ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง  
 Asst. Prof. Noi Khunchangthong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: noihuso@yahoo.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2538
2 ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
Library Automation, Digital Library การจัดการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การจัดการ, ห้องสมุดชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชน, การจัดระบบทรัพยาการสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้, การทำรายการสืบค้น Cataloging, การวิจัยเชิงประเมิน, การจัดหมู่ระบบหอสมดรัฐสภาอเมริกัน (LC Classification)
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, งานธุรการ และสารบรรณ , บริการอ้างอิงและสารสนเทศ, Evaluation, Community and Local Welfare, การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม, ศาสนา, ห้องสมุดประชาชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: น้อย คันชั่งทอง และปราณี ซื่ออุทิศกุล. (2564, กรกฎาคม-ธันวาคม). รูปแบบการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห้งประเทศไทย. 65(2)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: น้อย คันชั่งทอง และปราณี ซื่ออุทิศกุล. (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารบรรณสาร มศว. 13(2); 27-38.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: น้อย คันชั่งทอง. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการส่ิงพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 และรูปแบบมาร์ก 21. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 11(2); 80-93.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: น้อย คันชั่งทอง. (2564). การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดการรู้สารสนเทศโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT). ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การศึกษาความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์คร้้งท่ี 2 และรูปแบบมาร์ก ของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร : Retreat เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันท่ี 25 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันท23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ" วันท่ี 1 สิงหาคม 2558
อ้างอิง: การฝึกอบรม "การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA" วันพฤหัสบดีท่ี 27 และศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง "กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย"
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการและเทคนิคการเขียนตำราทางสารสนเทศศาสตร์" จัดโดย แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชััน 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมหลักสุตร "นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 18-27 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการและการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร" ระหว่างวันท่ี 3-4 กันยายน 2555 จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสุตร "การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร" จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 13-14 พฤษภาคม 2553
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรือง "หนังสือราชการเขียนไม่ยากหากมีเทคนิค"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ : ห้องสมุุดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2559
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ/สถาบัน รหัสผู้ประเมิน ur0150
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: เอกสารคำสอนวิชา ห้องสมุดโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: การทำรายการสืบค้น
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อหนังสือ: เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัล "คนดีของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2558" มอบโดย มูลนิธิธรรมลักษ์ศิลา
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.