ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  
  Assoc. Prof. Dr. kampanart wongwatthanaphong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ คณบดีการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kampanart_wk@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
2 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
3 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548
4 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการภัยพิบัติ
 
ความสนใจ
การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน การจัดการภาครัฐและเอกชน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: นริศรา บํายุทธิ์, ภาสกร ดอกจันทร์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2567). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1. Journal of Roi Kaensarn Academi. 9(1), 401-416. (TCI กลุ่ม1)
อ้างอิง: นราพร กลัดจิตร, ปัทมพร โพธิปัทมะ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2567). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 7(1), 301-314. (TCI กลุ่ม 2)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: พิมพ์รดา ธรรมีภักดี, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และภาสกร ดอกจันทร์. (2566). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาทางการพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม. 7(2), 500-516. (TCI กลุ่ม1)
อ้างอิง: กล้าณรงค์ แสนพะเยาว์, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และธนัสถา โรจนตระกูล. (2566). การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพิษณุโลก.วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(4), 191-204. (TCI กลุ่ม2)
อ้างอิง: ธนกรณ์ จันทร์แย้ม, อนุชิต โมลา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566). นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น.วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ. 3(4),575-586. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: วรรณวิภา ไตลังคะ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566). รอยแผลทางเศรษฐกิจและสังคม: กรณีโควิด-19. ารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา. 11(2), 1-12.
อ้างอิง: ปราโมทย์ ลีสินลา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก.วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(5), 27-40. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ไอรดา โตเทศ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566).การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. Journal of Modern Learning Development. 8(10), 13-23. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: สุภาษา บุญยงค์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2566).แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำรึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก. Journal of Modern Learning Development. 8(12), 191-201. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศุภวรรณ คงเสมา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566).ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตําบลงิ้วราย อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. Journal of Modern Learning Development. 8(12), 202-215. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: จิรเมธ จันทโชติ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566).แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. Journal of Modern Learning Development. 8(10), 282-293. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: พัชริน ปานอ่วม, เนรมิตร ปานแดง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2566). การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(6), 331-342. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, ภาสกรดอกจันทร์, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2566). การศึกษากระบวนการขับเคลื่อนรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองกรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก. Journal of Roi Kaensarn Academi. 8(11), 1-19. (TCI กลุ่ม 1)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สันติ ปัญญา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). แนวทางการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่อำเภอ กรณีศึกษาอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(7), 341-352. (TCI กลุ่ม1)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : มาตรการและกลไกการป้องกัน. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. 15(1), 2-18. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ธนาวุฒิ คำศรีสุข และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(1), 369-386. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: ยุวดี เคน้ำอ่าง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การศึกษาแนวทางความสำเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 8(1), 173-187. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ ดำรงค์ ทองศรี สุกัลยา ประจิตร และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(5), 416-430. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: กล้าณรงค์ แสนพะเยาว์, ไอรดา โตเทศ และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). ทักษะที่จำเป็นของคนทำงานภาครัฐในโลกอนาคต. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 5(3), 131-140. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: กฤษณะ เนียมหอม และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). ประสิทธิผลการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาตลาดริมยม ชุมชนบ้านกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(7), 126-136. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: นเรศ คนหลัก และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Modern Learning Development. 7(5), 193-206. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: วรรณภา คุ้ยแคะ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(7), 62-73. (TCI กลุ่ม1)
อ้างอิง: พีรพงษ์ แสงแก้ว และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร. Journal of Modern Learning Development. 7(5), 179-192. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศิริวรรณ บัวโชติ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). ความผูกพันของข้าราชการธุรการที่มีต่อสํานักงานอัยการภาค 6. Journal of Modern Learning Development. 7(5), 140-152. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศุภวิชญ์ มีศิริพันธุ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ตําบลปากแคว อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย. Journal of Modern Learning Development. 7(5), 216-228. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ภัทราวดี อ่ำคูณ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. Journal of Modern Learning Development. 7(5), 153-165. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ปราโมทย์ ลีสินลา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 5(4), 161-172. (TCI กลุ่ม2)
อ้างอิง: สระเกตุ ปานเถื่อน และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การนํานโยบายยุติธรรมทางเลือกด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปปฏิบัติ. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(12), 288-303. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: สรรพสิทธิ์ ชมพูนุช และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร. Journal of Modern Learning Development. 7(8), 96-108. (TCI กลุ่ม2)
อ้างอิง: ธนาวุฒิ คําศรีสุข และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Modern Learning Development. 7(8), 143-157. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศศิวิมล คําเมือง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). ทิศทางการปรับตัวขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์สู่วิถีการทํางานในรูปแบบวิถีปกติใหม่. Journal of Modern Learning Development. 7(8), 354-367. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: นพพล อินทรีย์, ธีรพล เขียวเหลือง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน. Journal of Modern Learning Development. 7(11), 480-493. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศุภวรรณ คงเสมา, สุภาษา บุญยงค์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). วัฒนธรรมองค์กร : เงื่อนไขสําคัญของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(12), 378-390. (TCI กลุ่ม1)
อ้างอิง: จิรเมธ จันทโชติ, จิรัฏฐภัทร ทราฤทธิ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). จากมุมมองการบริหารผลงาน การบริหารคนเก่งสู่แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(12), 450-465. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์, ดำรงค์ ทองศรี, สุกัลยา ประจิตร และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการนํานโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(9), 511-523. (TCI กลุ่ม 1)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: พีรพงษ์ แสงแก้ว และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). หลักธรรมาภิบาลกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(11), 303-316. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 10(2), 250-262. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: สายสุนีย์ ลาพิงค์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การจัดการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.12(1), XXX-XXX.
