ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จิรา ธรรมนิยม  
 Mr. Jira Tamniyom
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: udomhome@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ม.เชียงใหม่ 2552
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Concrete, Reinforced concrete
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Wanna, S, Tamniyom, T and Teephung, U.(2022). Study on the effect of pozzolanic materials on Sulfuric acid solution attack. The 27th National Convention on Civil Engineering August 24-26, 2022, Chiang Rai, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: จิรา ธรรมนิยม และเอื้อบุญ ที่พึ่ง. (2564). การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตกำลังอัดสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาทดแทนมวลรวมละเอียด. PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, 292-300. จาก https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245068
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Wanna, S, Tamniyom, T and Teephung, U.(2018). Effect of Cement Paste Containing Difference Type of Fly Ashes on Compressive Strength and Resistance to Sulfuric Acid Attack. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V).2–5 December 2018, Phetchaburi Rajbhat University, Phetchaburi, Thailan,P.195.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: พัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วย กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
อ้างอิง: โครงการ Train the trainer การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน "AUN-QA implementation and Gap Analysis"
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม(Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.