ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฒิ สิทธิกูล  
 Asst. Prof. Sarawut Sittigul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sittigul@gotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
2 วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พัทธเมธา คงเจริญ, เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, สราวุติ สิทธิกุล, สิริวดี พรหมน้อย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2561. ชนิดของแมลงที่พบในแปลงมันสําาปะหลังในเขตพื้นที่อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). น. 31-40.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พัทธเมธา คงเจริญ, เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, สราวุฒิ สิทธิกุล, สิริวดี พรหมน้อย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. การสำรวจแมลงมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560. น.1735-1743.
อ้างอิง: อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์, สราวุฒิ สิทธิกูล และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์. 2560. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” . หน้า 680-686.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: พัทธเมธา คงเจริญ, เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, สราวุฒิ สิทธิกุล, สิริวดี พรหมน้อย และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. การสำรวจแมลงมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. บทตัดย่อในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2560. น.1735.
อ้างอิง: สุภัค คนดารา, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, สราวุฒิ สิทธิกูล, อรรถพล นาขวา, เรืองวุฒิ ชุติมา, ชนิกานต์ คุ้มนก, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, กีรติ ตันเรือน. ประสิทธิภาพชองสารสกัดหยาบของฝอยทองต่อการควบคุมไรไข่ปลาในเห็ดหูหนู. The 2ndSuanSunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.