อ้างอิง: จีรนันท์ ยายะวงษ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดงอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก. Journal of Modern Learning Development. 6(2), 86-99. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: วัชรา จินตา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติพม่า กรณีศึกษาอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. Journal of Modern Learning Development. 6(2), 75-85. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ฤทธิชัย ขุนโยธา และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลงานระดับดีในเขตพื้นที่อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์. Journal of Modern Learning Development. 6(3), 123-134. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: วิภาวดี สีตนไชย และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). พุทธวิธีในการจัดการทุนมนุษย์ในพุทธศาสนา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(1), 211-220. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: สุภารัตน์ ทองปลิว และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษาตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Modern Learning Development. 6(3), 107-122. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ภัทราวดี อ่ำคูณ, นเรศ คนหลัก และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(10), 395-407. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: สรรพสิทธิ์ ชมภูนุช และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เงื่อนไขและการป้องกัน. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(10), 423-440. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศุภวิชญ์ มีศิริพันธุ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(11), 317-331. (TCI กลุ่ม2)
อ้างอิง: วรรณภา คุ้ยแคะ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). ชีววิถี: การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(11), 273-287. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ศิริวรรณ บัวโชติ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การบริหารการจัดการความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(12), 342-353.
อ้างอิง: กฤษณะ เนียมหอม และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน. Journal of Roi Kaensarn Academi. 6(11), 350-363. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ชญานิศก์ เปลี่ยนดี และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(2), 85-96. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: ณัฐวิภา ทองรุ่ง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การประเมินโครงการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(2), 97-106. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: ทาริตา แตงเส็ง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). แนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(2), 63-73. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: ชัยเดชปกรณ์ รองมี และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(3), 122-132. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: ชนัญฑิดา มูลชีพ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การศึกษา ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิจยวิชาการ. 4(4), 39-52. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: วิภาวดี สีตนไชย และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การรับรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(3), 103-111. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: พิษณุ บุญสอน และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). การตัดสินใจของประชาชนต่อการเลือกผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย.วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6(3), 142-153. (TCI กลุ่ม 1)
อ้างอิง: กุลชาติ บุญกลั่นสอน และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พิการในพื้นที่ของตําบลบ้านน้ําพุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. Journal of Modern Learning Development. 6(6), 41-52. (TCI กลุ่ม 2)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, ยุวดี พ่วงรอด, รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, สุเทพ คำเมฆ, สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์. (2563). การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. 13(2), 66-90. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: วาสนา บัวน้อย และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 18(2), 307-325. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: สุธิศา วรรณบูรณ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองและสังคมโดยการมีส่วนร่วม. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 18(2), 327-345. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: ทาริตา แตงเส็ง, ณัฐวิภา ทองรุ่ง และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ. Journal of Modern Learning Development. 5(4), 239-253. (TCI กลุ่ม 2)
อ้างอิง: สุภารัตน์ ทองปลิว, กุลชาติ บุญกลั่นสอน และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). การดำเนินชีวิตตาม แนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย. Journal of Modern Learning Development, 5(4), 239-253. (TCI กลุ่ม 2)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2561). คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. วารสารการบริหารปกครอง.7(1),324-353. (TCI กลุ่ม 1)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2560). การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในการบริหารงานภาครัฐ. วารสารวิทยาการจัดการ.34(1),135-159. (TCI กลุ่ม 1)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2559). ผลกระทบของระบบการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9(1), 69-74. (TCI กลุ่ม 1)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อัยญาดา แก้วกําแพง, พรรณรจน์ แก้ววิเศษ, มณีรัตน์ คําอินทา, วงศธร จริยา และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564).การมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหินลาดในการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจากเขื่อนทดน้ําพญาแมน ตําบลบ้านยาง อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564, วันที่ 30 มิถุนายน 2564, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1051-1060.
