ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทวัฒน์ สีขาว  
  Asst. Prof. Dr. Pattawat Seekhaw
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pattawat_apsc@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
2 วท.ม. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 
ความสนใจ
Chemistry and Applied Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, โสธิดา ราชอินตา, นฤมล เถื่อนกูล, และ ปณิธาน สุระยศ. (2563). การตรวจหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเห็ดป่าบริโภคได้สี่ชนิดจากตลาดชุมชนในจังหวัดเลย. PSRU J. Sci. Tech. 5(3), 61-74.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Surayod P. and Seekhaw P. (2018). Phytochemical screening, determination of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activities from Crateva magna (Lour.) DC. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม, นฤมล พรมลา, ครรชิต ณ วิเชียร, และ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข. (2565). การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อการระคายเคืองและการกัดกร่อนของผิวหนังในกระต่ายจากสารสกัดน้ำย้อมสีใบมะยงชิด. PSRU J. Sci. Tech. 7(1), 117-128.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, พัทวัฒน์ สีขาว, หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม, นฤมล พรมลา, นุสรินทร์ สุคนธภักดี, ครรชิต ณ วิเชียร, เสาวลักษณ์ อยู่เพชร และ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข (2565). การศึกษาเฉดสีและความคงทนของการย้อมสีธรรมชาติจากใบมะยงชิดบนเส้นใยไหมและฝ้าย. PSRU J. Sci. Tech. 7(2),
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม, นฤมล พรมลา, ครรชิต ณ วิเชียร, และ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข. (2565). การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อการระคายเคืองและการกัดกร่อนของผิวหนังในกระต่ายจากสารสกัดน้ำย้อมสีใบมะยงชิด. PSRU J. Sci. Tech. 7(1), 117-128.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, พัทวัฒน์ สีขาว, หนึ่งฤทัย เนื้อไม้หอม, นฤมล พรมลา, นุสรินทร์ สุคนธภักดี, ครรชิต ณ วิเชียร, เสาวลักษณ์ อยู่เพชร และ อรัญญา จุติวิบูลย์สุข (2565). การศึกษาเฉดสีและความคงทนของการย้อมสีธรรมชาติจากใบมะยงชิดบนเส้นใยไหมและฝ้าย. PSRU J. Sci. Tech. 7(2),
อ้างอิง: Surayot P. and Seekhaw P. (2018). PHYTOCHEMICAL SCREENING, DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROM CRATEVA MAGNA (LOUR.) DC. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci, 19(2), 297-306.
อ้างอิง: Surayot, P and Seekhaw, P.(2018).Phytochemical Screening, Determination of Total Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxidant Activities from Crateva Magna (LOUR.) DC. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 19 (2), 297-305.
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และ พัทวัฒน์ สีขาว (2562). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของรำข้าวลืมผัว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น" , 4-5 กรกฎาคม 2562. หน้า 303-306.
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และพัทวัฒน์ สีขาว (2562). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของรำข้าวลืมผัว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10, 4 – 5 กรกฎาคม 2562. หน้า 303-306.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์สีขาว (2563).สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ1พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6, 12 มีนาคม 2563. หน้า XXX.
อ้างอิง: สายฝน คาขาว นฤมล เถื่อนกูลปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์สีขาว (2563). การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า.Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ1พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6, 12 มีนาคม 2563. หน้า XXX.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 855-863.
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. การ ตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล สงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 837-845.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว เรณุกา เชื้อบุญมี ปณิธาน สุระยศ สาธิต ฉัตรพันธุ์ และ นฤมล เถื่อนกูล. (2020). การประเมินสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดเอทา นอลของผลตะขบป่า. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 19(1), 124-136.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว เรณุกา เชื้อบุญมี ปณิธาน สุระยศ สาธิต ฉัตรพันธุ์ และ นฤมล เถื่อนกูล. (2020). การประเมินสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดเอทา นอลของผลตะขบป่า. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 19(1), 124-136.
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, โสธิดา ราชอินตา, นฤมล เถื่อนกูล, และ ปณิธาน สุระยศ. (2563). การตรวจหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเห็ดป่าบริโภคได้สี่ชนิดจากตลาดชุมชนในจังหวัดเลย. PSRU J. Sci. Tech. 5(3), 61-74.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. การ ตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 837-845.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 855-863.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และพัทวัฒน์ สีขาว (2560). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมของสารสกัดเอทานอลของร าข้าวลืมผัว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10, 4 – 5 กรกฎาคม 2562. หน้า 303-306.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และพัทวัฒน์ สีขาว (2562). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของรำข้าวลืมผัว. การนำเสนอภาคโปสเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์สีขาว (2563).สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.การนำเสนอภาคโปสเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6
อ้างอิง: สายฝน คาขาว นฤมล เถื่อนกูลปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์สีขาว (2563). การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. การนำเสนอภาคโปสเตอร์.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศหลักสูตรอิงสมรรถนะ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู/การปฏิบัติ หน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน ภาคเอกชน (Talent Mobility) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.