Nonlinear Science and Applications, 2016, Vol. 9. Page: 2364-2375
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: จิตติพร ตังควิเวชกุล (2556).Existence Theorems for Quasivariational Inequality Problem on Proximally Smooth Sets. Abstract and Applied Analysis, 2556. Page: 1-7
อ้างอิง: จิตติพร ตังควิเวชกุล (2556).Existence theorems for some systems of quasi-variational inequalities problems on uniformly prox-regular sets. Mathematical IneQualities & Applications Volume 16 ,Number 4, 2556. Page: 1229-1242
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.