อ้างอิง: อรรัมภา บัวบุญ, รัชนีกร กลัดแก้ว, อัมพวรรณ นาซีก, นริศรา วงค์สวัสดิ์ และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2564).ความโปร่งใสการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตําบลห้วยแก้ว อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2564, วันที่ 30 มิถุนายน 2564, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1205-1216.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เพ็ญศิริ ติสันทา, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และยุวดี พ่วงรอด. (2562). การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562, วันที่ 26 มิถุนายน 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1028-1035.
อ้างอิง: สหรัฐ ทองมีมา, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และยุวดี พ่วงรอด. (2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562, วันที่ 26 มิถุนายน 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1036-1045.
อ้างอิง: วิศรุต แก้ววัน, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และนันทพันธ์ คดคง. (2562). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562, วันที่ 26 มิถุนายน 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1060-1068.
อ้างอิง: ถิรพุทธิ์ แย้มขจร, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2562). พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562, วันที่ 26 มิถุนายน 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1069-1076.
อ้างอิง: วิชชากร รุ่งเรือง, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และรณชัย หมื่นวงศ. (2562). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562, วันที่ 26 มิถุนายน 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1077-1085.
อ้างอิง: สุณิสา อยู่รอด, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ และจุฑาธิป ประดิพัทธิ์นฤมล. (2562). ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2562, วันที่ 26 มิถุนายน 2562, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 1327-1333.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2560).ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1727-1736
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2560).คุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 2131-2142
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ชลทิตย์ ทักท้วง และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ,” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559, ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี, หน้า 1-15.
อ้างอิง: รีนวัฒน์ สีขาว และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ,” ในรายงานสืบเนื่อง การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2, วันที่ 16 สิงหาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง, หน้า 286-295.
อ้างอิง: ชยาทิตย์ โสภาภาร และ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหาร สังกัดค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ,” ในรายงานสืบเนื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 3, วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์, หน้า 2145-2154.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การนำนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน,” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, วันที่ 29 สิงหาคม 2556, ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร, หน้า 69-80.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กฤษณะ เนียมหอม และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2565). ประสิทธิผลการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาตลาดริมยม ชุมชนบ้านกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(7), 126-136. (TCI กลุ่ม 1)
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์, “การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”, วันที่ 4 สิงหาคม 2560, ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,หน้า 1718-1730.
อ้างอิง: สุธิศา วรรณบูรณ์ และกัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2563). แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองและสังคมโดยการมีส่วนร่วม. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 18(2), 327-345.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง "การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ทุนวิจัยจำนวน 1 ล้านบาท)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณธรรมความโป่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก" ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2560
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการวิจัย "การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชุนเป็นฐาน: กรณีศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก" ทุนวิจัยงบประมาณแผ่น (แบบปกติ) ประจำปี 2559
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
อ้างอิง: โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (จังหวัดพิษณุโลก)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (จังหวัดสุโขทัย)
อ้างอิง: การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล โครงการการส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข (สุโขทัย)
อ้างอิง: การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล โครงการการส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข (จังหวัดพิษณุโลก)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (ตำบลไผ่ขอดอน) 2564
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (ตำบลศรีภิรมย์) 2564
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ.2564
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 2560
อ้างอิง: ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรม "การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2559
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมและสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผลงานก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 13-15 ธ.ค. 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค. 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการ เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู รุ่นที่ 1
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewers) วารสารพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง "สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2" จัดประชุมโดย สำนักงานคณะกรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ให้กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานวิจัยเรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ.2560
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนุชเทียน โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560
ชื่อโครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง คอนเวนชั่นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ส่วนวังจันทร์)
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท สถานการณ์ แนวโน้มการเข้าสู่ AEC จังหวัดพิษณุโลก" โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง "พลเมืองกับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ" โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559
ชื่อโครงการ: ให้คำปรึกษาทางวิชาการ แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในบริบทอาเซียน ตาม "โครงการประสานแนวทางยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ" เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใกล้ป่า" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนุชเทียน บริการวิชาการโครงการสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมเสวนา "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย มนุษย์-สังคม" จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรฝึกอบรม "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" โครงการหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2560 จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: อาจารย์ผู้สอนพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "วิชาแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในทศวรรษหน้า" ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. 2558 - 19 เม.ย. 2558
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2015
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ" ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์" นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง" นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการ วิพากษ์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร" หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2562). การบริหารโครงการ. พิษณุโลก: ทิพย์เสนาการพิมพ์.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2561). การคลังสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2561). การบริหารโครงการภาครัฐ. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ:
กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์. (2557). การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 260 หน้า (ทุนโครงการผลิตตำราฯ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทบุคลากรในสถาบันการศึกษา จาก สำนักงาน ป.ป.ช.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา NIDA Open House 2014
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตร ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.