ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง  
 Mr. wanlop Ngamkokklang
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Wanlop.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีวิทยา, การวิจัยทางดนตรี, Computer Graphics Software , ดนตรีสากล, Computer Music
 
ความสนใจ
ระบบคอมพิวเตอร์, contemplative education
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัตลักบทเพลงรำวงกลองเพลแระจำตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หน้าที่ 133
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล เพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟังการอ่านและเขียนโน้ตสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยง Development of universal note reading skills To affect the courseof listening, reading, and writing international notes 1 by using relationship learning วัลลภ งามโคกกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: SONG IN “SEN RUAN” RITUAL OF TAI SONG DAM, WANGPIKUL SUBDISTRICT, WANG TONG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE Author Wanlop Ngamkokklang Advisor Nattanit Nakpee,Ph.D. Academic Paper Thesis M.A. in Music and Dance Studies Naresuan Univercity Keywords Ritual music, Sen Huan ritual of Tai Song Dam
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Song in “Sen Ruan”ritual of Tai Song Dam,Wangpikulsubdistrict,Wang Tong district, Phitsanulok province First Author1 WANLOP NGAMKKOKLANG Second Author1NATTANIT NAKPEE, PH. D
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุม พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อ้างอิง: การอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในหัวข้อ การสร้างความตะนักและต่อยอดวิจัยสู้นวัตกรรมเซ้งพาณิชย์ วันที่ 3-4มีนาคม 2565 อบรมที่ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท อำเภอขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างอิง: วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30น. การประชุมเตรียมงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสำหรับศควรรษที่21 :กิจกรรม “English camp” ณ ห้องประชุมชั้น 3 คมส.
อ้างอิง: กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565
อ้างอิง: อบรมโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่ แบบโลกเสมือนจริง วันที่ 3-4 เมษายน 2565
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE 2-3 พฤษภาคม 2565
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สอบสัมภาษณ์ รอบ3 ในวันพรุ่งนี้ 8 มิย. 61 ขอบคุณค่ะ
อ้างอิง: อบรม mindset in Education 19-22 มิถุนายน 2561
อ้างอิง: กิจกรรมศึกษาดูงาน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
อ้างอิง: อบรม Retrest meeting 31 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561
อ้างอิง: (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม)กิจกรรมทบทวนแผนคณะฯ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
อ้างอิง: อบรมสหกิจศึกษา วันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 ที่มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
อ้างอิง: งานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9 วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561
อ้างอิง: 18-20 ดูงานที่มหาวิทยาลัย บูรพา
อ้างอิง: อบรม Computer Music มหาวิทยาลัย รังสิต จังหวัดประทุมธานี วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ลงพื้นที่ชุมชนต้น กิจกรรมสร้างศิลปินเพลงกลองเพลรุ่นเยาว์ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยวันที่ 18,25 กุมภาพันธ์ 2565
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
COM MUSIC เทคโนโลยีดนตรี
ชื่อหนังสือ:
PIANO POP-JAZZ
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: การประกวดสร้างคอนเทนท์เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อลิขสิทธิ์: เรียบเรียงดนตรีและโน๊ต เพลงภัยแล้งโน๊ต
ชื่อลิขสิทธิ์: เรียบเรียงดนตรีและโน๊ตเพลงโชคดีศรีสำโรง
ชื่อลิขสิทธิ์: เรียบเรียงดนตรีและโน๊ต เพลงหมู่ 5 สามัคคี
ชื่อลิขสิทธิ์: เรียบเรียงดนตรีและโน๊ต เพลงสาวราวต้นจันทร์
ชื่อลิขสิทธิ์: เรียบเรียงดนตรีและโน๊ต เพลงวรรณาหมู่ 4
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.