ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทวัฒน์ สีขาว  
  Asst. Prof. Dr. Pattawat Seekhaw
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pattawat.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
2 วท.ม. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, การแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, สังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารจากธรรมชาติ, การย้อมสีธรรมชาติ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชและเครื่องสำอาง
 
ความสนใจ
Chemistry and Applied Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อริศรา ศรีรักษา และพัทวัฒน์ สีขุาว (2567). การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและความสามารถ ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของเนียมอุ้มผาง.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 32(2),1-12.Retieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/260507/178159
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม, นฤมล พรมลา, ครรชิต ณ วิเชียร, และ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข. (2565). การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อการระคายเคืองและการกัดกร่อนของผิวหนังในกระต่ายจากสารสกัดน้ำย้อมสีใบมะยงชิด. PSRU J. Sci. Tech. 7(1), 117-128.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, พัทวัฒน์ สีขาว, หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม, นฤมล พรมลา, นุสรินทร์ สุคนธภักดี, ครรชิต ณ วิเชียร, เสาวลักษณ์ อยู่เพชร และ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข (2565). การศึกษาเฉดสีและความคงทนของการย้อมสีธรรมชาติจากใบมะยงชิดบนเส้นใยไหมและฝ้าย. PSRU J. Sci. Tech. 7(2).
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, โสธิดา ราชอินตา, นฤมล เถื่อนกูล, และ ปณิธาน สุระยศ. (2563). การตรวจหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเห็ดป่าบริโภคได้สี่ชนิดจากตลาดชุมชนในจังหวัดเลย. PSRU J. Sci. Tech. 5(3), 61-74.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, เรณุกา เชื้อบุญมี, ปณิธาน สุระยศ, สาธิต ฉัตรพันธุ์ และ นฤมล เถื่อนกูล. (2563). การประเมินสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดเอทานอลของผล ตะขบปา่ . RJ-RMUTT. 19(1), 124-134.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, โสธิดา ราชอินตา, นฤมล เถื่อนกูล, และ ปณิธาน สุระยศ. (2563). การตรวจหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเห็ดป่าบริโภคได้ สี่ชนิดจากตลาดชุมชนในจังหวัดเลย. PSRU J. Sci. Tech. 5(3), 61-74.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Surayod P. and Seekhaw P. (2018). Phytochemical screening, determination of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activities from Crateva magna (Lour.) DC. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: พัทวัฒน์สีขาว*ณัฐพงศ์ ลำขวัญ หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม อริศรา ศรีรักษา และพลอยชมพู คำบุญ. (2566). สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมล็ดมะยงชิด. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 46-56.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว* อริศรา ศรีรักษา พลอยชมพู คำบุญ และ หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม. (2566). การศึกษาสี ย้อมธรรมชาติจากกิ่งมะยงชิดโดยใช้สารส้ม น้ำปูนใส และเหล็กเป็นสารช่วยติดสีบนเส้นใยไหมและฝ้าย. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 332 -345.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว* พลอยชมพู คำบุญ อริศรา ศรีรักษา และหนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม. (2566). การพัฒนาการ เตรียมสีผงจากใบและกิ่งมะยงชิดโดยใช้วิธีการดูดซับด้วยเกลือ. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 166-172.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว และครรชิต ณ วิเชียร. (2565). สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโว นอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากสารสกัดเอทานอลของเห็ดนมเสือ. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. หน้า 340-348.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. การ ตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 837-845.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 855-863.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และพัทวัฒน์ สีขาว (2560). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมของสารสกัดเอทานอลของร าข้าวลืมผัว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10, 4 – 5 กรกฎาคม 2562. หน้า 303-306.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: พัทวัฒน์สีขาว* ณัฐพงศ์ ลำขวัญ หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม อริศรา ศรีรักษา และพลอยชมพู คำบุญ. (2566). สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมล็ดมะยงชิด. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 46-56.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว* อริศรา ศรีรักษา พลอยชมพู คำบุญ และ หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม. (2566). การศึกษาสี ย้อมธรรมชาติจากกิ่งมะยงชิดโดยใช้สารส้ม น้ำปูนใส และเหล็กเป็นสารช่วยติดสีบนเส้นใยไหมและฝ้าย. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 332-345.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว และครรชิต ณ วิเชียร. (2565). สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากสารสกัดเอทานอลของเห็ดนมเสือ. การนำเสนอแบบปากเปล่า. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว และครรชิต ณ วิเชียร. (2565). สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากสารสกัดเอทานอลของเห็ดนมเสือ. รายงานสืบเนื่องจากงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และพัทวัฒน์ สีขาว (2562). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของรำข้าวลืมผัว. การนำเสนอภาคโปสเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์สีขาว (2563).สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.การนำเสนอภาคโปสเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6
อ้างอิง: สายฝน คาขาว นฤมล เถื่อนกูลปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์สีขาว (2563). การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. การนำเสนอภาคโปสเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การสร้างมุลค่าเพิ่มให้กับมะไฟสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพมูลค่าสุงจากน้ำมันเมล็ดมะไฟสุ่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวอัตลักษณ์เครื่องสำอางจากใบมะยงชิดเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าเอกลักษณ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจสังคมไทย
อ้างอิง: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมล็ด มะยงชิด
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีจากใบมะยงชิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนนวัตวิถีในจังหวัดสุโขทัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลตะขบป่า
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
อ้างอิง: การยกระดับพืชสมุนไพรไทย เพื่อเข้าอุสาหกรรมอาหารฟังก์ชั่นและส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่น
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#4
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#4
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
อ้างอิง: หลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษารองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (TM2023 - Track 2.1)
อ้างอิง: การอบรมแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการรับใช้สังคม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศหลักสูตรอิงสมรรถนะ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู/การปฏิบัติ หน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรม เทคนิคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อขอรับความคุ้มครองจากกรมทรัพยืสินทางปัญญา
อ้างอิง: แนวปฏิบัติและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้ เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ
อ้างอิง: ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพยืสินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น (IP รุ่นที่ 2)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการ U2T for ฺBCG ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจประจำ TOR 2566 ผู้ประกอบการสบู่ Elfin จากเปลือกกล้วยในระดับ Startup
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจประจำ TOR 2566 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจระเข้ ในระดับ Pre-Incubation
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจประจำ TOR 2566 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ในระดับ Startup
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจประจำ TOR 2566 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรั่มจับเต่า ในระดับ Pre-Incubation
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจประจำ TOR 2566 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าทอย้อมสีจากใบมะยงชิด ในระดับ Pre-Incubation
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะธุรกิจประจำ TOR 2566 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากมะขาม ในระดับ Pre-Incubation
ชื่อโครงการ: วิทยากรการนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลไคโตซานจากเปลือกหอยขมที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร
ชื่อโครงการ: การบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางแปรรูปจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: เจลไล่มดจากน้ำมันเปลือกส้มโอ, การศึกษาประสิทธิภาพของสารช่วยติดในการย้อมฝ้าย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(Performance Agreement: PA) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก ประจำปี 2565
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(Performance Agreement: PA) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก ประจำปี 2566
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน ภาคเอกชน (Talent Mobility) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
ชื่อรางวัล: ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่โดดเด่นระดับ 3 ดาว (ผลิตภัณฑ์: BANA BRAIN) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน ‘’วันนักประดิษฐ์’’ 2566 จัดโดยสำนัก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าสุกอัดเม็ดผสมสารบำรุงสมอง ในการแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academyประจำปี 2565 รอบคัดเลือก 25 สุดท้ายผลงานระดับประเทศ (ที่ปรึกษา)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.