ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทวัฒน์ สีขาว  
  Asst. Prof. Dr. Pattawat Seekhaw
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pattawat_apsc@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560
2 วท.ม. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 
ความสนใจ
Chemistry and Applied Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พัทวัฒน์ สีขาว, โสธิดา ราชอินตา, นฤมล เถื่อนกูล, และ ปณิธาน สุระยศ. (2563). การตรวจหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเห็ดป่าบริโภคได้สี่ชนิดจากตลาดชุมชนในจังหวัดเลย. PSRU J. Sci. Tech. 5(3), 61-74.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Surayod P. and Seekhaw P. (2018). Phytochemical screening, determination of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activities from Crateva magna (Lour.) DC. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. การ ตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 837-845.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. 2563. สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 855-863.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โสธิดา ราชอินตา และพัทวัฒน์ สีขาว (2560). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมของสารสกัดเอทานอลของร าข้าวลืมผัว. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10, 4 – 5 กรกฎาคม 2562. หน้า 303-306.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศหลักสูตรอิงสมรรถนะ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู/การปฏิบัติ หน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน ภาคเอกชน (Talent Mobility) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.