ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล  
  Asst. Prof. Dr. Jittiporn Suwannawit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7000-5
อีเมล์: j_suwannawit@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
3 กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Tangkhawiwetkul, J. (2023). A neural network for solving the generalized inverse mixed variational inequality problem in Hilbert Spaces. AIMS Mathematics, 8(3), 7258-7276.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Petrot, N., & Tangkhawiwetkul, J. (2022). Equilibrium point of a supply chain network comprising disaster relief model via variational inequality problem. Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications, 13(2), 85-107.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Petrot, N. and Tangkhawiwetkul, J., (2020), The Stability of Dynamical System for the Quasi Mixed Equilibrium Problem in Hilbert Spaces, Thai Journal of Mathematics, 18(3), 1433-1446.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Tangkhawiwetkul, J. and Petrot, N., (2019), DYNAMICAL SYSTEM FOR THE SYSTEM OF VARIATIONAL INCLUSION PROBLEM, Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci., 20(2), 236-247.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Petrot, N. and Tangkhawiwetkul, J., (2018),Sensitivity Analysis for the Quasi Variational Inequality Problems on Uniformly Prox Regular Sets, Thai Journal of Mathematics, 16(2), 427-442.
อ้างอิง: Petrot, N. and Tangkhawiwetkul, J., (2018), The Dynamical System for System of Variational Inequality Problem in Hilbert Spaces, Communications in Mathematics and Applications, 9(4), 541–558.
อ้างอิง: Tangkhawiwetkul, J., & Songnon, P. (2018). THE CONVERGENCE OF MODIFIED MANN ITERATIVE SCHEME WITH WEAKLY CONTRACTIVE CONDITION. Life Sciences and Environment Journal, 19(2), 243-250.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Tangkhawiwetkul, J., & Petrot, N. (2016). Existence and convergence theorems for the split quasi variational inequality problems on proximally smooth sets. Journal of Nonlinear Sciences & Applications (JNSA), 9(5), 2364–2375.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Noor, M. A., Petrot, N., & Suwannawit, J. (2014). Existence theorems for multivalued variational inequality problems on uniformly prox-regular sets. Optimization Letters, 8(1), 99-111.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Petrot, N., & Suwannawit, J. (2013). Existence theorems for some systems of quasi-variational inequalities problems on uniformly prox-regular sets. Mathematical Inequalities & Applications, 16(4), 1229-1242.
อ้างอิง: Suwannawit, J., & Petrot, N. (2013, January). Existence theorems for quasivariational inequality problem on proximally smooth sets. In Abstract and Applied Analysis (Vol. 2013). Hindawi, 7 pages.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Suwannawit, J., & Petrot, N. (2012). Existence and Stability of Iterative Algorithm for a System of Random Set-Valued Variational Inclusion Problems Involving (
อ้างอิง: Suwannawit, J., & Petrot, N. (2012). Common fixed point theorem for hybrid generalized multivalued. Thai Journal of Mathematics, 9(2), 417-427.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: "Supply chain network equilibrium model with disaster relief part ", The 12th National Science Research Conference, Naresuan University, 6-7 May 2021.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: "Dynamical system for the split general quasi variational inequality problem" The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (AFPTO2018), Chiang Mai University, Chiangmai, Thailand, 16-18 July 2018.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: "Sensitivity analysis for the system of variational inequality problem on nonconvex sets" The 10th Anniversary Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (NACA 2017), at Chitose City Cultural Center Hokkaido (Chitose), Japan, July 4-9, 2017.
อ้างอิง: "The dynamical system for general system of variational inequality problems", The 22nd Annual Meeting in Mathematics, Lotus Pang Suan Keaw, Chiang Mai, THAILAND, June 2-4, 2017.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: "The split quasi variational inequality problems on proximally smooth sets", The 9th International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (NACA2015), Rimkok Resort Hotel, Chiang Rai, THAILAND, January 21 - 25, 2015.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: http://amm2017.math.science.cmu.ac.th/file/List-contributed-talks.pdf
อ้างอิง: http://www.rs.tus.ac.jp/naca2017/programforweb.pdf
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาความรู้ด้านเรขาคณิตในการสร้างรูปหลากเหลี่ยมด้านเท่า
อ้างอิง: การประชุมวิชากาาระดับชาติ โครงการสัมมนาและการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
อ้างอิง: Operation research network 2024 conference
อ้างอิง: The Messages from the Milennials to Gen X and Baby Boomers(and Vice Versa)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome Based education) In House Training ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In House Trainin ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยทรัพสินทางปัญญา (กิจกรรมสวจ.)
อ้างอิง: Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม"
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “ BCG CANVAS FOR RESEARCH “
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการสัมมนาและวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์
อ้างอิง: การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: การใช้งานโปรแกรม Turnitin instructor training
อ้างอิง: โครงการ paper camp
อ้างอิง: Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDEA 2023
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACFPTO2023
อ้างอิง: การเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบงานวิจัย (Impact Pathway)
อ้างอิง: Beyond coding-intensive onsite training
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.