ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส เกียรติเศวตฉัตร  
 Asst. Prof. Nannaphat Kiatsawetchat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-230597
อีเมล์: nannaphat.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
2 วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา, กีฬาแฮนด์บอล, กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาบาสเกตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาแบดมินตัน, กีฬาเทบิลเทนนิส, กีฬาเทนนิส, กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด, กีฬาเปตอง, กีฬาแชร์บอล, กีฬาแฮนด์บอลชายหาด
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อรณิชา ดวงเต็มใจ นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ และบุญเลิศ เจิมปลั่ง. (2565). โปรแกรมการพัฒนาทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในองนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตึก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: นันทิภาคย์ พวงสถิจย์.(2019) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,(2),45-50
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรม "โครงการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล " ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รูปแบบออนไซต์ (Onsite) (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมการยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 1 มิถุนายน 2566 รูปแบบออนไซต์ (Onsite) (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมการวัดและประเมินผลอย่างไรในActive Learning และการวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ วันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2566 รูปแบบออนไซต์ (Onsite) (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ สัมมนาวิชาการ การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง วันที่ 5 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับเพื่อนบุคลากร การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รูปแบบออนไซต์ (Onsite) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ”
อ้างอิง: การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 “นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ้างอิง: การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ (OBE) “ระหว่างวันที่ 4-6 ม.ค.66” ณ เชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จ.เลย
อ้างอิง: โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดอบรมเกี่ยวกับกติกาและหลักการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในวันที่วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท410 ชั้น 4 อาคารทีปวิญช์”
อ้างอิง: การอบรม Tema Teaching
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
อ้างอิง: อบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาจานร่อน ประเภทดิสก์กอล์ฟ ระดับ A “
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.